Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

KIRDno-2017-1522

Valmistelija

  • Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallitus on 19.9.2017 antanut eduskunnalle esityksen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu olisi 50 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijaan nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain muutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018 alkaen.

Koska lakimuutos astuu voimaan kesken varhaiskasvatuksen toimintavuotta 2017-2018 on asiakasmaksuihin 1.1.2018 alkaen tehty vain uuden lain edellyttämät välttämättömät muutokset ja lisäys koskien lapsen pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvää maksuttomuutta.

Kunnan talousarvion 2018 mukaisesti varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta luovutaan 1.1.2018 alkaen. Tämä ei aiheuta muutoksia asiakasmaksujen perusteisiin. Vaikka mahdollisuus varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön laajenee, osapäiväistä ja osaviikkoista palvelua järjestetään edelleen kysynnän mukaisesti. Asiasmaksu määräytyy tällöin etukäteen varattuihin kuukauden keskimääräisiin viikottaisiin tuntimääriin perustuen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

1
päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksista liitteen mukaisesti edellyttäen, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta hyväksytään eduskunnassa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

2
päättää tarkastaa tämän asian tässä kokouksessa

Varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma oli paikalla kokouksessa asian käsittelyn aikana.

 

 

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat, Päivähoitopäällikkö, Päiväkotien johtajat, Perhepäivähoidon ohjaaja, Suunnittelija