Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Rättelseyrkande beträffande klientavgift för småbarnspedagogik (Faktura nr 54104831)

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vårdnadshavaren har 26.10.2017 begärt rättelse av klientavgiften för småbarnspedagogik (faktura nr 54104831).  Fakturan har postats 10.10.2017 och fakturans förfallodag är 31.10.2017. Förfallodagen har på begäran av framställaren av rättelseyrkandet flyttats fram till 31.12.2017 för behandling av rättelseyrkandet.

Vårdnadshavaren har rätt att framställa ett rättelseyrkande och det har gjorts inom utsatt tid, 30 dagar från delfåendet av informationen. Rättelseyrkandet behandlas i bildnings- och fritidsnämnden (61 § 2 mom. 5 punkten i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga). Rättelseyrkandet gäller principer för fastställande av klientavgift för småbarnspedagogik.

Bakgrund

Vårdnadshavaren berättar att barnet har varit borta från småbarnspedagogiken i ett kör under perioden 8.9 - 11.10.2017, totalt 5,5 veckor. Framställaren av rättelseyrkandet har haft uppfattningen att barnets frånvaro räknas tillgodo i fakturan för de hela veckornas del. Framställaren av rättelseyrkandet hänvisar också till informationen om småbarnspedagogik på Kyrkslätts kommuns webbplats, där man konstaterar att frånvaro på över 10 dagar i ett kör tillgodoräknas då barnet är sjukt. Du kunden reklamerade sin faktura för småbarnspedagogik har man för kunden berättat att tillgodoräknandet gäller hela kalendermånader. Dessutom är det enligt framställaren av rättelseyrkandet oskäligt att frånvaron tillgodoräknas endast om barnet varit sjukt och att barnets frånvaro varade längre än 10 dagar i ett kör då man räknar från början av oktober. Framställaren av rättelseyrkandet ger också respons om att informationen som gäller ärendet ibland är svår att förstå.

Klientavgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2017 (BND 5 §)

Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde 25.1.2017 § 5 beslutat om klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2017 Följande har bestämts beträffande fastställande av klientavgifter: Om barnet av annan orsak är borta från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs hälften av månadsavgiften (lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik 1503/2016 9 §).

Följande har bestämts gällande barnets frånvaro vid sjukdom:

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken över tio verksamhetsdagar (minst 11 verksamhetsdagar) under en kalendermånad, uppbärs hälften av den månatliga klientavgiften. Om barnet på grund av sjukdom är borta samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift för den månaden(lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik 1503/2016 9 §).

Man informerar om avgifter frö småbarnspedagogik på kommunens webbplats och hänvisar också till dem i blanketten om utredningar av inkomster som sänts till kunden som bilaga till placeringsbeslutet.

Tolkning

Rättelseyrkandet kan inte godkännas eller fakturan kompenseras eftersom barnets frånvaro inte har varat en hel månad och orsaken till barnets frånvaro har inte varit sjukdom. Den respons som framställaren av rättelseyrkandet framfört beträffande informationens begriplighet tas i fortsättningen i beaktande vid informationen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar förkasta rättelseyrkandet med de motiveringar som nämns i beredningstexten. 

Päätös

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt förslaget.

Denna paragraf behandlades efter paragrafen 48.