Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 1.8.2018 alkaen

KIRDno-2017-1228

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kotamäki, tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Johdanto

Edellisen kunnanvaltuuston tahtotila yksityisen varhaiskasvatuksen osuudeksi koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta oli 30-35 %.

31.8.2017 tuotetuista hoitopaikoista kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus oli 78 %, yksityisen hoidon tuella tuotettujen hoitopaikkojen osuus 21 % (suomi 20 %, ruotsi 23 %) ja ostopalvelupaikkojen osuus on 1 % (18 hp Veikkolassa).

Yksityisen palvelutuotannon lisääminen edellyttää ensinnäkin huoltajien halukkuutta hakeutua yksityisiin yksiköihin ja toisaalta yksityiseltä palveluntuottajalta vähintään kunnallisen varhaiskasvatuksen tasoista palvelua. Yksityisen palvelutuotannon lisäämiseksi ei löydy kovinkaan paljon vaihtoehtoja, koska palvelumuodon ja tuottajan valinta on asiakkaalla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen ei takaa asiakasmaksujen alentamista, joka monesti on suurin syy kunnallisen varhaiskasvatuspaikan valintaan.

Alle kouluikäisten lasten huoltajilla on oikeus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona yksityinen varhaiskasvatus. Yksityinen varhaiskasvatus on kunnan ohjaamaa ja valvomaa palvelua ja sitä ohjaavat samat periaatteet ja tavoitteet kuin kunnallista varhaiskasvatusta. Kirkkonummella oman palvelutuotannon vaihtoehtoina ovat tällä hetkellä yksityisen hoidon tuella tuotetut palvelut sekä kilpailutettu ostopalvelu vain ruuhkahuippujen tasaamiseksi (Kunta- ja palvelustrategia).

Palveluseteli (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) on yksi keino lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistaa palvelutuotantoa ja edistää kunnan ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Perheiden näkökulmasta palveluseteli turvaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta mahdollistaessaan yksityiset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisten käytettäväksi tulotasosta riippumatta. Palvelutuottajien osalta perheiden valintamahdollisuus lisää kilpailua varhaiskasvatuksen laadun suhteen.

Koska 0-6-vuotiaiden lasten määrä kunnassa on hyväksytyn väestöprojektion mukaan laskeva vuoteen 2027 asti, tarkoittaa yksityisen palvelutuotannon lisääminen kunnallisen tuotannon vähentämistä. On huomattava, että 0-6 vuotiaiden ruotsinkielisten lasten määrä on vakaa, eikä samalla tavalla laskeva kuin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Toisaalta, mikäli lasten varhaiskasvatuksen käyttöaste nousee nykyisestä 69 %:sta (suomi + ruotsi yht.) esim. huoltajien lisääntyvän työssäolon vuoksi, ei kunnallista tuotantoa tarvitse sopeuttaa niin paljon, kuin pelkkä yksityisen tuotannon nostaminen edellyttäisi. Myös tulevat hallituksen päätökset perhevapaiden uudistuksista tulevat vaikuttamaan hoitopaikkojen käyttöön.

Valmistelu

Tulosidonnaisen palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu kunnallisen varhaiskasvatuksen rinnalle otettavaksi vaihtoehdoksi täydentämään jo olemassa olevaa palveluvalikkoa. Tulosidonnainen palveluseteli antaa useammille perheille mahdollisuuden päästä yksityisesti järjestetyn varhaiskasvatuksen piiriin samalla asiakasmaksulla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Valmistelussa on osallistettu yksityisiä palveluntuottajia niin, että palveluntuottajat ovat yhdessä kunnan kanssa avanneet palvelusetelimallia ja keskustelleet palvelusetelistä palveluntuottajan näkökulmasta.

Varhaiskasvatuslaki

Kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin varhaiskasvatuslaissa (28.12.2012/909) säädetään. Kunta voi järjestää lasten varhaiskasvatuksen alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Palveluseteli

Tulosidonnaisen palvelusetelin kautta hankittava päiväkotipaikka on kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin kunnan omassa päiväkodissa tuotettu hoitopaikka. Tulosidonnainen palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta perheiden tulotasosta riippumatta. Kunnan näkökulmasta palvelusetelin käyttöönotto vähentää painetta tuleviin päiväkoti-investointeihin.

Mitä palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa edellyttää

Ennen palvelusetelin käyttöönottoa kunnan on määriteltävä tarvittavat taksat ja laadittava palvelusetelin käytöstä sääntökirja. Palvelusetelilaissa säädetään kunnan tehtäväksi määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvoitu omavastuuosuus.

Kunta voi vaikuttaa palvelun hintaan määrittelemällä hintakaton tai antaa hinnan muodostua markkinoiden kysynnän ja tarjonnan ehdoilla. Hintakatto on kunnan asettama yläraja sille, minkä hinnan palvelun tuottaja voi periä palvelusta. Hintakaton asettaminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun halutaan turvata palvelujen saatavuus perheille tulotasosta riippumatta.

Palvelusetelin suuruus

Palvelusetelin suuruutta määriteltäessä, huomioidaan lapsen iän ja hoidon tarpeen mukainen kerroin. Ikäkerroin määrittelee alle 3-vuotiaiden, 3-5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten setelin suuruuden. Useimmissa Kuuma kunnissa 3 – 5v lapsen kerroin on 1, alle 3-vuotiaan kerroin on 1,55 ja esiopetuskerroin 0,46.

Hoidon tarpeen mukaisessa kertoimessa eri tuntimäärien mukaiset kertoimet (esim. kokoaikainen varhaiskasvatus, osa-aikainen: enintään 20h/vko ja 20-34h/vko, esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus (yli 20h) ja varhaiserityiskasvatus.

Palvelusetelin sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirjassa kunta asettaa toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta.

Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle.

Kirkkonummen sääntökirjaa valmistellaan Sitran malliohjeen mukaisesti ja valmistelussa kuullaan myös yksityisiä palveluntuottajia. Sääntökirja tuodaan lautakuntaan päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta

Varhaiskasvatuksen toimintavalikon uusista toimintamuodoista molempia kieliryhmiä koskien päättää sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 61 §).

Kirkkonummen sivistyspalvelut esittää käyttöön otettavaksi yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin 1.8.2018. Tämän hetkisen arvion mukaan yksityisen hoidon tuen määrärahasta n. 80-85% käytettäisiin palveluseteliin.

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto (Svoj) on 18.10.2017 kokouksessaan käsitellyt palvelusetelin käyttöönottoa 1.8.2018 alkaen ja päättänyt siitä päätösehdotuksen mukaan.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto (Sfus) on 25.10.2017 kokouksessaan käsitellyt palvelusetelin käyttöönottoa 1.8.2018 alkaen ja päättänyt päätösehdotuksen mukaan muuten paitsi, että palvelusetelin käyttöä kokeillaan kaksi vuotta ja ennen lopullista käyttöönottoa arvioidaan sen vaikutukset (kohta 1.).

 

Ehdotus

Esittelijä

Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että

1
varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli 1.8.2018 alkaen.

2
palveluseteli on tulosidonnainen ja sille asetetaan hintakatto.

3
palvelusetelin hinnat ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta päätetään kevään 2018 aikana.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Anna-Mari Toikka ehdotti useiden kannattamana, että palveluseteliesitys palautetaan valmisteluun seuraavin saatesanoin: 1. Palveluseteliesitys palautetaan valmisteluun siten, että selvitys on valmis talousarvioneuvotteluihin 18.11 mennessä ja lautakunta käsittelee asian seuraavassa 13.12. kokouksessa 2. Palautuksen aikana toimiala selvittää seuraavat asiat lautakunnalle ja tuo vastaukset seuraavaan lautakunnan kokoukseen: • Esityksessä tulee näkyä mitkä ovat käyttöönoton vaiheet ja kunnalle syntyvät toteutuskustannukset • Esityksessä tulee näkyä arvio lisäkustannuksista, joita syntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelusetelien kertoimista. • Esityksessä tulee luoda arvio siitä millä tavalla kunnan on mahdollista lisätä inkluusiota ja ehkäistä eriarvoistumista, jos palvelusetelimalli on käytössä ja palveluntuottajalla on oikeus valita asiakkaansa? • Edellisen valtuuston tahtotilan perusteena oli säästöjen syntyminen. Tämänhetkisen tiedon mukaan suoranaisia säästöjä ei ole tulossa. Jos on, niin nämä pitäisi näkyä tarkemmin määriteltynä esim. minkä investointien osalta säästöä on näkyvissä ja millä aikavälillä? • Esityksen tulee sisältää arvio siitä, mitä lisäresursseja tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi ja sen ylläpitoon. • Sääntökirjan määrittelemät laadulliset vaatimukset pitää olla nähtävillä ennen päätöksen tekoa.

Koska oli tehty pöydälle panoa koskeva esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Siivari, Maj-Britt Hellström, Erkki Majanen) ja 7 ei-ääntä (Anna-Mari Toikka, Antti Kilappa, Markus Myllyniemi, Krista Petäjäjärvi, Tony Björk, Irja Bergholm, Linda Basilier). Puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.

Päätös:
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa palveluseteliesityksen valmisteluun siten, että

1
selvitys on valmis talousarvioneuvotteluihin 18.11 mennessä ja lautakunta käsittelee asian seuraavassa 13.12. kokouksessa

2
palautuksen aikana toimiala selvittää seuraavat asiat lautakunnalle ja tuo vastaukset seuraavaan lautakunnan kokoukseen:
• Esityksessä tulee näkyä mitkä ovat käyttöönoton vaiheet ja kunnalle syntyvät toteutuskustannukset
• Esityksessä tulee näkyä arvio lisäkustannuksista, joita syntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelusetelien kertoimista.
• Esityksessä tulee luoda arvio siitä millä tavalla kunnan on mahdollista lisätä inkluusiota ja ehkäistä eriarvoistumista, jos palvelusetelimalli on käytössä ja palveluntuottajalla on oikeus valita asiakkaansa?
• Edellisen valtuuston tahtotilan perusteena oli säästöjen syntyminen. Tämänhetkisen tiedon mukaan suoranaisia säästöjä ei ole tulossa. Jos on, niin nämä pitäisi näkyä tarkemmin määriteltynä esim. minkä investointien osalta säästöä on näkyvissä ja millä aikavälillä?
• Esityksen tulee sisältää arvio siitä, mitä lisäresursseja tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi ja sen ylläpitoon.
• Sääntökirjan määrittelemät laadulliset vaatimukset pitää olla nähtävillä ennen päätöksen tekoa.

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 1.11.2017 § 36 palauttaa palveluseteliesityksen valmisteluun siten, että

1
selvitys on valmis talousarvioneuvotteluihin 18.11 mennessä ja lautakunta käsittelee asian seuraavassa 13.12. kokouksessa

2
palautuksen aikana toimiala selvittää seuraavat asiat lautakunnalle ja tuo vastaukset seuraavaan lautakunnan kokoukseen:

• Esityksessä tulee näkyä mitkä ovat käyttöönoton vaiheet ja kunnalle syntyvät toteutuskustannukset (1)

• Esityksessä tulee näkyä arvio lisäkustannuksista, joita syntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelusetelien kertoimista (2)

• Esityksessä tulee luoda arvio siitä millä tavalla kunnan on mahdollista lisätä inkluusiota ja ehkäistä eriarvoistumista, jos palvelusetelimalli on käytössä ja palveluntuottajalla on oikeus valita asiakkaansa? (3)

• Edellisen valtuuston tahtotilan perusteena oli säästöjen syntyminen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan suoranaisia säästöjä ei ole tulossa. Jos on, niin nämä pitäisi näkyä tarkemmin määriteltynä esim. minkä investointien osalta säästöä on näkyvissä ja millä aikavälillä? (4)

• Esityksen tulee sisältää arvio siitä, mitä lisäresursseja tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi ja sen ylläpitoon. (5)

• Sääntökirjan määrittelemät laadulliset vaatimukset pitää olla nähtävillä ennen päätöksen tekoa. (6)


Sivistystoimen selvitys

Sivistystoimen vastaukset edellä oleviin kysymyksiin on luettavissa liitteistä (Liitteet 1, 2 ja 3).

Palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2018 alkaen

Palvelusetelin käyttöönoton periaatteita ja kustannusvaikutuksia on käsitelty aiemmin suomenkielisessä jaostossa 18.10.2017 ja ruotsinkielisessä jaostossa 25.10.2017 sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 1.11.2017. Palvelusetelin käyttöönotosta on laadittu vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa.  Talousarvion 2018 mukaan varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan määräaikaisena käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle.  Tavoitteena on, että yksityisen palvelutuotannon osuus koko varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta on 25 %.

Sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirjassa määritellään palveluntuottamisen lainsäädäntöön, palveluseteliasiakkuuteen, palvelusetelin arvoon, palveluntuottajan ja kunnan velvoitteisiin, sääntökirjan noudattamisen valvontaan sekä palvelun sisältöön ja laadunhallintaan liittyviä asioita. Sääntökirja toimii varhaiskasvatuksen palvelusetelin toiminta- ja menettelytapaohjeena ja palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjaa.

Sääntökirja ei ole sopimus Kirkkonummen kunnan ja palveluntuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy palvelusetelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.

Sääntökirjassa Kirkkonummen kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymisedellytykset palveluntuottajille. Yksityinen palvelujentuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa, voidaan palveluntuottaja poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaluonnosta on ollut mahdollista kommentoida niiden palvelutuottajien, joilla on aikaisempaa kokemusta palvelusetelistä muista kunnista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että

1      varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön päiväkotihoidossa 1.8.2018 alkaen.

2      palveluseteli otetaan käyttöön kahdeksi - neljäksi vuodeksi yksityisen hoidon tuen kuntalisän rinnalle.

3      palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa noudatetaan liitteen mukaista palvelusetelin sääntökirjaa.

Varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.