Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmään

KIRDno-2018-1254

Valmistelija

  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vapaa-aikajaosto on käsitellyt kokouksessaan 19.12.2018 § 89 Kirkkonummen kulttuuristrategian valmistelua. Jaosto päätti tuolloin

  • perustaa ohjausryhmän kulttuuristrategian valmistelua varten
  • nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Antti Kilapan ja jäseneksi Kerstin Grönqvistin ja
  • esittää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle, perusturvalautakunnalle, kuntakehitysjaostolle, kuntatekniikan lautakunnalle sekä suomen- että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle, että kukin niistä nimeää keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään.

 
Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa sisältyy Kirkkonummen kunnan vuosien 2018-2020 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisäksi strategian laatimisen taustalla on mm. kuntien kulttuuritoimintaa koskevan lain muutos. Kulttuuristrategia on tarkoitus laatia siten, että siinä otetaan huomioon uudistuneen lainsäädännön tavoitteet ja velvoitteet, uusi kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat sekä mm. aiemmin hyväksytty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan yhden jäsenen kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmään.

Päätös

Käsittely:

Perusturvalautakunnan jäsen Eija Björkqvist ehdotti, että perusturvalautakunta nimeää keskuudestaan Fredrik Pelinin kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmän jäseneksi. Perusturvalautakunta hyväksyi Björkqvistin ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös:

Perusturvalautakunta nimesi Fredrik Pelinin keskuudestaan kulttuuristrategian valmistelua varten perustettavaan työryhmän jäseneksi.

 

 

Sirkku Pekkarinen-Keto poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 20.

Tiedoksi

Perusturvalautakunnan nimeämä jäsen ja vapaa-aikajaosto (jaoston sihteeri Pia Kärkkäinen) 

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi