Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2018 lukien

KIRDno-2017-1498

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 23.11.2017 tiedotteen 174/2017, jossa todetaan valtioneuvoston päättäneen muuttaa asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asetusmuutoksella korotetaan maksujen enimmäismääriä 1.1.2018 alkaen. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan asiakasmaksulaissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla.

Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia.

Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa.

Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä.

Toimivalta asiakasmaksuista päättämiseen

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksusta. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä maksuja ja tulorajoja. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaisesti perusturvalautakunta päättää toimialallaan kunnan perimistä maksuista.

 

Oheismateriaali:

- valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

- sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

- STM:n muistio 6.11.2017, Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä  perusturvan asiakasmaksujen tarkistukset ja omavastuuosuuksien muutokset 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti hyväksyä perusturvan asiakasmaksujen tarkistukset ja omavastuuosuuksien muutokset 1.1.2018 alkaen liitteen mukaisesti.

 

 

Talouspäällikkö Esa Lindell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 1/21.12.2017, Asiakasmaksut 2018, perusturvalautakunnan päätös

Tiedoksi

Suunnittelija Tapio Salmela

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi