Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset sekä elatusavun määrä 1.1.2018 alkaen

KIRDno-2017-1499

Perustelut

Perhehoidon palkkiot

Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 785,16 euroon kalenterikuukaudessa per­he­hoi­dos­sa olevaa henkilöä kohden 1.1.2018 lukien.

Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2017 vahvistettu palk­ka­ker­roin on 1,389 ja vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391, jol­loin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2018 lukien vuoden 2017 tasosta 0,14 prosenttia.

Kunnat voivat maksaa myös 785,16 euron vähimmäismäärää suurempia hoi­to­palk­kioi­ta. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi sää­det­tyä vähimmäismäärää pienempänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toi­mek­si­an­to­so­pi­muk­ses­sa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, ko­ro­te­taan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2018 lukien 0,14 pro­sent­tia.

Perusturvalautakunnan määrittelemät Kirkkonummen perhehoidon palk­kiot

Palkkiot € / kk

2017

2018

Kotona oleva perhehoitaja

 

 

- lapsi 0-3 vuotta

1320,22

1322,12

- lapsi 4-17 vuotta

1320,22

1322,12

Työssäkäyvä (tai eläkkeellä oleva)

 

 

perhehoitaja ja 18-21 –vuotiaat nuoret

784,03

785,16

Ammatillinen perhehoitaja

lapsen iän mukaisesti

Erityislapsen lisäkorvaus

250,00 / 500,00

250,36 / 500,72

 

Perhehoidon kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee per­he­hoi­to­lain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elin­kus­tan­nus­in­dek­sin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuo­si­muu­tok­sen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2016 oli 1920 ja lokakuussa 2017 se oli 1931. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,57 pro­sent­tia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tar­kis­taa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Vähimmäismäärää tulee muuttaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vas­taa­vas­ti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2018 lukien 413,88 € per­he­hoi­dos­sa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa.  Myös muita kuin alinta ku­lu­kor­vaus­mää­rää tulee tarkistaa vastaavasti 1.1.2018 lukien.

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enim­mäis­mää­rää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vas­taa­vas­ti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2018 alkaen 2 939,26 eu­roa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Perusturvalautakunnan määrittelemät Kirkkonummen perhehoidon ku­lu­kor­vauk­set

Kululukorvaukset € / kk

2017

2018

- lapsi 0-6 vuotta

482,67

485,44

- lapsi 7-11 vuotta

506,82

509,72

- lapsi 12-15 vuotta

575,94

579,24

- lapsi 16-17 vuotta

645,04

648,74

-18 -vuotta täyttänyt

710,41

714,48

 

Elatusavun määrä vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun ennakkotiedon mukaan eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia kasvatetaan 0,57 prosenttia 1.1.2018 lukien. Muutos koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2018 lukien 156,39 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Oheismateriaali: Kuntainfo 6/2017, Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten sekä elatusavun ja -tuen indeksimuutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti merkitä tiedoksi perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten sekä elatusavun ja -tuen indeksimuutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.