Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteita lukuvuodesta 2018-2019 alkaen

KIRDno-2017-1475

Valmistelija

  • Kaisa K. Ojanen, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummella järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa kaikkien koulujen yhteydessä joko kunnan omana toimintana tai palveluntuottajien järjestämänä toimintana. Kunta avustaa palveluntuottajia kuukausittain osallistuvien lasten määrään perustuvalla avustuksella. Aamupäivätoimintaa järjestetään Winellskan koululla kunnan omana toimintana.

Kirkkonummella voi hakea joko osa- tai kokoviikkoiseen iltapäivätoimintaan. Osaviikkoinen tarkoittaa viittä tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa ja kokoviikkoinen viittä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Kokoviikkoisen toiminnan kuukausimaksu on 155 euroa ja osaviikkoisen 100 euroa. Kuukausimaksuun on mahdollista hakea alennusta huoltajien tuloihin perustuen. Aamupäivätoiminnan kuukausimaksu on 70 euroa.

Iltapäiväkerhopaikan irtisanomisaika

Sivistyslautakunta on päättänyt iltapäiväkerhopaikkoja koskevasta irtisanomisesta seuraavaa: Huoltajat sitoutuvat myönnettyyn kerhopaikkaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kerhopaikan voi irtisanoa painavasta syystä (työttömyys tai työajan lyheneminen, muut taloudelliset syyt, huoltajan tai lapsen sairaus). Kerhopaikka voidaan irtisanoa myös lapsen edun sitä vaatiessa, jolloin perustelun on oltava kattava. Mikäli kerhoon on jonossa lapsia, paikan voi irtisanoa muustakin syystä. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Kerhosuhde päättyy automaattisesti samalla, kun lapsi vaihtaa koulua. Jos kunta lukuvuoden aikana osoittaa lapselle uuden lähikoulun, iltapäiväkerhopaikka siirtyy uuden koulun yhteydessä olevaan kerhoon. (Siv.19.1.2011 § 4, 6.2.2013 § 11, 2.3.2016 § 18).

Kalenterikuukauden irtisanomisaika tarkoittaa käytännössä sitä, että kerhopaikka on voimassa vielä ilmoitusta seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden ajan. (Esim. syyskuun aikana ilmoitetut irtisanomiset tulevat voimaan marraskuun alusta alkaen riippumatta siitä, missä vaiheessa syyskuuta irtisanominen on tullut.) Mikäli lapsi ei osallistu toimintaan ollenkaan kokonaisen kalenterikuukauden aikana, peritään perusopetuslain mukaisesti puolet kuukausimaksusta. Kerhopaikan irtisanominen tehdään kirjallisena täyttämällä sähköinen iltapäivätoiminnan muutoslomake. Kalenterikuukauden irtisanomisajasta tiedotetaan huoltajia kerhopaikan hakemisen yhteydessä. Vastaava irtisanomisaika on käytössä useissa kunnissa.

Myönnetyn kerhopaikan voi perua kerhopaikkapäätöksessä ilmoitettuun päivään mennessä, joka on kolme viikkoa päätöksen postittamispäivästä. Päätökset postitetaan huhti-toukokuun aikana. Perumisajan jälkeen noudatetaan kalenterikuukauden irtisanomisaikaa, eli kesäkuun aikana ilmoitetut irtisanomiset ehtivät tulla voimaan ennen toiminnan alkamista elokuussa, mutta heinäkuussa ilmoitetut irtisanomiset tulevat voimaan 1.9. alkaen jne. Menettely varmistaa sen, että toiminnan järjestäjät pystyvät riittävän ajoissa varautumaan siihen, millaisille ryhmille toimintaa tullaan järjestämään.

Nykyisen irtisanomismallin etuna on selkeys ja johdonmukaisuus sekä palveluntuottajien näkökulman huomioiminen, sillä useat irtisanomiset toimintakauden aikana tekevät toiminnasta taloudellisesti ennustamatonta. Tehdessään irtisanomisilmoituksen kuukauden alussa asiakkaat ovat kuitenkin useissa tapauksissa kokeneet asiakasmaksun maksamisen vielä kahdelta kokonaiselta kuukaudelta epäoikeudenmukaisena. Samoin ennen toiminnan alkamista, esim. elokuun alussa ilmoitettujen irtisanomisten voimaantulo vasta 1.10. on koettu kohtuuttomana.

Kuntalaislähtöisyys ja kuntalaisten kanssa käyty vuorovaikutus huomioiden on nykyistä irtisanomisaikaa syytä harkita uudelleen. Erilaisia vaihtoehtoja on käyty perusteellisesti läpi sekä asiakkaiden että toiminnan järjestäjien näkökulma huomioiden ja huomioitu niiden vaikutukset asiakkaiden laskutuksen sujuvuuteen, palveluntuottajille maksettaviin avustuksiin sekä toiminnan koordinointiin liittyvään työmäärään.

Nykyistä kalenterikuukauden irtisanomisajan mallia olisi mahdollista keventää seuraavasti: Kun irtisanomisilmoitus tulee viimeistään viisi päivää kuukauden vaihtumisen jälkeen, tulisi irtisanominen voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Eli jos irtisanomisilmoitus tulee esimerkiksi 1.-5.10., se astuu voimaan 1.11. alkaen. Jos irtisanominen tulee 6.10.-31.10., se tulee voimaan 1.12. alkaen. Tässä mallissa on huomioitu sekä perheiden että palveluntuottajien näkökulma: perheille etuna on joustavuus heti kuun vaihtumisen jälkeen ilmoitettujen irtisanomisten irtisanomisajassa, ja palveluntuottajien etuna on, että nykyinen, heille edullinen malli säilyy lähes ennallaan. Asiakkaiden näkökulmasta malli ei kuitenkaan välttämättä ole täysin selkeä ja ymmärrettävä.

Iltapäivätoiminta alkaa elokuussa koulujen alkaessa. Irtisanomiselle ennen toiminnan alkua esitetään seuraavaa: Mikäli irtisanomisilmoitus tulee elokuun aikana ennen toiminnan alkamista, se astuu voimaan syyskuun alusta alkaen. Elokuussa toiminnan alettua ilmoitetut irtisanomiset tulevat voimaan edellä ehdotettua irtisanomisaikaa noudattaen.

Lukuvuoden 2016-2017 aikana 15% (71 lasta) suomenkielisessä iltapäivätoiminnassa mukana olleista lapsista lopetti kesken toimintakauden. Ruotsinkielisessä toiminnassa vastaava luku oli 6% (9 lasta).

Siirtyminen osa- tai kokoviikkoiseen toimintaan

Muutoksia kokoviikkoisesta osaviikkoiseen toimintaan on voinut tehdä noudattaen samaa kalenterikuukauden voimaantuloaikaa kuin irtisanomistilanteissa. Hyväksyttyjä perusteita muutokselle ovat muutokset huoltajan työssäkäynnissä tai taloudellisessa tilanteessa (siv. 6.2.2013 § 11).

Koska kerhopaikan saa irtisanoa myös huoltajan tai lapsen sairaudesta sekä lapsen etuun liittyvästä syystä, on perusteltua, että sama koskee siirtymistä kokoviikkoisesta osaviikkoiseen toimintaan, ja selkeyden vuoksi voimaantuloaika näille muutoksille tulisi jatkossakin olla sama kuin irtisanomistapauksissa.

Siirtyminen osaviikkoisesta kokoviikkoiseen toimintaan on harvinaista eikä sille ole määritelty voimaantuloaikaa eikä perusteluja. Käytännössä muutos on ollut mahdollinen, mikäli toiminnan järjestäjä hyväksyy muutoksen, ja se on toiminnan järjestäjän suostumuksella voinut tulla voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tämä menettely on osoittautunut toimivaksi.

Aamupäivätoimintaa koskevat periaatteet

Aamupäivätoimintaa on järjestetty Winellska skolanissa lukuvuodesta 2014-2015 alkaen klo 7 eteenpäin ja osallistujia on ollut vuosittain noin 10. Toiminnassa ei ole mahdollista valita koko- tai osaviikkoista vaihtoehtoa. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kuukausimaksu on 70 euroa (siv 2.3.2017 § 18). On johdonmukaista, että iltapäivätoiminnan periaatteita koskien toimintaan hakemista, irtisanomiskäytäntöä, alennusmaksukäytäntöä ja valintaperusteita noudatetaan myös aamupäivätoiminnassa.

Avustusmaksu palveluntuottajille, kun toiminnassa on lapsia, joilla on tuen tarvetta

Avustusmaksu palveluntuottajalle on 80 euroa kuukaudessa kokoviikkoisesta ja 60 euroa kuukaudessa osaviikkoisesta lapsesta. Jos palveluntuottajan toteuttamassa iltapäivätoiminnassa on erityisen tuen päätöksen saaneita lapsia, joita varten kerhoon on palkattava avustaja, kunta maksaa muun avustuksen lisäksi palveluntuottajalle avustusta 500 euroa kuukaudessa 1-3 lasta kohden. (Siv. 2.3.2016 § 18.)

Hakiessaan lapselleen paikkaa iltapäivätoiminnasta huoltajat ilmoittavat hakemuksessa, onko lapsella ollut esiopetuksessa tai koulussa tuen tarvetta. Palveluntuottajalle maksettavasta mahdollisesta ylimääräisestä avustuksesta päätettäessä suoritetaan aina arviointi siitä, kuinka monta sellaista lasta ryhmässä on, joita varten katsotaan olevan tarvetta palkata ylimääräinen avustaja. Tätä avustusta ei siis myönnetä automaattisesti sen takia, että ryhmässä on lapsia, joilla on erityisen tuen tarpeen päätös.

Usein lapset, joilla on tehostetun tuen tarvetta, aiheuttavat iltapäivätoiminnan ryhmissä ylimääräisen avustajan tarpeen, sillä iltapäivätoiminta eroaa koulun toiminnasta merkittävästi. Lisäksi iltapäiväkerhopaikkaa haettaessa ja myönnettäessä ei erityisen tuen päätöksiä useissa tapauksissa olla vielä tehty. Näistä syistä myös tehostetun tuen tarpeen oppilaat on syytä huomioida silloin, kun ylimääräisestä avustuksesta palveluntuottajille päätetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että

1. iltapäiväkerhopaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, mikäli kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee kuukauden 6.päivä tai sen jälkeen. Mikäli kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee   kuukauden 1.-5.päivä, irtisanominen astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

2. elokuussa ennen toiminnan alkamista kirjallisesti ilmoitetut irtisanomiset astuvat voimaan 1.9. alkaen.

3. siirtyminen kokoviikkoisesta osaviikkoiseen toimintaan on hyväksyttävää aikaisemmin määriteltyjen syiden lisäksi myös huoltajan tai lapsen sairaudesta tai lapsen etuun liittyvästä syystä, jolloin syy on perusteltava.

4. kohdissa 1 ja 2 mainittu irtisanomisten voimaantuloaika koskee myös siirtymistä kokoviikkoisesta osaviikkoiseen toimintaan.

5. siirtyminen osaviikkoisesta kokoviikkoiseen toimintaan onnistuu ja muutos voi tulla voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen toiminnan järjestäjän hyväksynnällä.

6. iltapäivätoiminnan periaatteita koskien toimintaan hakemista, irtisanomiskäytäntöä, alennusmaksukäytäntöä ja valintaperusteita noudatetaan myös aamupäivätoiminnassa.

7. jos palveluntuottajan toteuttamassa iltapäivätoiminnassa on erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevia lapsia, joita varten on palkattava avustaja, kunta maksaa palveluntuottajalle avustusta 500 euroa kuukaudessa 1-3 lasta kohden.

Päätös

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Iltapäiväkerhojen esimiehet, palveluntuottajat