Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiointi- ja vapaa-ajanmatkojen asiakasmaksut

KIRDno-2017-1157

Valmistelija

  • Tapio Salmela, Suunnittelija, tapio.salmela@kirkkonummi.fi
  • Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
  • Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
  • Jenny Rusk, jenny.rusk@kirkkonummi.fi
  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vammaispalvelulain (380/1987) 4 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaisia palvelu- ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulain 8 § 2 momentti velvoittaa kunnan järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalveluineen. Vammaispalveluasetuksen (759/1987) 6 § edellyttää, että kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat korvataan vaikeavammaiselle henkilölle yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n ja 23 §:n mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Vuonna 2018 Kirkkonummella tehtiin 48 605 vammaispalvelulain mukaista ja 7 129 sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelumatkaa. Kustannuksia näistä kertyi kunnalle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.

 

HSL:n vyöhykemuutos

Helsingin seudun joukkoliikenne muuttuu nykyisestä, kun kuntarajoihin perustuvat lippualueet korvataan uusilla vyöhykkeillä. HSL:n ilmoituksen mukaan uudet vyöhykkeet astuvat voimaan 27.4.2019. Tämä aiheuttaa muutostarpeita myös Kirkkonummen kuljetuspalvelujen omavastuiden perusteissa.

Aiemmat sisäiset ja seutuliput poistuvat ja niiden tilalle tulee vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelu. Esimerkiksi Espoon kaupunki jakautuu kahteen vyöhykkeeseen. Uudistuksen myötä asiakasmaksujen kytkeminen julkisen liikenteen taksoihin vaikeutuu, koska taksikuljettajilla ei ole käytössään järjestelmiä, joilla he voisivat seurata vyöhykkeiden ylityksiä. Myöskään Kirkkonummella käytössä oleva Likuma-kuljetuspalvelujärjestelmä ei mahdollista useamman kuin kahden omavastuuhinnan käyttämistä, jolloin HSL:n uusia vyöhykkeitä ei voida ottaa sellaisenaan omavastuiden perusteiksi, vaan HSL:n lippujen hintoja on käytettävä sovelletusti Kirkkonummen omavastuiden perusteena.

Asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 6 §:n mukaan vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, ellei laissa ole toisin säädetty. Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

 

Perusturvalautakunnan aiemmat linjaukset kuljetuspalvelujen omavastuista

Perusturvalautakunta päätti 20.8.2015 § 97, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiointi- ja vapaa-ajanmatkoista asiakkaat maksavat 1.10.2015 alkaen Kirkkonummen ja maantieteellisten naapurikuntien välisistä matkoista HSL:n seutulipun suuruisen omavastuuosuuden, joka vuonna 2015 oli 5,00 € aikuisilta ja 2,50 € 7–16 -vuotiailta. Muutoksen myötä naapurikuntiin tehtävien matkojen omavastuut muuttuivat hieman suuremmiksi, kun aiemmin asiakkaalle ei omavastuun osalta ollut vaikutusta, tekikö asiakas matkan Kirkkonummen kunnan sisällä vai matkustiko esimerkiksi Espooseen. Toisen omavastuuluokan käyttöönotolla oli kuljetuskustannusten kasvua hillitsevä vaikutus.

12.12.2013 perusturvalautakunta on päättänyt, että vammaispalvelulain mukaisista työ- ja opiskelumatkoista sekä muihin kuin Kirkkonummelle tai Kirkkonummen rajakuntiin suuntautuvista vapaa-ajanmatkoista (esim. Helsingin matkoista) peritään asiakkaalta vastaava korvaus, jonka asiakas joutuisi maksamaan käyttäessään julkista liikennettä.

14.2.2013 perusturvalautakunta on päättänyt, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa oman kunnan sisäisten ja rajanaapurikuntiin suuntautuvien matkojen omavastuuosuus sidotaan 15.2.2013 alkaen alimpaan joukkoliikennetaksaan (2,80 € aikuiset ja 1,40 € lapset vuonna 2013).

 

Ehdotus asiakkaiden omavastuuosuuksista HSL:n vyöhykeuudistuksen jälkeen

Kirkkonummelaisten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuut ehdotetaan sidottavan mobiilisovelluksella tai automaateista ostettavan kertalipun hintaan.

Kirkkonummen sisäisistä matkoista peritään HSL:n vyöhykkeen D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 2,80 € ja lapsilta 1,40 €. Nykyisin Kirkkonummen sisäisistä matkoista peritään 3,20 € ja 1,60 € suuruiset omavastuut.

Espooseen, Kauniaisiin, Vihtiin ja Siuntioon suuntautuvista matkoista peritään HSL:n vyöhykkeiden C-D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 4,20 € ja lapsilta 2,10 €. Nykyisin em. kuntiin tehtävistä matkoista peritään 5,50 € ja 2,80 € suuruiset omavastuut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää, että kirkkonummelaisten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuut sidotaan mobiilisovelluksella tai automaateista ostettavien kertalippujen hintoihin siten, että Kirkkonummen sisäisistä matkoista peritään HSL:n vyöhykkeen D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 2,80 € ja lapsilta 1,40 € ja Espooseen, Kauniaisiin, Vihtiin ja Siuntioon suuntautuvista matkoista peritään HSL:n vyöhykkeiden C-D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 4,20 € ja lapsilta 2,10 €. Yksittäisen matkan omavastuu muuttuu, mikäli julkisen liikenteen maksut muuttuvat.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti, että kirkkonummelaisten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuut sidotaan mobiilisovelluksella tai automaateista ostettavien kertalippujen hintoihin siten, että Kirkkonummen sisäisistä matkoista peritään HSL:n vyöhykkeen D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 2,80 € ja lapsilta 1,40 € ja Espooseen, Kauniaisiin, Vihtiin ja Siuntioon suuntautuvista matkoista peritään HSL:n vyöhykkeiden C-D mukainen omavastuu, joka vuonna 2019 on aikuisilta 4,20 € ja lapsilta 2,10 €. Yksittäisen matkan omavastuu muuttuu, mikäli julkisen liikenteen maksut muuttuvat.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi