Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelmat

KIRDno-2017-484

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje

Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 § 56 vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen 2016. Lautakuntakohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

Lautakuntien ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 4.10.2017. Palvelutuotannon jaosto antaa talousarvioesityksensä jaoston vastuulla olevan toiminnan osalta kuntatekniikan lautakunnalle.

Kunnan toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 alkaen ja talousarvio 2018 laaditaan uudistetulla tilirakenteella (ns. Taitoan kuntamallin mukaisesti). Näiden muutosten takia vertailu toimielintasolla suoraan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja 2017 talousarvion lukuihin ei ole mahdollista. Palvelutuotannon jaoston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018-2019 on esitetty vertailulukuna vuoden 2016 tilinpäätös ja 2017 talousarvio nykyisen palvelutuotannon jaoston alaisen toiminnan osalta. Luvut saattavat vielä tarkentua, koska kunnan käyttöön tuleva uusi budjetointiohjelma ja ohjelmaan tehdyt talouden vertailulukujen konversiot eivät ole olleet käytössä Palvelutuotannon jaoston talousarviota laadittaessa.


Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Käyttötalous

Jaoston toiminta käsittää kunnan tilapalvelut (rakennusten kunnossapito ja investoinnit) puhtauspalvelut sekä ruokapalvelut.

Jaoston talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta noin 21,86 milj. euroa, tuloarvion osalta noin 25,4 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja –kulujen erotus) on noin 3,5 milj. euroa.

 

TP 2016

TA2018 (jaosto)

Toimintatuotot

25 113 554

 25 440 712

Toimintakulut

-21 725 177

-21 861 688

Toimintakate

3 388 377

3 579 024

 

Talousarvioesityksessä on oletettu, että sääolosuhteet taloussuunnitelmavuosina ovat normaalit ja että yleinen kustannustason nousu on kunnanhallituksen antaman suunnitteluohjeen mukainen.

Talousarvioesityksessä rakennuskannan ylläpidon ja korjausten sekä vuokrauksen määrärahoja on kasvatettu. Rakennuskannan ylläpitomenojen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla ja niiden tarpeen arvioidaan edelleen kasvavan. Ylläpidon määrärahoja tulisi kasvattaa vuosittain myös suhteessa valmistuviin investointeihin. On myös varauduttava siihen, että korjauksia ja väliaikaisia väistötiloja tarvitaan lisää havaittujen ja ennakoimattomien sisäilmaongelmien takia.

Sisäiset erät

Jaoston toimintatuotoista pääosa on kunnan sisäisiä (sisäiset vuokrat, ruokapalvelumaksut ja puhtauspalvelujen maksut), jotka jaosto budjetoi sisäisinä tuloina ja palveluita käyttävät toimialat sisäisinä toimintamenoina. Sisäiset erät on määritetty kunnanhallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti siten, että tuotot kattavat toimintamenot sekä arvioidut poistot (poistot huomioidaan vuosikatteessa ja ne eivät ole mukana jaostolle esitettävässä toimintakatteessa).  Kunnan sisäisten vuokrien perusteet uusitaan talousarviovuonna siten, että mm. peruskorjausinvestoinnit sisällytetään nykyistä selkeämmin kohteiden sisäisen vuokran pääomavuokraosuuteen. Tämä ohjaa myös käyttäjiä arvioimaan toimitilatarpeitaan ja –kustannuksiaan sekä investointihankkeita.

Toiminnan tavoitteet

Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toimielimet asettavat toimintansa strategisen tason tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Operatiivisen toiminnan tarkemmat tavoitteet ja mittarit asetetaan käyttösuunnitelmassa.

Investoinnit

Jaoston talousarvioesityksen investointiosa sisältää talonrakentaminen hankkeet. Merkittäviä rakentamisvaiheessa olevia hankkeita vuonna 2018 ovat pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen jatkaminen, hyvinvointikeskuksen ja Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittelu ja rakentaminen. Hankesuunnitteluvaiheessa on Gesterbyn koulukeskuksen peruskorjaus. Talousarviovuonna 2018 ja suunnittelukaudella 2019-2020 esitettyjen vuosittaisten investointien määrä on todella suuri, vuonna 2018 noin 23 milj. euroa, lisäksi hyvinvointikeskus on talousarviossa esitetty rahoitettavaksi kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnan taseen ulkopuolisella rahoituksella. Investointiohjelman toteuttaminen edellyttää, että kunta soveltaa erilaisia toteutus- ja rahoitustapoja, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu, parantaa kustannustehokkuutta sekä tehostaa aikataulua.

Rakennuskannan korjausinvestointeihin on osoitettu 2,9 milj. euroa. Sisäilmaongelmia vähennetään elinkaarta jatkavilla korjauksilla ja ylläpitoa tehostamalla. Rakennuskannan korjausohjelmassa varaudutaan korjaamaan myös ennakoimattomat, erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa havaitut sisäilmaongelmat. Vuosikorjausinvestoinneilla pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Korjausvelan pienentäminen vaatii huomattavia peruskorjauksia tai uudisrakennuksia, joita suunnitelmakaudella esitetään käynnistettäväksi.


Liite: Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvioesitys ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaehdotus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää esittää kuntatekniikan lautakunnalle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2020 ja investointiehdotuksen vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti.


Käsittely:

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan muutosesityksen:

Vastaisuudessa korjausohjelma, investointipäätökset ja kuntoarvio tuodaan yhdistettyyn näkymään.
Esimerkki näkymästä: https://1drv.ms/b/s!AlIpc7q5dBFUh7tQteT99OvgOzs5KA
Vuodelle päätetty 2018 korjausohjelma sovitetaan uudistetulle pohjalle ja esitellään palvelutuotannon jaostolle kevään aikana.

Perustelut: Rakennusten teknisen tilanteen, korjausohjelman ja investointiohjelman kokonaisuuden hahmottaminen on erittäin vaikeaa nykytilanteessa, myös korjaussuunnittelun kannalta. Tilannekuvan kehittäminen on linjattu strategiseksi tavoitteeksi, mikä edellyttää parempia seurantatyökaluja.

Puheenjohtaja totesi, että jaosto kannatti muutosehdotusta yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi, että kuntatekniikan hallintopäällikkö Sirpa Salminen poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 22.28.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että vastaisuudessa korjausohjelma, investointipäätökset ja kuntoarvio tuodaan yhdistettyyn näkymään. Vuodelle päätetty 2018 korjausohjelma sovitetaan uudistetulle pohjalle ja esitellään palvelutuotannon jaostolle kevään aikana.

Tiedoksi

kuntatekniikan lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____