Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muutokset perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtämisestä tehtyyn päätökseen

KIRDno-2017-1103

Valmistelija

  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta voi hallintosääntöön perustuen delegoida toimivaltaansa eteenpäin alaisilleen viranhaltijoille. Perusturvalautakunta on delegoinut toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille päätöksellään toimivaltansa edelleen siirrosta. Tällä hetkellä voimassa olevaan perusturvalautakunnan päätökseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin muutoksia, joista suurin osa on täydennyksiä. Nämä muutettaviksi ehdotetut kohdat on kirjoitettu punaisella fontilla.

 

Nyt ehdotetuilla muutoksilla

1. lisätään vammaispalveluiden sosiaalityöntekijälle toimivalta päättää sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaaliohjauksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja tilapäishoidon myöntämisestä,

2. lisätään toiselle vammaispalveluiden sosiaaliohjaajalle toimivalta päättää kehitysvammaisten ja vammaisten tukihenkilötoiminnasta. Lisäksi sijaisia muutetaan siten, että vammaispalveluiden sosiaaliohjaajat toimivat tukihenkilötoiminta-, omaishoidontuki-, sijaisomaishoito- ja vapaapäiväjärjestelypäätöksissä toistensa sijaisina (aiemmin toisen sosiaaliohjaajan sijaisena on ollut johtava sosiaalityöntekijä) sekä

3. lisätään johtavan puheterapeutin toimivalta (sijaisena mielenterveyspalvelujen johtaja) päättää maksusitoumusten antamisesta puheterapian ostopalveluihin. 

 

 

Liite: Muutosehdotus perusturvalautakunnan päätökseen toimivallan siirrosta, ehdotus perusturvalautakunnalle

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa päätöstään toimivaltansa siirrosta alaisilleen viranhaltijoille liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti muuttaa päätöstään toimivaltansa siirrosta alaisilleen viranhaltijoille liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö ja toimivaltaa tällä päätöksellä saaneet viranhaltijat

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi