Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Rakennuskannan korjausohjelma vuosille 2018 - 2022

KIRDno-2017-1008

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Kirkkonummen kunnan tilapalvelut laatii jokaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä rakennuskannan 5-vuoden korjausohjelman, joka hyväksytään palvelutuotannon jaostossa.

Korjausohjelman tarkoitus on ohjata tilapalveluiden vuosikorjauksia sekä peruskorjauksia. Tavoitteena on pitää rakennusten korjausvelka hallinnassa. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnan korjausvelan määräksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä on kohtuullinen verrattuna Suomen kuntien keskiarvoon. Voimakkaan uudisinvestoinnin sekä huonokuntoisten rakennusten myynnin ja purun takia, korjausvelka pienenee tulevina vuosina huomattavasti. Vuonna 2022 korjausvelan arvioidaan olevan alle 20 miljoonaa ja kiinteistöjen tekninen arvo 280 miljoonaa, mikäli nykyinen investointiohjelma toteutuu.

5-vuotiskorjausohjelmassa on yli 1 000.000 €:n rakennusten peruskorjaushankkeet siirretty talonrakennusten investointiohjelmaan. Alle 1 000.000 €:n korjaus-, peruskorjaus- ja muutostyöt toteuttaa palvelutuotannon jaosto tilapalvelun tai käyttäjähallintokunnan aloitteesta vuosittain hyväksyttävän korjausohjelman puitteissa. Nämä kustannukset kohdistuvat investointiosan talonrakennuksen vuosikorjausosaan. Alle 1 000.000 € peruskorjaus-, korjaus- ja muutostöissä noudatetaan hankeohjeen periaatteita soveltuvin osin.


Liite: Rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2018 - 2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1
hyväksyä liitteenä olevan rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2018 - 2022 ja ottaa sen huomioon vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa

2
lähettää rakennuskannan vuosien 2018 - 2022 korjausohjelman kunnanhallitukselle tiedoksi.
 

Käsittely:

Varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosesityksen rakennuskannan korjausohjelmaan:

Rakennuskannan korjausohjelmaan tulee lisätä määrärahat kunnan omistamien kiinteistöjen kuntokartoitukseen, tarveselvitykseen sekä oirekartoitukseen. Menetelmillä saamme kartoituksen kokonaistilanteesta kiinteistöjen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja aikataulusta.
Elina Utriainen ja Piia Aallonharja kannattivat Noora Piilin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että jaosto kannatti muutosehdotusta yksimielisesti.
 

Jäsen Kim Åström teki seuraavan muutosehdotuksen:

Karubyn koulurakennuksen korjausmäärärahoja osoitettava tehdyn kuntokartoituksen mukaan. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että rakennuskannan korjausohjelmaan tulee lisätä määrärahat kunnan omistamien kiinteistöjen kuntokartoitukseen, tarveselvitykseen sekä oirekartoitukseen. Menetelmillä kartoitetaan kokonaistilanne kiinteistöjen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja aikataulusta.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____