Perusturvalautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ohjeet toimeentulotuen myöntämistä varten 1.6.2019 alkaen

KIRDno-2019-470

Valmistelija

  • Pia Sandström-Hentilä, pia.sandstrom-hentila@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaisesti perusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää sosiaalihuollon toimeenpanossa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista. Perusturvalautakunta on muuttanut Kirkkonummen kunnan toimeentulotuen myöntämisen ohjeita viimeksi 12.6.2014 § 63. 

 

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Kunnan aikuissosiaalityön tulosyksikön vastuulla on edelleenkin täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Liitteenä olevassa ehdotuksessa toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeiksi on huomioitu nämä muutokset. Toimeentulotuen soveltamisohjeet ovat samansisältöiset KUUMA-kuntien soveltamisohjeiden kanssa.

 

Esityslistan liite: Ehdotus toimeentulotuen myöntämisen ohjeiksi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimeentulotuen myöntämistä koskevat ohjeet 1.6.2019 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta:

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti Ulla Aitan kannattamana seuraavaa muutosta Ohjeeseen toimeentulotuen myöntämistä varten 1.6.2019 alkaen: Kohta 2.6. muutetaan niin, että lapsen harrastuskulut ja pyörän hankinta eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoisia kuluja.

 

Perusturvalautakunta hyväksyi Frantsi-Lankian ehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä toimeentulotuen myöntämistä koskevat ohjeet 1.6.2019 alkaen seuraavalla liitteeseen tehdyllä muutoksella:

Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden, sairauden tai muun erityisperusteen vuoksi, mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimeentulotuen myöntämiseen vaikuttaa mm. toimeentulotukiasiakkuuden kesto, harrastuksen kesto ja lapsen ikä. Tukea maksetaan 4-17 -vuotiaan lapsen yhteen harrastukseen tai harrastusvälineeseen edullisimman vaihtoehdon mukaan. Toimeentulotuen kohde tulee olla perusteltu ja kuluista tulee esittää kuitti ja/tai lasku. Samoin perustein kuin harrastusmenoihin voidaan perheelle myöntää toimeentulotukea 4-17 –vuotiaan lapsen suksiin, luistimiin ym. harrastusvälineisiin, jos lapsella ei ole muuta toimeentulotuella tuettavaa harrastusta. Tukemisen tulee olla suunnitelmallista. Suunnitelmasta tulee ilmetä eriteltynä, mitä maksetaan ja kenen osalta, kuinka paljon, minkä ajan ja mikä on maksutapa.

 

Tiedoksi

Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö ja aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi