Palvelutuotannon jaosto, kokous 15.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2017 arviointikertomus, palvelutuotannon jaoston vastine

KIRDno-2018-585

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomusta kokouksessaan 28.5.2018 § 56, jossa se päätti merkitä arviointikertomuksen tiedokseen ja pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä. Samalla valtuusto päätti, että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä. 

Palvelutuotannon lautakunnan/jaoston vastuulla oleva toiminnan osalta arviointikertomuksessa kiinnitetän huomioita investointien realistiseen budjetointiiin sekä niiden jatkuvan, luotettavan ja ajantasaisen seurantaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan investointien toteutumisen raportointia tulee vielä olennaisilta osin kehittää. Joidenkin kunnan investointikohteiden talousarvioylityksien osalta jää tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan osittain tai kokonaan epäselväksi poikkeamien syitä sekä onko rahallinen toteutusaste suhteessa käytännön aikaansaannoksiin.

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta tuo esille kunnan kiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat ja kehottaa suhtautumaan sisäilmaongelmiin ja mahdollisiin väistötilajärjestelyihin suurella vakavuudella. Myönteisenä seikkana asiaan liittyen tarkastuslautakunta tuo esille sen, että kunnan kiinteistöjen laajaan ja systemaattiseen kuntokartoitukseen on ryhdytty. 

Palvelutuotannon jaosto antaa seuraavan vastineen arviointikertomukseen:

Arviointikertomus ei sisälllä selvityspyyntöjä palvelutuotannon jaostolle. Kuntatekniikan toimiala yhteistyössä talousyksikön kanssa kehittää investointien budjetointikäytäntöjä sekä investointien toteutumisen raportointia tarkastuslautakunnan huomioiden mukaisesti. Talonrakennushankkeiden osalta talousarvion sitovuustaso on ollut yli miljoonan euron hankkeissa hankekohtainen. Urakoitsijaa valittaessa hankkeen urakkatarjouksen mukaiset kokonaiskustannukset ovat tiedossa sekä arvioidaan tarvittava lisä- ja muutostyövaraus. Urakoiden maksuerätaulukot perustuvat työsuorituksiin ja hankkeen rahallinen toteutusaste seuraa käytännön aikaansaannosta. Vuoden 2018 talousarvion tavoitteena jaostolla on mm. ajantasainen tilannekuva kunnan kiinteistöjen kunnosta ja sisäilmaongelmista.


Oheismateriaali:
- Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 kunnanvaltuustolle

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
merkitä arviointikertomuksen tiedokseen 

2.
esittää vastineenaan kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksesta yllä asian esittelytekstissä todetun vastineensa.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kuntatekniikan lautakunta jatkokäsittelyä varten