Palvelutuotannon jaosto, kokous 13.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Jokirinteen oppimiskeskuksen uudisrakentaminen, kilpailutuksen tilannekatsaus

KIRDno-2017-58

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, Rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan toimiala on kilpailuttamassa Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittele- ja rakennaurakkaa (SR-urakka). Kilpailutus totetutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Mukana ovat keväällä osallistumishakemusten perusteella valitut neljä tarjoajaa. Jokaisen urakoitsijan kanssa käydään yhteensä kolme neuvottelukertaa, joissa käydää läpi tarjouspyyntöaineistoa. Neuvotteluiden tavoitteena on saada asiakirjoista mahdollisimman laadukkaat sekä tasavertaiset tarjoajien kesken, varmistaa suunnittelun ja rakentamisen laatu, parantaa kustannustehokkuutta sekä tehostaa aikataulua. Neuvotteluiden hyötynä on myös se, että tulevan urakoitsijan kanssa on käyty tilaajan tahtotila ja tavoitteet rakennukselle tarkkaan läpi jo ennen tulevan urakoitsijan valintaa. Neuvotteluissa mukana ovat myös käyttäjän edustajat sekä varhaiskasvatuksesta että opetustoimesta.

Ensimmäinen neuvottelukierros urakoitsijoiden kanssa käytiin elokuun lopussa. Tässä neuvottelussa tilaajan edustajat kertoivat hankkeen tavoitteista sekä jatkosuunnittelusta ja esittelivät alustavat tarjouspyynötasiakirjat. Urakoitsijat saivat myös antaa tarjouspyynnön ensimmäiseen versioon kommenttinsa ja samoin hankesuunnitelmaan sekä sen mukana olevaan viitesuunnitelmaan.

Neuotteluissa urakoitsijoiden kanssa on käyty läpi myös kunnanvaltuuston hankesuunnittelun hyväksynnän yhteydessä annettujen ponsien sekä ohjeistusten vaikutusta urakkaan.

Valtuuston päätöksen toinen kohta on seuraava:

2
Jokirinteen oppimiskeskus toteutetaan joko esitetyn mukaisesti kaksivaiheisena tai koko hanke yhdessä. Tarjouspyynnöt pyydetään molemmista vaihtoehdoista ja lopullinen päätös tehdään kilpailutuksen ratkaisun yhteydessä.


Ensimmäisten neuvotteluiden yhteydessä on todettu että kaksivaiheiseen rakentamiseen liittyy useita merkittäviä riskitekijöitä ja teknisiä haasteita, jotka tulevat näkymään myös urakoitsijoiden hinnoittelussa. Turvallisuuden huomioiminen on myös oleellinen osa. Edellä mainittujen asioiden johdosta hankintayksikkö ehdottaa että urakka toteutetaan yhdessä vaiheessa ja Finnsbackan väliaikaisien tilojen rakennusluvan päättymiselle vuoden 2019 lopussa selvitetään muita ratkaisuja.

Päätöksessä oli myös seuraava kohta massiivipuisen rakennuksen vaihtoehdosta.

Hankinta valmistellaan niin, että massiivipuinen ratkaisu on selkeä vaihtoehto. Pyritään arvioimaan toteuttajien esittämiä toteutustapavaihtoehtoja hiilijalanjäljen näkökulmasta.

Neuvottelukumppaneilta on pyydetty heidän näkemyksensä Jokirinteen oppimiskeskuksen rakentamisesta massiivipuuratkaisulla. Yritysten antamat lausunnot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, joten niitä ei voi julkaista. Asiaa esitellään jaostolle kokouksessa. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta massiivipuun käyttö rakennuksen runkomateriaalina vaikuttaisi rakennuksen suunnittelu- ja rakentamisaikatauluun pidentäsen sitä merkittävästi. Päätös massiivipuurakentamisesta pitää tehdä jo hankesuunnitteluvaiheessa. Puuta materiaalina voidaan kuitenkin käyttää kaavamääräysten sallimissa rajoissa julkisivussa, sekä rakennuksen sisäpinnoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, Kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
merkitä tiedokseen Jokirinteen oppimiskeskuksen kilpailutuksen tilanteen

2.
jatkaa tarjouspyyntö -vaihetta siten, että kilpailutus toteutetaan yhdessä vaiheessa

3.
runkoratkaisuna ei käytetä massiivipuurakennetta

4.
hiilijalanjälki otetaan esiin seuraavan neuvottelukierroksen aikana.
 

Käsittely:

Palvelutuotannon jaosto päätti käsitellä tämän kokousasian kokouksen ensimmäisenä asiana.

Rakennuttajakonsultti Kai Kalima esitteli Jokirinteen oppimiskeskuksen kilpailutuksen tilannekatsauksen palvelutuotannon jaostolle ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:50.
 

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan muutosehdotuksen:

Massiivipuisen runkoratkaisuvaihtoehdon selvittämistä jatketaan. Tavoitteena on, että päätöksentekoon tuodaan massiivipuinen ratkaisu selkeänä vaihtoehtona. 

Perustelut:
Kunnanvaltuuston 80% enemmistö on 27.5.2017 kannattanut tahtotilaa että "hankinta valmistellaan niin, että massiivipuinen ratkaisu on selkeä vaihtoehto". Kirjauksen mukaan puuvaihtoehto kustannus- ja aikatauluvaikutuksineen tulee tuoda päätöksentekoon. Vetoaminen aikatauluvaikutuksiin ilman tarkennuksia ei ole tämän mukaista. Vaikutukset on kvantifioitava, ja mikäli puurakentaminen ei kuulu nykyisten neuvotteluosapuolten ydinosaamiseen, tällainen taho tulisi saada mukaan neuvotteluihin.
 

Jäsen Pekka Oksanen esitti seuraavan muutosehdotuksen:

Päätöksestä poistetaan kohta 3, lause ”runkoratkaisuna ei käytetä massiivipuurakennetta”. Pekka Oksanen perui keskustelun jälkeen muutosehdotuksensa.
 

Varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 3:

Jokirinteen oppimiskeskusta lähdetään suunnittelemaan massiivipuurakenteisena. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa suositaan puun käyttöä sekä otetaan huomioon käytettävien tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä hiilijalanjälki.

Keskustelun jälkeen Kim Åström perui oman muutosehdotuksensa ja kannatti Noora Piilin ehdotusta. Myös jäsen Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja varajäsen Pirjo Silvan kannattivat Noora Piilin ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että jaosto kannatti muutosehdotusta päätösehdotuskohtaan 3. yksimielisesti.
 

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan lisäyksen:

Suunnitteluun varataan laadukkaan lopputuloksen edellyttämä aika. Lisäksi hintakilpailukriteereissä painotetaan erityisesti pitkän aikavälin, esim. 25 vuoden, arvioituja elinkaarikustannuksia.
Puheenjohtaja totesi, että jaosto kannatti muutosehdotusta yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
merkitä tiedokseen Jokirinteen oppimiskeskuksen kilpailutuksen tilanteen

2.
jatkaa tarjouspyyntö -vaihetta siten, että kilpailutus toteutetaan yhdessä vaiheessa

3.
että Jokirinteen oppimiskeskusta lähdetään suunnittelemaan massiivipuurakenteisena. Rakentamisessa ja materiaalivalinnoissa suositaan puun käyttöä sekä otetaan huomioon käytettävien tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä hiilijalanjälki. Suunnitteluun varataan laadukkaan lopputuloksen edellyttämä aika. Lisäksi hintakilpailukriteereissä painotetaan erityisesti pitkän aikavälin, esim. 25 vuoden, arvioituja elinkaarikustannuksia.

4.
hiilijalanjälki otetaan esiin seuraavan neuvottelukierroksen aikana.

 

Merkittiin tiedoksi, että rakennuttajainsinööri Hanne Nylund ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz poistuivat tämän käsittelyn jälkeen klo 20.15.

Palvelutuotannon jaosto piti 15 minuutin tauon tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____