Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Perusturvalautakunnan avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille vuonna 2019

KIRDno-2019-116

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Tomi Koskela, hallintopalveluiden toimistosihteeri, tomi.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päättää Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 17 §:ään perustuen avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnalle myönnetyistä määrärahoista. Vuoden 2019 talousarvioon on kunnanvaltuusto päättänyt varata perusturvalautakunnan yleisavustuksiin käytettäväksi 30 000 euroa eli 10 000 euroa enemmän kuin vuonna 2018.

 

Järjestöavustusten myöntämiskriteerit

 

Perusturvalautakunta on päättänyt 26.3.2015 § 33 järjestöavustusten myöntämiskriteereistä, jotka perustuvat yhdistyksen jäsenmäärään (25 %) ja toiminnan vaikuttavuuteen (75 %). Kriteerit rajaavat kuitenkin avustuksen enimmäismäärän 40 euroon kirkkonummelaista jäsentä tai toimintaan osallistujaa kohden. Valtakunnallisille järjestöille ei avustusta ole myönnetty, ellei niillä ole paikallisia jäseniä.

 

Järjestöavustusten lisäksi osa järjestöistä käyttää kunnan omistamia tiloja kokoontumisiinsa ja tilaisuuksiensa järjestämiseen. Perusturvapalvelujen toimiala maksaa kirkkonummelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kunnan omien tilojen sisäiset vuokrat laskua vastaan. Tähän on varattu talousarviossa 38 000 euroa aiempien vuosien toteutuman mukaisesti.

 

Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset

 

Haettavina olevista kunnan erilaisista avustuksista on julkaistu yhteiskuulutus ja -ilmoitus kunnan internet-sivuilla, Kirkkonummen sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä oli 29.3.2019. Perusturvalautakunnalle saapui määräaikaan mennessä yhteensä 25 hakemusta.

 

Oheisessa liitteessä on lueteltu avustusanomuksen jättäneiden yhdistysten kirkkonummelaisten jäsenten määrä ja/tai toimintaan osallistuvien määrä ja vuodelle 2019 anottu avustusmäärä. Viimeisessä sarakkeessa on ehdotus vuoden 2019 avustuksiksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 sosiaali- ja terveysalan järjestöavustukset jaettaviksi liitteen mukaisesti.

Päätös

Käsittely: Puheenjohtaja Jukka Tammi poistui esteellisenä kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän kokousasian käsittelyn ajan toimi perusturvalautakunnan jäsen Veikko Vanhamäki. 

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2019 sosiaali- ja terveysalan järjestöavustukset jaettaviksi liitteen mukaisesti. 

Tiedoksi

Avustusta hakeneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja perusturvapalveluiden hallintopalveluiden laskujen asiatarkastajat

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi