Perusturvalautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asiantuntija-avustajapalvelun tuottaminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua varten

KIRDno-2019-36

Valmistelija

  • Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi
  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 17 b §:n mukaan kunnan, jonka alueella käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia sijaitsee, tulee huolehtia siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on riittävä määrä riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja asiantuntija-avustajia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua varten. Kaksikielisessä tuomiopiirissä kunnan on huolehdittava siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on asiantuntijapalveluita sekä suomen että ruotsin kielellä. Kunnassa asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastaa sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalihuollosta vastaava toimielin.

 

Nykyiset Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet yhdistyivät uudeksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi vuodenvaihteessa 2018-2019. Uuden käräjäoikeuden istuntopaikat säilyvät toistaiseksi ennallaan Espoossa, Raaseporissa, Lohjalla ja Kirkkonummella. Uuden Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri vastaa nykyisten Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksien tuomiopiiriä eli siihen kuuluvat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Uuden käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia sijaitsee Espoossa.

 

Uuden Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden alueella asiantuntija-avustajapalvelujen järjestämisvastuu on Espoon kaupungilla. Järjestämisvastuussa olevan kunnan ei tarvitse tuottaa palveluja itse, vaan se voi tuottaa palvelut myös yhdessä muiden käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvien kanssa. Nämä palvelut on tarkoitus tuottaa yhteistyössä alueen kuntien kesken siten, että kuntien viranhaltijat tuottavat asiantuntija-avustajapalvelun korvausta vastaan. Espoon kaupunki maksaa palvelun tuottamisesta alueen kunnille 300 euroa istuntopäivältä ja lisäksi sovitteluistunnon ulkopuolella tuotettavista asiantuntija-avustajan palveluista 40 euroa kultakin alkavalta tunnilta. 

 

Aiemmassa Kirkkonummen kunnan asiantuntija-avustajan palvelun tuottamista koskevassa sopimuksessa Kirkkonummen kunnan tuottaman palvelun laajuus oli määritelty näin: "Tuottajan palveluksessa olevat Oikeusministeriön asiantuntija-avustajakoulutuksen saaneet viranhaltijat toimivat asiantuntija-avustajina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltävinä olevissa huoltoriitasovitteluissa vähintään kuutena päivänä/kalenterivuosi. Mahdolliset käsiteltävä olevaan tapaukseen liittyvät sovitut toimenpiteet istunnon ulkopuolella tuotetaan edellä mainitun lisäksi." Palvelun tarpeen arvioidaan olevan myös jatkossa 6 päivää kalenterivuodessa. Käräjäoikeuksien yhdistymisen myötä tarve voi mahdollisesti lisääntyä, mutta tähän saakka Kirkkonummi on tuottanut palvelua alle kuusi päivää vuodessa.

 

Asiantuntija-avustajapalvelun tuottamisesta Espoon kaupungille on valmisteltu liitteenä oleva sopimus. Tällä sopimuksella sovitaan asiantuntija-avustajapalveluiden tuottamisesta Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan välillä. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

 

Hallintosäännön 55 §:n mukaan lautakunta päättää toimialan palvelujen myymisestä (ellei muista määräyksistä muuta johdu). Tästä syystä asiantuntijapalvelun tuottaminen Espoolle ja sitä koskeva sopimus on tuotu perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta hyväksyy asiantuntija-avustajapalvelun tuottamisen Espoon kaupungille liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta hyväksyi asiantuntija-avustajapalvelun tuottamisen Espoon kaupungille liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.

 

 

 

Tuula Malmi-Suominen ja Arja Liinavuori poistuivat tämän kokousasian käsittelyn alkaessa klo 19.57.

Tiedoksi

Asian valmistelijat ja Espoon kaupungin perheasioiden yksikön päällikkö

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi