Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Perusturvapalveluiden aukioloaikojen supistukset joulun 2017 ja vuodenvaihteen 2017 – 2018 aikana

KIRDno-2017-1531

Perustelut

Perusturvalautakunnalla on hallintosäännön 17 §:ään perustuva toimivalta päättää hallinnassaan olevien kiinteistöjen, toimitilojen, laitosten ja alueiden käyttöperiaatteista ja aukioloajoista. Henkilöstön lomien ja joulun ajan vuoksi perusturvapalveluiden toimialan toimintaa ehdotetaan supistettavaksi seuraavalla tavalla:

 

Sosiaalipalvelut

 

Sosiaalipalveluilla ei ole poikkeavia aukioloaikoja.

 

Terveyspalvelut

Kirkkonummen terveysaseman päivystys on avoinna joka päivä klo 8.00–20.00.

Terveysasemat ovat avoinna joulun ajan arkipäivät ma–to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–15.00 .

Laboratorio (HUSLAB) on avoinna arkipäivät ma-to klo 7.15-14.00,  perjantaisin ja arkipyhien aatot klo 7.15–13.00. Masalan ja Veikkolan terveysasemien näytteenotot ajanvarauksella.

Röntgen (HUSRTG) on avoinna arkipäivinä ma-to 8-15.30 (myös arkipyhien aattoina)  ja pe klo 8.00–14.00.

 

Neuvolat ovat avoinna joulun ajan arkipäivät lukuun ottamatta Laajakallion koululla toimivaa neuvolaa, joka on suljettuna 22.12.2017 - 7.1.2018. Tämän neuvolan asiakkaat voivat olla yhteydessä keskustan neuvolaan.

 

Hammashoitolat ovat suljettuina seuraavasti:

Kirkkoharjun koulun hammashoitola 27.12.2017 – 1.1.2018

Kantvikin koulun hammashoitola 22.12.2017 – 7.1.2018

Nissnikun koulun hammashoitola 22.12.2017 – 7.1.2018

Veikkolan hammashoitola 1 20.12.2017 – 1.1.2018

Veikkolan hammashoitola 2 22.12.2017 – 1.1.2018

Suun terveydenhuollon ajanvaraus/päivystys toimii Kirkkonummen terveysasemalla koko joulunajan arkipäivinä.

 

Toimintakyvyn tukipalvelut

 

Kehitysvammaisten Työkeskus on suljettuna 23.12.2017 – 1.1.2018.

 

Perheneuvola on suljettuna 27. – 29.12.2017.

 

Kuntoutuspalveluissa 18.12.2017 – 5.1.2018 fysioterapiapalveluiden ajanvarausaika on ainoastaan klo 8-9 (em. aikana ei klo 13-14).

 

Kaikki muut palvelut toimivat normaalisti.

 

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut

 

Volsin päivätoiminta on suljettuna 23.12.2017 - 1.1.2018.

Muistipoliklinikka on suljettuna 22.12.2017 – 1.1.2018.

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvapalveluiden toimialan toimintojen supistukset joulun 2017 ja vuodenvaihteen 2017-2018 aikana selostusosan mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti hyväksyä perusturvapalveluiden toimialan toimintojen supistukset joulun 2017 ja vuodenvaihteen 2017-2018 aikana selostusosan mukaisesti.

Tiedoksi

Puhelinvaihde, kirjaamo, lehdistö, internet, intranet

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi