Palvelutuotannon jaosto, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Jokirinteen oppimiskeskus, palvelun tuottajan valinta

KIRDno-2017-58

Valmistelija

 • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 29.05.2018. Hanke päätettiin toteuttaa SR-urakkamuodolla sekä 10-vuoden elinkaarimallilla.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty rajoitettua menettelyä. Hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa 28.4.2017

Lopulliset tarjoukset tuli jättää 29.03.2018 klo 14:00 mennessä.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellinen edullisuus, halvin hinta.

Saadut tarjoukset

Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 6).

Tarjouksen valintaperuste on halvin vertailuhinta, joka koostuu hankkeen investointihinnasta ja ylläpitojakson palvelumaksuista. Palvelumaksut muodostuvat energiahinnasta, PTS investointien hinnasta, palvelu- ja hoitohinnoista sekä siivouspalveluiden hinnasta. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta:

NCC Suomi Oy:

 • investointihinta       39 762 000,00 €
 • palvelumaksut           9 398 680,00€
 • vertailuhinta            49 160 680,00 €

YIT Talo Oy (Lemminkäinen)

 • investointihinta       33 636 800,00 €
 • palvelumaksut          8 744 800,00 €
 • vertailuhinta            42 381 600,00 €

YIT Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy

 • investointihinta       33 889 000,00 €
 • palvelumaksut          6 789 905,00 €
 • vertailuhinta            40 678 905,00 €

SRV Rakennus Oy

 • investointihinta       33 490 000,00 €
 • palvelumaksut          6 437 123,60 €
 • vertailuhinta            39 927 124,00 €

Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen antoi SRV Rakennus Oy. Tarjous täytti myös kaikki vähimmäisvaatimukset. Hankkeen investointihinta ja muut rakennuttajan kustannukset eivät ylitä hankkeelle varattua määrärahaa. Ylläpitojakson palvelumaksut eivät kuulu investointeihin, vaan ne kohdistetaan käyttötalouteen.

Hankintapäätös

Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EU-kynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee palvelutuotannon jaosto sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa.

Jokirinteen oppimiskeskuksen arvioitu investointikustannus on vuoden 2017 talousarvion mukaisesti 38 000 000 euroa, alv 0 %.

 

Liite:
- Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
hyväksyä halvimman vertailuhinnan antaneen SRV Rakennus Oy:n tarjouksen.

2.
todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa vasta kun tämä päätös on lainvoimainen

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:

Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosesityksen:
Ehdotan, että urheiluhallin katsomopaikkoja lisätään minimissään 190 +190+190 paikkaseksi katsomoiksi. Pekka Oksanen ja Piia Aallonharja kannattivat tätä muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotusta ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää. Ne, jotka äänestävät pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät Noora Piilin muutosehdotusta äänestävät EI.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestystulos on seuraava: 3 kpl JAA-ääniä (Jerri Kämpe-Hellenius, Kim Åström ja Pekka Rehn) ja 4 kpl EI-ääniä (Piia Aallonharja, Noora Piili, Pekka Oksanen ja Pekka Poutanen), jolloin Noora Piilin muutosehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi Noora Piili esitti seuraavat evästykset:
Palvelutuotannon jaosto evästää jatkosuunnittelua: luokka- ja päiväkodin tilat, joissa ei ole ikkunoita tulisi suunnitella niin, että tiloissa on myös luonnonvaloa.
Palvelutuotannon jaosto evästää jatkosuunnittelua: päiväkodin eteistilojen riittävyys ja jokaiselle ryhmälle oma eteistilan mahdollisuus tulisi selvittää varhaiskasvatuksen toiveiden mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että evästyksiä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
hyväksyä halvimman vertailuhinnan antaneen SRV Rakennus Oy:n tarjouksen.

2.
todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa vasta kun tämä päätös on lainvoimainen

3.
että urheiluhallin katsomopaikkoja lisätään minimissään 190 +190+190 paikkaseksi katsomoiksi

4.
evästää jatkosuunnittelua seuraavasti:

- Luokka- ja päiväkodin tilat, joissa ei ole ikkunoita tulisi suunnitella niin, että tiloissa on myös luonnonvaloa.
- Päiväkodin eteistilojen riittävyys ja jokaiselle ryhmälle oma eteistilan mahdollisuus tulisi selvittää varhaiskasvatuksen toiveiden mukaisesti.

5.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

_____

Todettiin, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Raija Vahasalo saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.22, konsultti Jari Kaukanen poistui esittelyn jälkeen klo 18.20 ja varajäsen Pekka Poutanen ja rakennuttamisinsinööri Hanne Nylund poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18.31.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet