Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushanke, urakoitsijoiden valinta

KIRDno-2017-60

Valmistelija

 • Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta 18.05.2017 § 58                                           

Taustaa

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman 12.10.2015 § 97 ja päätti samalla sijoittaa hankkeen talousarvion investointiohjelmaan. Hankkeessa tehdään kirjastotoimintojen lisäksi asukaspuisto ja nuorisotila, tilat musiikkileikkikoululle sekä 150 hengen monitoimisali lämpiöineen. Lisäksi tulee vuokrattavaa tilaa kahvilaa ja Luckanin infokeskusta varten. Hanke parantaa Kirkkonummen liikekeskustan palvelutasoa merkittävästi.

Palvelutuotannon lautakunta valitsi 15.4.2015 § 46 kirjastohankkeen pääsuunnittelijaksi JKMM-Arkkitehdit Oy -nimisen toimiston Helsingistä.

Suunnittelun tehtäväsisältönä on ollut koko kirjaston suunnittelu mukaan lukien hankesuunnitteluun osallistuminen.

Kirjaston laajennusosa sijoittuu nykyisen pääkirjaston pohjoispuolelle. Laajennuksen pinta-ala on 2.000 hym2 ja kirjaston muutos- ja korjaustyön 1.770 hym2. Laajennuksen pinta-ala on täysimääräisen valtionavustuksen enimmäismäärän mukainen. Kirjaston laajennukselle on myönnetty valtionapua 2.060.000 €.

Valtionavun saamisen edellytyksenä oli, että hankkeen työt on aloitettu vuonna 2016. Vuonna 2016 aloitettiin hankkeen maanrakennusurakka sekä johtosiirtotyöt.

Keväällä 2017 on kilpailutettu hankkeen korjauksen, muutoksen ja laajennuksen kokonaisurakka, sisältäen LVISASpr-työt.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA-palvelussa 15.1.2017 ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa. Varsinainen hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa 9.3.2017. Hankinnasta on julkaistu korjausilmoitus HILMA-palvelussa 20.3.2017 ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa.

Tarjoukset tuli jättää 24.4.2017 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti YIT Rakennus Oy. Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja kelpoisuusehdot täyttyvät. Tarjoushinta ylittää merkittävästi kunnan hankkeelle varaaman talousarviomäärärahan.

Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudelllinen edullisuus (hyväksytään kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin tarjous). Urakkamuotona tarjouspyynnössä on ollut kiinteähintainen kokonaisurakka, koska rakennuskohde on monimuotoinen ja vaikea. Tällaisessa hankkeessa pääurakoitsijan vastuu töiden yhteensovittamisen kannalta korostuu.

Hankkeen aiemmat kustannusarviot ja talousarvion määräraha

FMC on laatinut kunnan toimeksiannosta hankkeen kustannusarviot:

21.5.2015,  9.210.000 €, hankesuunnitelma  Kv 12.10.2015 § 97

xx.6.2016,   9.572.230 €, kustannusarvio L2-vaiheessa  Kv 20.6.2016 § 61

27.2.2017, 11.751.000 €

Kustannusarvion nousu L2 tason luonnossuunnitelmasta (kesäkuu 2016) verrattuna toteutussuunnittelun valmistelun yhteydessä laadittuun kustannusarvioon (27.2.2017) selittyy suunnitelmien edetessä tarkentuneilla rakenteellisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla ja aiemmin ennakoimattomilla tarvittavilla teknisillä muutostöillä sekä rakennuskustannusindeksin nousulla (rakennusalan suhdannetilanne).

Vuoden 2017 talousarviossa Kv 14.11.2016 § 120 on hankkeelle osoitettu määräraha (kokonaiskustannus v. 2015 -2019)

- Pääkirjaston laajennus                           7.409.530
- Pääkirjaston peruskorjaus                      2.163.000
- Yhteensä                                                9.572.530

Vuonna 2016 käytettiin 2.086.451 € kirjaston suunnitteluun,  maanrakennusurakkaan, kunnallisteknisten johtojen siirtoon ja kirjaston teknisen tilan muutostöihin.

Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EU-kynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee palvelutuotannon lautakunta sen hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa.

Hankkeen eteneminen

Koska tarjoushinta ylittää käytettävissä olevan talousarviomäärärahan, vaihtoehtoina on, että

a)  Saatu tarjous hyväksytään ja ehdotetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarvittava lisämääräraha
b)  Neuvotteluiden aloitus urakoitsijan kanssa tarjouksen sisällön rajaamisesta
c) Keskeytetään hankinta ja kilpailutetaan uudelleen

Saatu urakkatarjous ylittää kustannusarvion huomattavasti. Huomioiden, että jo vuonna 2016 tehtiin maanrakennusurakan yhteydessä rakennusurakasta laadittuun hinta-arvioon sisältyviä töitä, on ylitys merkittävä. Määräaikaan mennessä saatiin ainoastaan yksi tarjous, joten todellista kilpailua urakasta ei syntynyt.

Hankintayksikön ehdotus on, että hankinta keskeytetään ja  kilpailutetaan uudelleen jaettuna urakkana. Kyseinen urakkamuoto on yleisesti käytetty kunnnan talonrakennushankkeissa. Ennen uutta tarjouspyyntöä tarkistetaan tiettyjä toteutussuunnittelun teknisiä ratkaisuja sekä urakka-asiakirjoissa mainittuja vaatimuksia. Näillä toimenpiteillä pyritään kilpailun lisäämiseen ja mahdollisuuteen päästä urakkahinnassa lähemmäksi kustannusarviota.

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa myös sitä, että urakoitsijan valinta toteutetaan syksyllä ja töiden aloitus viivästyy alkuperäisestä arviosta. Tämä tulee huomioida tulevassa talousarviossa.

Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, puh 0400 442 753, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Palvelutuotannon lautakunta päättää

1.
keskeyttää hankinnan Kirkkonummen pääkirjaston korjaus, muutos ja laajennus, kokonaisurakka sisältäen LVISASpr-työt tarjouspyynnön kohdan 10 mukaisesti

2.
että urakka kilpailutetaan uudelleen jaettuna urakkana ja urakka-asiakirjoja tarkistetaan teknisten ratkaisujen ja vaatimusten osalta, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.

3.
todeta, että päätöksen täytäntöönpanossa noudatetaan hankintalain mukaista 14 päivän odotusaikaa ja tämä päätösasiakirja toimii samalla hankintalain edellyttämänä hankintakertomuksena.

Päätös           
Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

_____


Palvelutuotannon jaosto 13.9.2017 § 21:

Palvelutuotannon lautakunnan päätöksen 18.5.2017 § 58 mukaisesti Pääkirjaston urakka päätettiin kilpailuttaa uudelleen jaettuna urakkana, myös tarjouspyyntöasiakirjat käytiin uudelleen läpi ja suunnitelmia tarkistettiin yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Hankintamenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Uusi hankintailmoitus jätettiin julkiseen hankintakanava HILMA ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa 21.6.2017. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 31.8.2017 klo 12:00.

Saadut tarjoukset

Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 6).

Saatujen kelpoisuusehdot täyttävien ja hyväksyttäväksi ehdotettavien tarjousten yhteishinta on 10.931.422,00 euroa.

Hankintapäätös

Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EU-kynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee palvelutuotannon lautakunta sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion määrärahojen puitteissa. Uuden hallintosäännön mukaan urakoitsijan valinnan tekee palvelutuotannon jaosto.

Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaushankkeen toteutuneet kustannukset tähän mennessä:

Suunnittelu ja rakennuttaminen: 1.179.454,00 euroa, Rakentaminen (maanrakenustyöt ym) 1.771.176,00 euroa

Myönnetty valtionapu on 2.060.000,00 euroa

Koska tarjoushinta ylittää talousarviossa varatun kokonaismäärärahan, tulee kunnanvaltuuston hyväksyä hankkeelle tarvittava lisämääräraha ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikön ehdotus on että lisämääräraha hankkeelle haetaan. Keväisen urakkakilpailun jälkeisillä toimenpiteillä urakan kokonaishintaa on saatu alennettua huomattavasti. Hankkeen kustannusten alentaminen tämän jälkeen tarkoittaa kirjaston toimintojen supistamista ja neliöiden määrän pienentämistä. Valtionapu on sidottu kirjaston laajennuksen neliömäärään.


Saadut tarjoukset, päätösehdotus urakoitsijoiden valinnasta ja lisämäärärahasta esitetään kokouksessa.

Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta palvelun tarjoajilta

Rakennusurakka

 • Omera Oy 9.242.242,00 euroa, alv 0%
 • YIT 12.997.800,00 euroa, alv 0 %

Putki- ja sprinklausurakka

 • Sähköarina Oy 462.800,00 euroa, alv 0 %
 • Pylon 559.000,00 euroa, alv 0 %
 • Putcon Oy 574.500,00 euroa, alv 0 %
 • Bravida, ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja
 • KLA 494.000,00 euroa, alv 0 %

Sähköurakka

 • Sähköarina Oy 957.300,00 euroa alv 0 %
 • Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy 978.300,00 euroa alv 0 %
 • Sähkö-Sinssi Oy 1.182.900,00 euroa, alv 0 %
 • Sähkö Oy Helsinki 854.380,00 euroa, alv 0 %
 • ESP Oy 868.000,00 euroa, alv 0 %
 • TTN Sähköpalvelu Oy 990.000,00 euroa, alv 0 %

Ilmanvaihto- ja automatiikkaurakka

 • Pylon 529.000,00 euroa, alv 0 %
 • Vantaan Teknoilma Oy 372.000,00 euroa, alv 0 %
 • Ilmastointi Johnsson Oy 382.000,00 euroa, alv 0 %
 • Putcon Oy 373.200,00 euroa, alv 0 %

Hankintayksikkö toteaa että putki- ja sprinklausurakkaan tarjonnut Bravida ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja ja hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Kaikki muut tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
valita Pääkirjaston laajennus- ja saneerausurakkaan seuraavat urakoitsijat, ehdolla että kunnanvaltuusto korottaa vuoden 2018-2020 talousassuunnitelmavuosien määrärahaa ja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannuksen:

Rakennusurakka
Omera Oy, hintaan 9.242.242,00 euroa alv 0 %

Putki- ja Sprinklausurakka
Sähköarina Oy, hintaan 462.800,00 euroa alv 0 %

Sähköurakka
Sähkö Oy Helsinki, hintaan 854.380,00 euroa, alv 0 %

Ilmanvaihto- ja automaatiourakka
Vantaan Teknoilma Oy, hintaan 372.000,00 euroa, alv 0 % 

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on hankintalain 128 §:n mukaan tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tulee valittujen toimijoiden toimittaa hankintalain mukaisesti rikosrekisteriotteet hankintayksikölle tarkistettavaksi.

Odotusaika

Hankintalain 129 §:n mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen sekä hankintaoikaisuohjeen tiedoksi.

Hankintapäätöksen liitteet

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajille.

2.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeen vuoden 2018-2020 taloussuunnitelman määräraha korotetaan 10.524.000,00 euroon.

Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2016-2020 ovat näin ollen 14.377.993,00 €.  Kustannuksiin ei sisälly ensikertainen kalustaminen.

3.
todeta, että valinta on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut lainvoiman ja hankkeelle on myönnetty tarvittava lisärahoitus kunnanvaltuustossa.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
 

Käsittely:

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen:

Valtuustolle esitetään vaihtoehtona lisämäärärahalle, millaisin rajoituksin peruskorjaus ja laajennus olisi toteutettavissa alkuperäisen määrärahan puitteissa, sekä em. rajoitusten vaikutus valtionapuun.
Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että jaosto kannatti lisäystä yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanvaltuustolle esitetään vaihtoehtona lisämäärärahalle, millaisin rajoituksin peruskorjaus ja laajennus olisi toteutettavissa alkuperäisen määrärahan puitteissa, sekä em. rajoitusten vaikutus valtionapuun.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet yritykset

Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Tämä muutoksenhakuohje koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä myös ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero), sekä oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Kirjaamo
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kunnantalo, Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1. krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh. vaihde 09 29671, faksi 09 8786 053
sähköposti: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan (HL 43 § 3 mom. mukainen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kilpailuttaminen) ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I (Hankintaoikaisuohje) mainittuun toimitusosoitteeseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero).

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Markkinaoikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan julkisia hankintoja koskevien asioiden käsittelystä hankinnan arvon mukaan porrastettuja oikeudenkäyntimaksuja.
Jos hankinnan arvo on alle miljoona euroa, on käsittelymaksu 2.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, on käsittelymaksu 4.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, on käsittelymaksu 6.000 euroa.

Edellä mainitun maksun sijasta peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos markkinaoikeus poistaa asian käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, markkinaoikeus jättää asian tutkimatta tai asia jää sillensä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Maksu peritään asian vireillepanijalta eli muutoksenhakijalta tai hänen sijaansa tulleelta.