Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirtäminen 1.1.2018 alkaen

KIRDno-2017-1103

Perustelut

Perusturvalautakunta voi hallintosääntöön perustuen delegoida toimivaltaansa eteenpäin alaisilleen viranhaltijoille. Perusturvalautakunta on delegoinut toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille päätöksellään toimivaltansa edelleen siirrosta. Tällä hetkellä voimassa olevaan perusturvalautakunnan päätökseen esitetään joitakin muutoksia.

Jaana Koskela hoitaa perusturvajohtajan sijaisuutta 31.1.2017 saakka. Hän siirtyy kunnanhallituksen 16.10.2017 tekemän päätöksen (§ 181) mukaisesti vt. perusturvajohtajaksi ajalle 1.2.2018 - 31.12.2019. Järjestelystä johtuen perusturvajohtajan ja toimintakyvyn tulosalueen vastuuhenkilöiden sijaisuuksiin esitetään joitakin muutoksia.

Lisäksi esitetään muutoksia ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen sekä toimintakyvyn tukipalveluiden vastuuhenkilöiden ja näiden sijaisten toimivaltaan.

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää siirtää toimivaltaansa liitteen mukaisesti alaisilleen viranhaltijoille 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa liitteen mukaisesti alaisilleen viranhaltijoille 1.1.2018 alkaen.

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 2/21.12.2017, Muutosehdotus perusturvalautakunnan päätökseen toimivallan siirrosta, perusturvalautakunnan päätös

Tiedoksi

Liitteessä mainitut viranhaltijat

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje perusturvalautakunnalle

 

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätök­seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu­teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian­osai­nen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimus viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan­nista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte­tä, seitse­män päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodis­tuk­sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen mer­kitty­nä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase­tettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava perusturvalautakunnalle, on il­moi­tet­tava

 

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutok­senha­kijalle voidaan toimittaa.

 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakä­tisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen vir­ka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille perusturvan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä en­nen kirjaamon vir­ka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimus­ajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostil­la lähet­täjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, perusturvan hallinto

Käyntiosoite: Ervastintie 2 (4. krs), 02400 Kirkkonummi

Virka-aika: 8.00–15.30

Postiosoite: PL 20

02401 Kirkkonummi

 

puh.vaihde 09 29671

faksi 09 8786298

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi