Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet

KIRDno-2019-19

Valmistelija

 • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tausta

Tehostettu palveluasuminen on avohoitoa. Muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta asiakkaan asema on verrattavissa kotona asumiseen.  Palveluasumisessa asukkaat voivat asua elämänsä loppuun saakka.

Espoon kaupungilla, Kauniaisten kaupungilla, Kirkkonummen kunnalla ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on voimassa oleva puitesopimus yksityisten palveluntuottajien kanssa tehostetun palveluasumisen hankinnasta ikääntyneille. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2019 saakka.

Nykyisten sopimuksien puitteissa Kirkkonummi hankkii vuonna 2019 95 paikkaa. Näiden hankintojen vuosikustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi palvelu järjestetään palvelusetelillä noin 3 asiakkaalle ja Kirkkonummen omassa tuotannossa on noin 106 paikkaa, josta 34 paikkaa Vols-kodissa.

Nykyisessä mallissa palveluntuottajat on asetettu kilpailutuksen pisteytyksen perusteella järjestykseen. Asiakkaat sijoitetaan tämän järjestyksen mukaisesti. Tämä malli on kaventanut asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Palveluntuottaja ei voi sopimuskauden aikana vaikuttaa kilpailutuksessa syntyneeseen järjestykseen, vaikka tuottaisi erinomaista laatu ja asiakaskokemusta tai alentaisi hintaa.

Nykyisissä hinnoissa ja henkilöstömitoituksissa on tuottajien välillä vaihtelua, ja se ei edistä samantasoisen palvelun toteuttamista kaikille asiakkaille. Sopimuksen yksityiskohtaisuudesta johtuen palveluntuottajien toiminnan ja palvelujen laadun valvonta on keskittynyt pääasiassa yksityiskohtiin liittyviin resursseihin eikä tuotoksiin asiakasnäkökulmasta.

Hankinnan valmistelu

Hankinnan kohteena on tehostettu palveluasuminen ikäihmisille. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.

Hankinnan valmisteluun osallistuvat kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat: Espoo, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki, Siuntion kunta, Inkoon kunta ja Hangon kaupunki.

Hankinnan valmistelussa kuullaan sekä palveluntuottajia että kuntalaisia. Palveluntuottajille järjestetään markkinavuoropuhelu, johon sisältyy kirjallinen tietopyyntö ja vuoropuhelutilaisuus. Kuntalaisnäkökulmaa selvitetään yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa.

Hankinta toteutetaan ilmoittautumismenettelynä. Ilmoittautumismenettely käynnistetään siten, että uusi malli on käytössä 1.1.2020 alkaen.  Tässä menettelyssä tilaaja asettaa hankinnan ehdot; palveluntuottajan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset, tuotettavan palvelun sisältö ja laatu (palvelukonsepti), palveluntuottajille maksettava korvaus.

Palvelukonsepti kattaa asiakkaan mielekkään ja arvokkaan elämän sekä hyvän hoivan. Palvelukonseptissa hyödynnetään Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. (STM 2017:6). Palveluntuottajan tulee tuottaa palvelut asukaslähtöisesti, yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelun tulee olla vähintään tilaajan määrittämän palvelukonseptin mukaista.  Palveluntuottaja voi antaa oman palvelulupauksen tilaajan määrittämän palvelukonseptin lisäksi.

Palveluntuottajat ilmoittautuvat tilaajalle ja kaikki tilaajan ehdot täyttävät ja niihin sitoutuvat palveluntuottajat hyväksytään asiakkaiden käytettävissä oleviksi palveluntuottajiksi. Tällöin saadaan varmistettua tarpeen ja asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen edellyttämä paikkatarjonta.

Palveluntuottajaksi hyväksyminen ei ole hankintapäätös. Tilaaja ei sitoudu osoittamaan palveluntuottajalle asiakkaita vaan palveluntuottajan valinnan tekee asiakas. Asiakkaan tekemä valinta on peruste, jolla palveluja hankitaan. Asiakkaalla on käytettävissään palveluntuottajista vertailukelpoista tietoa (esimerkiksi palveluntuottajia koskevat valvontaraportit sekä asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset). Asiakas saa tarvitessaan ohjausta ja tukea palveluntuottajan valintaan. Asiakkailla on mahdollisuus antaa julkista palautetta palveluntuottajista ja palvelukokemuksista. Palveluntuottajilla on mahdollisuus vastata julkisesti asiakkaiden palautteisiin.  Asiakas voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa. Tämä mekanismi ohjaa palveluntuottajia huolehtimaan asiakastyytyväisyyden korkeasta tasosta.

Asiakas maksaa Kirkkonummelle asiakasmaksun. Asiakasmaksu kattaa palvelukonseptin mukaiset palvelut kaikilla valittavissa olevilla palveluntuottajilla ja asiakas ei maksa niistä palveluntuottajalle omavastuuosuuksia. Asiakas tekee asumista koskevan vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa ja maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle. Asiakas saa halutessaan hankkia erilaisia palveluntuottajan tarjoamia tai järjestämiä lisäpalveluita.

Tilaaja maksaa palveluntuottajalle ennalta määritellyn korvauksen ja se on samansuuruinen kaikille palveluntuottajille. Tilaaja valvoo palvelujen laatua ja voi tarvittaessa peruuttaa palveluntuottajan hyväksynnän. Palveluntuottaja voi halutessaan lopettaa palvelujen tarjoamisen.

Hankintamalli on toistaiseksi voimassa ja tilaajalla on mahdollisuuksia tehdä muutoksia mm. hankittavan palvelun sisältöön ja siitä maksettavaan korvaukseen ilman, että tulee järjestää kokonaan uusi hankinta. Tilaaja asettaa uudet muuttuneet ehdot ja palveluntuottajat tietyllä siirtymäajalla joko hyväksyvät uudet ehdot tai poistuvat asiakkaiden valittavissa olevien vaihtoehtojen joukosta.

Kuvaus liitteessä olevasta kuvasta, johon on havainnollistettu soveltuvuusvaatimukset, palvelukonsepti ja tuottajan palvelulupaus.

Palvelun ja asiakaskokemuksen komponentit:

 • Tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset: Nämä vaatimukset liittyvät toiminnan edellytyksiin (toimiluvat) ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen (verot ym.)
 • Palvelukonsepti (tilaajan määrittämä sisältö ja laatu) Asiakas saa tämän kaikilta tuottajilta. Kattaa hyvän hoivan ja muut hyvän arjen edellytykset.
 • Palveluntuottajan (oma, vapaaehtoinen) palvelulupaus. Tämä on tuottajan palvelulupaus palvelukonseptin lisäksi. Tuottajat voivat halutessaan luvata esim. erilaista elämän mielekkyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintaa. Palveluntuottaja voi päivittää palvelulupaustaan jatkuvasti. Tämä palvelulupaus on asiakkaalle maksutonta.

 

Jos nykyinen palveluntuottaja ei ilmoittaudu tai tule hyväksytyksi tässä menettelyssä, niin asukkaan asumisen jatkuvuus pyritään varmistamaan. Sopimuksen päättyminen merkitsee sitä, että uudet asiakkaat eivät voi valita tätä asumisyksikköä. Asukkaiden palvelukonseptista ja hinnasta sovitaan erikseen palveluntuottajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Periaatteet

 1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
 2. Tilaaja (Kirkkonummi) määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle ja maksaa kaikille palveluntuottajille samansuuruisen korvauksen.
 3. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
 4. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki tilaajan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
 5. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
 6. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
 7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
 8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaajan hallinnassa.
 9. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

 

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnan periaatteet ovat olleet vanhusneuvoston kokouksen käsittelyssä 14.1.2019 ja periaatteet hyväksyttiin. Asia on ollut Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttävänä ja kokouksen yhteydessä lisättiin jäsenten ehdotuksesta ”Periaatteiden kohtaan 2 lause: Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava ja uusi kohta 6 ” Palveluntuottajien tulee toteuttaa toiminnassaan taloudellista ja sosiaalista yhteiskuntavastuuta”

Ehdotus

Esittelijä

 • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:                    

Perusturvalautakunta hyväksyy seuraavat periaatteet ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnasta.

Periaatteet

 1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
 2. Tilaaja (Kirkkonummi) määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle ja maksaa kaikille palveluntuottajille samansuuruisen korvauksen.
 3. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
 4. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki tilaajan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
 5. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
 6. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
 7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
 8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaajan hallinnassa.
 9. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Päätös

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti esittelijän päätösehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten, että periaatteiden 2. kohtaan tehdään lisäys "Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava." Puheenjohtaja varmisti, hyväksytäänkö esittelijän päätösehdotus muutettuna Frantsi-Lankian lisäyksellä yksimielisesti. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen muutettuna Frantsi-Lankian lisäyksellä.

Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi seuraavat periaatteet ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnasta:

Periaatteet

 1. Asiakkaalla on mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän palveluntuottajaa koskevia valintoja tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
 2. Tilaaja (Kirkkonummi) määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle ja maksaa kaikille palveluntuottajille samansuuruisen korvauksen. Vähimmäisvaatimusten taso on asukkaiden palvelutarvetta vastaava.
 3. Palvelua hankitaan suomeksi ja ruotsiksi.
 4. Hankintatapana käytetään toistaiseksi voimassa olevaa ilmoittautumismenettelyä, jossa kaikki tilaajan asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat hyväksytään.
 5. Tiedot palveluntuottajien laadusta ja asiakaskokemuksista ovat helposti saatavilla ja vertailtavissa.
 6. Palveluntuottajat kilpailevat palvelujen laadulla ja hyvällä asiakaskokemuksella.
 7. Asiakas maksaa asiakasmaksun kunnalle ja vuokran palveluntuottajalle.
 8. Uusi hankintamalli varmistaa, että kustannuskehitys pysyy tilaajan hallinnassa.
 9. Hankinta valmistellaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on, että näissä kunnissa on jatkossa yhtenevä palvelukonsepti sekä hankintamenettely. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset.

Tiedoksi

Espoon kaupungin konsernipalvelujen hankintakeskus ja asian valmistelijat

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.