Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.1.2018

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Regeringen har 19.9.2017 gett riksdagen ett förslag till ändring av § 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik (RP 115/2017 rd). I förslaget föreslås ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik så att klientavgifterna inom småbarnspedagogik sänks för små- och medelinkomsttagare. Dessutom föreslås avgifterna som uppbärs för syskon sänkas så att avgiften som uppbärs för det andra barnet vore 50 procent istället för nuvarande 10 procent av avgiften för småbarnspedagogik som uppbärs för det yngsta barnet för en kalkylerad heldagsplats.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Lagändringen avses träda i kraft fr.o.m. 1.1.2018.
Eftersom lagändringen träder i kraft mitt i verksamhetsåret 2017-2018 har i klientavgifterna fr.o.m. 1.1.2018 gjorts endast nödvändiga ändringar som den nya lagen fordrar och ett tillägg gällande avgiftsfrihet för barn som omfattas av förlängd läroplikt.

Enligt kommunens budget 2018 avstår man från begränsning av rätten till småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2018. Detta föranleder inte förändringar i grunderna för klientavgifterna. Även om användningen av tjänster inom småbarnspedagogik utökas, ordnas ändå deldags- och delveckas service fortsättningsvis enligt efterfrågan. Klientavgiften fastställs då på basis av de på förhand reserverade månadernas genomsnittliga timantal per vecka.

Beredning:
                  
Direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi,
tfn 0405867290


Bilaga till föredragningslistan:
 
Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.1.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Bildnings- och fritidsnämnden

1
beslutar om ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken  enligt bilagan enligt bilagan under förutsättning att regeringens förslag till riksdagen om ändring av § 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik godkänns i riksdagen. Ändringarna träder i kraft 1.1.2018

2

beslutar justera denna paragraf vid sammanträdet

Päätös

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt förslaget.