Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Veteraanien järjestöavustukset vuonna 2019

KIRDno-2019-376

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan sisältyy 27 500 euron osamääräraha, joka on tarkoitettu avustusten myöntämiseen veteraanijärjestöille.

Vuoden 2019 veteraanijärjestöavustuksia on määräaikaan mennessä hakenut neljä järjestöä: Espoon sotaveteraanit ry Kirkkonummen jaosto, Kirkkonummi-Siuntion Rintamaveteraanit ry, Espoon-Kauniaisten-Kirkkonummen sotainvalidit ry sekä Kyrkslätt Krigsveteraner. Kirkkonummi-Siuntion Rintamaveteraanit ry perui kuitenkin hakemuksensa, sillä heillä ei ole enää elossa olevia veteraanitunnuksen omaavia jäseniä. Hakemusten liitteenä on toimitettu kunkin hakijan osalta toimintakertomus vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelma 2019.

Avustus esitetään jaettavaksi kunkin järjestön veteraanitunnuksen omaavien lukumäärän mukaisesti.
Kirkkonummen kuntaan saapuneet avustushakemukset liitteineen ovat nähtävillä perusturvalautakunnan kokouksessa.
 

 

Liite, Veteraanien avustukset 2019
 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä veteraanijärjestöjen avustukset vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti hyväksyä veteraanijärjestöjen avustukset vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet veteraanijärjestöt ja asiatarkastaja

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi