Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Perusturvalautakunnan hankintavaltuudet vuodelle 2019

KIRDno-2018-1175

Valmistelija

 • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
 • Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 105 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto vahvistaa toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Kunnanvaltuusto on 15.12.2018 § 113 vahvistanut toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet vuodelle 2019.

 

Kunnanvaltuuston hankintavaltuuksista tekemän päätöksen mukaisesti perusturvalautakunta päättää hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa, ja toimialajohtaja päättää hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on korkeintaan 300 000 euroa. Toimivaltaa hankintapäätösten tekemiseen on mahdollista siirtää edelleen toimialalla, ja perusturvapalveluiden toimialan hankintavaltuudet on vahvistettu vuosittain käyttösuunnitelman hankintavaltuusliitteessä. Koska perusturvalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelma hyväksytään vasta 28.2.2019, tuodaan perusturvapalveluiden vuoden 2019 hankintavaltuudet hyväksyttäväksi nyt etukäteen. Näin perusturvapalveluiden hankinnat päästään hoitamaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vuotta perusturvalautakunnan hyväksymien hankintavaltuuksien mukaisesti.

 

Toimielimet ja viranhaltijat, joilla on hankintavaltuudet, voivat tehdä hankintapäätöksiä saamiensa hankintavaltuuksien puitteissa. Hankintavaltuudet määräytyvät hankinnan kokonaishinnan ja sopimuskauden ennakoidun hankinta-arvon pohjalta. Hankinta-arvoon on laskettava mukaan myös hankinnan mahdolliset optiot eli hankintaan sisältyvä mahdollinen lisähankinta tai sopimuskauden pidennys. Hankinnan arvo lasketaan neljän ensimmäisen vuoden ajalta, vaikka sopimus olisi toistaiseksi voimassa tai sen voimassaoloaika olisi yli neljä vuotta. Hankinta-arvoon ei lasketa mukaan arvonlisäveroa.

 

EU-kynnysarvot

 

EU-kynnysarvo on vuonna 2019 tavara- ja palveluhankintojen osalta 221 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).

 

Kansalliset kynnysarvot 1.1.2019

 

Tavara- ja palveluhankinnat                               60 000 euroa

Erikseen määritellyt palveluhankinnat            300 000 euroa (Liitteen E mukaiset palvelut 5 – 15)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat       400 000 euroa (Liitteen E mukaiset palvelut 1 – 4)

 

Perusturvapalveluiden hankinnat ovat pääsääntöisesti kansallisten kynnysarvojen piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja.

 

Perusturvapalveluiden hankintavaltuudet 

 • Perusturvalautakunta hyväksyy ennen kilpailuttamista
  • hankinta-asiakirjat, silloin kun hankinnan ennakoitu arvo (alv 0%) on miljoona euroa tai enemmän ja
  • hankintaperiaatteet yhteishankinnoissa
 • Kynnysarvot ylittävien ja useampaa kuin yhtä tulosaluetta tai koko toimialaa koskevien hankintapäätösten tekeminen delegoidaan toimialajohtajalle.
 • Tulosalueiden vastuuhenkilöille delegoidaan päätösvalta kansallisen kynnysarvon alle jäävien tulosalueensa hankintojen tekemiseen ja niitä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen.
 • Muilla tilivelvollisilla ei ole oikeutta tehdä hankintapäätöksiä lukuun ottamatta toimialajohtajan ja tulosalueen vastuuhenkilön sijaisia sijaistettavan ollessa poissa tai estynyt. Näin varmistetaan tulosalueen vastuuhenkilön mahdollisuus vaikuttaa määrärahan käyttöön ja varmistaa oikeiden hankintamenettelyjen käyttäminen.

 
Perusturvalautakunta päättää erikseen hankintoihin mahdollisesti sisältyvistä asiakasmaksuista ja niiden määristä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä hankintavaltuudet vuodelle 2019 selostusosan mukaisesti.

Päätös

Perusturvalalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti hyväksyä hankintavaltuudet vuodelle 2019 selostusosan mukaisesti.

 

 

 

Lea Blomberg poistui tämän kokousasian käsittelyn alkaessa kokouksesta klo 19.02 ja Tapio Salmela klo 19.03. Ari Hasu poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen.

Tämän kokousasian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 19.04 - 19.11.

Tiedoksi

Perusturvapalveluiden esimiehet

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi