Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksitarkastukset 1.1.2018 alkaen (ed. dnro 898/2016)

KIRDno-2017-1500

Perustelut

Omaishoidontuen vuosittainen palkkakertoimen mukainen korotus omais­hoi­ta­jil­le maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista sää­de­tään omaishoitolain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaisesti hoi­to­palk­kioi­ta tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tar­koi­te­tul­la palkkakertoimella. Vuodelle 2017 vahvistettu palk­ka­ker­roin on 1,389 ja vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391, jol­loin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2018 lukien vuoden 2017 tasosta 0,14 prosenttia.

Omaishoitolain 5 §:n mukaisesti omaishoidon tuen palkkion taso määräytyy hoi­don sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kuntien omaishoidon tuen hoi­to­palk­kioi­den vähimmäismäärä on 1.1.2018 alkaen 392,57 euroa kuukaudessa. Hoi­dol­li­ses­ti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vä­hin­tään 785,14 euroa. Kunnalla on oikeus määrärahojensa perusteella mak­saa omaishoidon tukea enemmän kuin omaishoitolain tarkoittaman vä­him­mäis­mää­rän.

Kirkkonummen kunnan omaishoidon tuen maksuluokat 2017 ja 2018

Maksuluokka

Hoitopalkkio 2017

€ / kk

Hoitopalkkio 2018

€ / kk

IV

392,00

392,57

III

593,05

593,90

II

832,57

833,77

I

1091,91

1093,48

Korotettu

1364,92

1366,89

 

Omaishoidon sijaishoidon palkkion tarkistaminen palkkakertoimella

Perusturvalautakunnan päätöksen 13.6.2012 § 81 mukaisesti myös si­jais­hoi­don palkkiota tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n mu­kai­sel­la palkkakertoimella. Tällöin sijaishoidosta vuonna 2017 maksettava palk­kio 71,73 euroa nousee 1.1.2018 alkaen 71,83 eu­rok­si/si­jais­hoi­ta­ja/hoi­to­vuo­ro­kau­si.

Oheismateriaali: Kuntainfo 5/2017, Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa omaishoidon tuen ja sijaishoidon palk­kiot 1.1.2018 alkaen selostusosan mukaisesti.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti vahvistaa omaishoidon tuen ja sijaishoidon palk­kiot 1.1.2018 alkaen selostusosan mukaisesti.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.