Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 UNA-lomakepalveluun liittyvän yhteistyön ja sopimuksen jatkaminen tai vaihtoehtoisesti irtautuminen UNA-hankkeen lomakepalveluyhteistyöstä

KIRDno-2017-1394

Valmistelija

  • Arja Liinavuori, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi

Perustelut

Terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1257/2015) mukaan terveydenhuollossa kirjoitettavat lausunnot ja todistukset tulee arkistoida Kantaan 31.12.2017 lukien. Sairaanhoitopiirien ja eräiden kaupunkien yhteinen UNA-hanke on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke ja hankkeessa toteutetaan hankintalain (1397/2016) mukaisten kilpailutusten perusteella sairaanhoitopiirien ja kuntien käyttöön UNA-lomakepalvelu edellä kuvattua tarkoitusta varten. Sairaanhoitopiirit sitoutuvat yhteistyösopimuksella välittämään UNA Oy:n palveluita alueensa organisaatioille ja osallistumaan kehittämissuunnitelman mukaisiin toimiin.

Käyttäjäorganisaatiot tekevät sopimuksen palvelun käytöstä sairaanhoitopiirin kanssa. UNA Oy laskuttaa palveluiden käytöstä sairaanhoitopiiriä, joka vuorostaan päättää alueensa palveluiden käytön kustannusjaosta.

Perusturvalautakunta päätti 6.11.2017 kokouksessaan hyväksyä UNA-lomakehankkeeseen liittyvän alueellisen yhteistyösopimuksen ja kustannusjaon periaatteet ja valtuutti toimialajohtajan hyväksymään sopimuksen. Sopimuksen osapuolina ovat HUS ja  HUS-alueelta 16 kuntaa tai kaupunkia.

Apotin vaikutus UNA-lomakeratkaisuun

Apottiin on tulossa oma lomakeratkaisu vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen edellyttämiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi HUS on irtisanonut UNA-yhteistyösopimuksen 1.7.2019 alkaen. Yhteistyöstä on ilmoittanut irtautuvansa HUS:n lisäksi myös Askola, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa ja Vantaa. Helsinki, Kauniainen, Lohja ja Tuusula harkitsevat poisjääntiä. Askolaa, Lapinjärveä, Loviisaa ja Lohjaa lukuunottamatta kaikki kunnat ovat ns. Apottikuntia. Kirkkonummen on tarkoitus ottaa Apotti käyttöön 11/2020.

HUS:n perimät UNA-hankkeen kustannukset/kunta Uudenmaan kuntien eri osallistujavaihtoehdoilla on esitetty liitteessä TA2019. UNA-lomakeratkaisun käyttöönotosta on tähän mennessä maksettu kertakuluina 2017-2018 4.665 € (alv 0). Koska HUS-alueella palvelun käyttöönotosta on irtautumassa useampi kunta 1.7.2019 lähtien, on tavoitteena jakaa HUS-alueen kustannukset käyttöönottavien kuntien asukasmäärän suhteessa muihin sairaanhoitopiireihin. Tavoitteena on myös, että jatkossa palvelulla on perusmaksu sekä käyttömäärään perustuva käyttömaksu. Tähän laskutusmalliin voidaan siirtyä aikaisintaan vuonna 2020.

Tuotantokäytötön lomakepalvelu on tämän hetken tietojen mukaan tulossa aikavälillä Q3/2019-Q2/2020. Integroidun UNA-lomakeratkaisun käyttöönotto edellyttää myös kunnassa nyt käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin (Pegasos ja Lifecare) lisäominaisuuksien hankintaa. Tähän mennessä järjestelmien yhteensopivuus on varmistunut testikäytössä vasta Pegasoksen osalta. Tietojärjestelmien päivityksiin liittyvät kustannukset esitetään kokouksessa. Huomioitavaa on, että palvelun käyttöönotto edellyttää myös tietohallinnon sekä loppukäyttäjien työpanosta ja palvelua käyttävän henkilöstön koulutusta sekä lomakepalvelun että käytössä olevien potilastietojärjestelmien osalta.  Apotin käyttöönoton läheisyyden vuoksi UNA-lomakepalvelun käyttöaika jää lyhyeksi (5-14 kuukautta). Päätös UNA-lomakepalveluun osallistumisesta tai irtautumisesta 1.7.2019 lähtien tulee kuntien ilmoittaa 30.4.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää irtautua UNA-lomakepalvelusta 1.7.2019 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti irtautua UNA-lomakepalvelusta 1.7.2019 alkaen.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi