Palvelutuotannon jaosto, kokous 17.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmien hyväksyminen

KIRDno-2017-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2015 § 116. Hyvinvointikeskuksen suunnittelijatiimi kilpailutettiin vuoden 2017 keväällä ja suunnittelijatiimin valinta tehtiin palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 § 52. Suunnittelijoiksi valittiin seuraavat palvelun tuottajat:

  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
  • Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Suunnittelu Oy
  • LVIA-suunnittelu: Granlund Tampere Oy
  • Sähkösuunnittelu: Granlund Tampere Oy
  • Geosuunnittelu: A-insinöörit Oy

Suunnitelmat ovat edenneet L2-tason suunnitelmiksi. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti L2 - tason suunnitelmat tuodaan palvelutuotannon jaoston hyväksyttäväksi. Samalla tarkastetaan ajantaisen kustannusarvio. Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion on laatinut FMC laskentapalvelut Oy, päivitetty laskelma on tämän päätöksen oheismateriaalina. Edellinen kustannusarvio hyvinvointikeskuksen hankkeessa on tehty vuonna 2015 hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä. Kokonaishinnaksi hankkeelle kustannusarvion perusteella arvioidaan olevan 43 000 000 euroa.

Hyvinvointikeskuksen rahoitus on päätetty järjestää kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesta yksityisellä rahoituksella. Sijoittajakumppanin kilpailutus toteutetaan syksyllä 2018.

Pääsuunnittelijan katsaus suunnitelmien tämän hetkisestä tilanteesta:

"Suunnitteluvaihe 27.3.2018
Vuodenvaihteen 2017/2018 ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen hyvinvointikeskuksen suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen. Alkuvuoden aikana on pidetty rakennukseen sijoittuvien toiminnallisten yksiköiden henkilökunnan edustajien kanssa suunnittelupalavereja pohjapiirustus-luonnoksista.  Käyttäjäpalautteen ja käytyjen keskustelujen pohjalta on muokattu ja jatkotyöstetty suunnitelmia. Toiminnallisten tila-alueiden sisäinen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Yksiköiden sijainnit rakennuksessa ovat varmistuneet ja talotekniikan pääreitit ja rakennuksen runko on sovitettu yhteen toiminnallisuuden kanssa.

Hyvinvointikeskuksen piha-alueiden pääkulkureitit ja sisäänkäyntien paikat ovat varmistuneet. Piha-alueesta on tehty kolme luonnosta, joista yksi tullaan valitsemaan rakennuslupavaiheeseen ja toteutussuunnitelmien pohjaksi.
Rakennuksen kellarin laajuus on kasvanut Paloviranoimaisen vaatimat henkilömäärämitoitteisen väestönsuojatarpeen myötä.

Rakennuksen julkisivujen suunnittelu on edennyt siten, että väritys ja materiaalit ovat tarkentuneet sekä Rakennusosien korkeusasemat ja kattomuodot vakiintuneet. Rakennuksen pääsisäänkäyntiä tullaan korostamaan julkisivun värityksellä, sisääntulokatoksella ja pimeän aikaan valaistuksella.

Arkkitehti-, rakenne- , geo-, talotekniikka- ja sähkösuunnittelu on edennyt tekniikan reittien, tilavarauksien ja rakenteiden osalta. Hyvinvointikeskuksesta on tehty eri suunnittelualojen yhdistelmätietomalli suunnitelmien yhteensovittamista varten.
Suunnitelmista on pyydetty ennakkolausuntoja käyttäjä ja viranomaistahoilta 19.3.2018 päivätyillä L2-suunnitelmilla.

Hyvinvointikeskuksen rakennuslupaa on tarkoitus hakea touko-kesäkuun vaihteessa 2018. Piha-alueelle sijoittuvalle Muuntamo- ja varavoimakonerakennukselle tullaan hakemaan erillinen rakennuslupa."

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy esittelee suunnitelmat kokouksessa.


Liitteet: (toimitetaan myöhemmin)
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion sekä esittää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely

Johanna Into, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, esitteli hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmat palvelutuotannon jaostolle.

Keskustelun jälkeen jäsen Kim Åström esitti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että palvelutuotannon jaosto kannatti yksimielisesti asian pöydälle jättämistä ja asia tuodaan jaoston seuraavaan kokoukseen 17.4.2018 uudelleen käsiteltäväksi.

 

Päätös

Palvelutuotannon jaosto jätti asian pöydälle ja se tuodaan jaoston seuraavaan kokoukseen 17.4.2018 uudelleen päätettäväksi.

_____

Todettiin, että kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Minna Hakapää saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.37, Johanna Into, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.44 ja vt. perustoimenjohtaja Jaana Koskela sekä kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Minna Hakapää poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 20.05.

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion sekä esittää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Pekka Rehn esitti, että asia jätetään pöydälle ja tuodaan seuraavaan palvelutuotannon jaoston kokoukseen käsiteltäväksi. Piia Aallonharja, Noora Piili, Elina Utriainen ja Kim Åström kannattivat esitystä. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää.

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka käsittelevät asian pöydälle jättämistä äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi, että äänestys on päättynyt ja JAA-ääniä oli yhteensä 2 kpl (Pekka Oksanen ja Jerri Kämpe-Hellenius) ja EI-ääniä yhteensä 5 kpl (Noora Piili, Pekka Rehn, Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja Kim Åström), jolloin asia jätettiin pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja tuodaan seuraavaan palvelutuotannon jaoston kokoukseen käsiteltäväksi.

_____

Todettiin, että jäsen Elina Utriainen saapui kokoukseen ennen tämän kokousasian käsittelyn alkamista klo 18.35.