Perusturvalautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kouluterveyskysely 2017

KIRDno-2017-1559

Perustelut

Taustaa

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi ja sen tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.

 

Kyselyyn vastasivat 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja ensimmäistä kertaa myös peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Koko maasta kyselyyn vastasi noin 235 000 nuorta. Kirkkonummi on ollut mukana kyselyssä vuodesta 2002 alkaen.

 

Uusin kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2017 koko maassa yhtä aikaa. Edellinen kysely toteutettiin Kirkkonummella vuonna 2015.

 

Kirkkonummen tulokset

 

Alakoululaiset

Kirkkonummelaisista alakoululaisista noin 90 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä.

 

Alakouluikäisistä 85-90 % viettää aikaa harrastuksissa ja kavereiden kanssa vähintään kerran viikossa ja kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöä. Toisaalta 2 % tuntee itsensä yksinäiseksi ja noin 6 % viettää aikaa yksin monta tuntia jokaisena koulupäivänä tai joutuu koulukiusauksen kohteeksi vähintään kerran viikossa.

 

Enemmistö kirkkonummelaisista alakoululaisista kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa ja keskusteluyhteys vanhempien kanssa toimii, vaikka joka kolmannella on lukuvuoden aikana tapahtunut merkittävä elämänmuutos.

 

Yli 90 % kokee terveydentilansa hyväksi, mutta niska- ja hartiakipuja kokee usein 8 % ja päänsärkyä sekä mielialaan liittyviä ongelmia yli 14 % alakoululaisista.

 

Noin viidesosa kirkkonummelaisista alakoululaisista ei harjaa hampaitaan kahta kertaa päivässä tai syö aamupalaa joka aamu. Joka neljäs ei myöskään syö päivittäin kasviksia, hedelmiä tai marjoja.

 

Yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset

Kirkkonummelaisista yläkoululaisista sekä lukiolaisista ja ammattikoululaisista noin 75 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä elämäänsä.

 

Yläkoululaisista ja lukiolaisista 90 % ja ammattikoululaisista 67 % viettää aikaa harrastuksissa vähintään kerran viikossa ja 82-88 % kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöä. Toisaalta noin 7-12 % kokee itsensä yksinäiseksi. Yläkoululaisista ja ammattikoululaisista 4-6 % ja lukiolaisista noin 1 % joutuu koulukiusauksen kohteeksi vähintään kerran viikossa. Koulukiusaaminen näyttäisi kuitenkin vähentyneen yläkoululaisilla.

 

Enemmistö kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Keskusteluyhteys vanhempien kanssa toimii hyvin noin 40 %:lla.

 

Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin 85 % ja ammattikoululaisista kolme neljäsosaa kokee terveydentilansa hyväksi. Kirkkonummelaisten yläkoululaisten ja lukiolaisten osalta terveydentilan kokemukset ovat koko maata paremmat ja ammattikoululaistenkin osalta lähellä maan keskitasoa. Edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna terveydentilansa melko tai erittäin hyväksi kokeneiden osuus onkin kasvanut etenkin ammattikoululaisten ryhmässä. Viikoittain niska- ja hartiakipuja tai päänsärkyä kokee neljäsosa. Nukahtamisvaikeuksia ja huolta omasta mielialastaan kokee noin 25-30 %.

 

Kirkkonummelaisista yläkoululaisista ja lukiolaisista noin kolmasosa ja ammattikoululaisista noin puolet ei harjaa hampaitaan kahta kertaa päivässä tai syö aamupalaa joka aamu. Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin joka neljäs ja ammattikoululaisista vain noin joka kymmenes syö joka päivä kasviksia, hedelmiä tai marjoja. Edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna aamupalansa syö kuitenkin entistä useampi yläkoululainen ja lukiolainen ja myös marjojen ja hedelmien syönti on lisääntynyt nuorten keskuudessa.

 

Yläkoululaisista ja lukiolaisista noin 80 % ja ammattikoululaisista alle puolet harrastaa liikuntaa viikoittain. Liikuntaa harrastavien osuus on kuitenkin kasvanut kaikissa ryhmissä. Ylipainoisten osuus on kasvanut merkittävästi ammattikoululaisten ryhmässä. Yläkoululaisista ja lukiolaisista ylipainoisia on noin 15 % ja ammattikoululaisista 27 %. Lukiolaisten osalta ylipainoisten osuus on alle maan keskitason ja ammattikoululaisten osalta maan keskitasoa.  Arkisin vähintään kahdeksan tuntia nukkuvien osuus on pienentynyt etenkin lukiolaisten ja ammattikoululaisten ryhmissä. Lukiolaisista noin 37 % ja ammattikoululaisista 61 % nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.

 

Tupakointi on vähentynyt merkittävästi. Yläkoululaisista ja lukiolaisista vajaa kolme prosenttia tupakoi ja ammattikoululaisistakin enää viidennes. Nuuskan käyttö on puolestaan selvästi lisääntynyt lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla. Lukiolaisista 11 % ja ammattikoululaisista 19 % nuuskaa päivittäin. Alkoholin käyttö on vähentynyt ja on Kirkkonummella koko maata vähäisempää. Kannabista tai marihuanaa on kokeillut ainakin kerran jopa 22-27 % lukiolaisista ja ammattikoululaisista ja lukiolaisten osalta kokeilu on Kirkkonummella muuta maata yleisempää.

 

Kaikki kouluterveyskyselyn tulokset on nähtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely .

Ehdotus

Perusturvalautakunta päättää merkitä kouluterveyskyselyn tiedoksi ja lähettää kyselyn tulokset tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti merkitä kouluterveyskyselyn tiedoksi ja lähettää kyselyn tulokset tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.