Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Vahingonkorvaushakemus/ Sorvari (lisäpykälä)

KIRDno-2017-1600

Valmistelija

  • Ari Hasu, talouspäällikkö, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Olli ja ja Tiina Sorvari ovat esittäneet Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitetun vahingonkorvaushakemuksen koskien ajoneuvolleen tapahtunutta liikennevahinkoa. Vahingoinkorvausvaatimus on esitetty asian oheismateriaalina.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön (hallintosäännön 4. luvun 17 §:n kohta 13.) lautakunta päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä lautakunta (puheena olevassa asiassa sivistys- ja vapaa-aikalautakunta) päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa enintään 50.000 euroon asti.

Kirkkoharjun koulun oppilas on 29.8.2017 koulumatkallaan 29.8.2017 aiheuttanut vahingon törmäämällä polkupyörällään vahingonkorvauksen vaatijan ajoneuvoon. Törmäyksen seurauksena vahingonkorvauksen vaatijan ajoneuvoon on syntynytt vaurioita maalipintaan sekä takavalon umpioon.

Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana pidetään sitä, että jokaisen on kärsittävä itse vahinkonsa. Mikäli vahinko voidaan säilyttää toisen kannettavaksi, täytyy siihen olla jokin vastuuperuste. Voimassaolevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tuottamuksellista (huolimatonta) tekoa tai laiminlyöntiä ja tämän tuottamuksen ja sen seuraamuksen syy-yhteyttä. Näistä näyttötaakka on Suomessa voimassaolevan oikeuden mukaan vahinkoa kärsineellä.

Koulu (käytännössä tällöinkin kunta perusopetuksen järjestäjänä) on vastuussa oppilaasta (mm. oppilaaseen kohdistuvat tapaturmat) niin kauan, kunnes oppilas poistuu koulun pihasta. Kun oppilas lähtee koululta, siirtyy vastuu koulumatkan osalta kunnalle.

Koulumatkalla tapahtuneen muulle kuin koululaiselle itselleen aiheutuneen omaisuusvahingon, jonka kyseinen koululainen on itse aiheuttanut omalla toiminnallaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuen, korvaaminen ei kuulu kunnan korvattavaksi. Vastuuperustetta ja korvausvastuuta omaisuusvahinkoa kohtaan ei siten silloin muodostu kunnalle.

Käsiteltävässä asiassa ei ole sattunut henkilövahinkoja, vaan omaisuusvahinko, jonka koululainen on itse aiheuttanut toisen omaisuutta kohtaan.  Omaisuusvahinko on tapahtunut siten oppilaasta itsestään johtuvasta syystä. Syyn aiheuttaja (koululainen) on todettu tapahtumapaikalla kolaroinnin jälkeen viranomaistahon eli poliisin toimesta. Kunta itse ei ole toiminut asiassa huolimattomasti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Näin ollen kunta ei ole se taho, joka on velvollinen korvaamaan vahingonkorvaushakemuksen mukaista pyydettyä korvausta vahingon kärsineelle hakijalle.

Kunnan vakuutusyhtiö ei korvauspäätöksessään (22.11.2017) katso puheena olevaa vahinkoa kunnan vastuuvaukuutuksen perusteella käsiteltäväksi vahingoksi.

 

 

 

 

 

 

i,

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla hyväksymättä Olli ja Tiina Sorvarin vahingonkorvaushakemusta. Kirkkonummen kunnan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Kirkkonummen kunta ei ole toiminut asiassa sillä tavoin huolimattomasti  tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan niin, että se olisi velvollinen korvaamaan puheena olevassa vahingonkorvaushakemuksessa tarkoitetun vahingon.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Olli ja Tina Sorvari