Palvelutuotannon jaosto, kokous 1.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Veikkolan koulu ja päiväkoti, päiväkodin L2-suunnitelmien hyväksyminen

KIRDno-2017-670

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hankkeen taustaa 

Kunnanhallitus hyväksyi Veikkolan oppimiskeskusta koskevan tarveselvityksen 22.8.2016 § 251 sekä päätti käynnistää hankesuunnittelun siten, että päiväkoti ja koulu suunnitellaan omille erillisille tonteille.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman 24.4.2017 § 28, siten että hankkeen ulkopuolelle rajataan neuvola/hammashoitorakennus.

Palvelutuotannon jaosto päätti 16.8.2017 § 12 hyväksyä kokonaissuunnittelijaksi Projekt Kuubis OU:n. 

Suunnittelun lähtökohtia 

Suunnittelun tavoitteena on luoda uudenlaisia avoimia, muunneltavia ja monimuotoisia oppimisympäristöjä jotka tukevat uudistuneita opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia. Suunnittelun tavoitteita ovat myös tilankäytön tehokkuus ja monikäyttöisyys, energiatehokkuus, sekä kestävyys, terveellisyys ja turvallisuus.

Suunnittelu käynnistettiin 27.9.2017 siten, että päiväkodin osalta  suunnitelmat valmistuvat noin kaksi kuukautta aikaisemmin kuin koulun suunnitelmat.

Tavoitteena on vaiheistaa rakennusprojekti niin, että ensin puretaan päiväkotirakennus ja tehdään uusi rakennus samalle tontille. Päiväkodin osalta toiminta on siirretty väistötiloihin alueen muihin päiväkoteihin.

Kun päiväkotirakennus on valmis, aloitetaan koulun nykyisen pihasiiven purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Koulun väistötilat järjestetään koulun ja päiväkodin yhteistyöllä sekä opetusjärjestelyin että hyödyntämällä lukujärjestysmahdollisuuksia. Lisäksi tarvitaan jonkin verran ulkopuolisia tiloja, joiden käytöstä sovitaan erikseen.

Kun koulun laajennusosa on valmistunut, voidaan koulun nykyisissä tiloissa suorittaa muutostyöt hankesuunnitelman suunnitelman mukaisesti.

Päiväkodin L2-suunnitelmat 7.12.2017 on laadittu hankesuunnitelman ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Kustannusarvio

Vuoden 2018 talousarviossa hankkeen kokonaiskustannuksille on varattu määrärahaa yhteensä 10 677 000 €, joka sisältää päiväkodin ja koulun laajennusosan, sekä koulun muutostyöt.

Hankesuunnitelman pohjalta laadittu tavoitehintapohjainen kustannusselvitys päiväkodin osalta 9.3.2017 oli 4 517 000 €.

Nyt päiväkodin L2-suunnitelmien pohjalta on laadittu rakennusosa-arvioon perustuva kustannusselvitys 15.7.2017, jossa päiväkodin kustannukset ovat 5 567 000 €.

Kustannukset päiväkodin osalta ovat nousseet 1 050 000 €. Merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä kustannusten nousuun ovat:

- alueen pinnat 80 000 € (päiväkodin piha)
- ero kerroskorkeudessa 92 000 €
- luhtiparveke n 100 000 €
- tilavarusteet 94 000 €
- työmaan käyttö ja yhteiskustannus 60 000 €
- kate 110 000 €
- indeksikorjaus 74 000 €
- muita pienempiä tekijöitä

Päiväkotin piha-alueiden kustannukset olivat jääneet pois hankesuunnitelman yhteydessä laaditusta kustannusselvityksestä. Päiväkodin pihan uusiminen on kuitenkin tarpeellista hankkeen kokonaisuuden kannalta. Jatkosuunnittelussa kerroskorkeutta madalletaan ja tutkitaan vaihtoehtoista ratkaisua luhtikäytävälle sekä tutkitaan muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Varusteiden kustannukset tarkentuvat vasta jatkosuunnittelun yhteydessä.

Hankkeen kustannusarviota tarkennetaan ja tuodaan se hyväksyttäväksi Veikkolan koulun L2-suunnitelmien yhteydessä.  

Aikaisempia ponsia ja evästyksiä

Palvelutotannon lautakunta esitti seuraavan ponnen lautakunnan kokouksessa 30.3.2017 § 38: Veikkolan koulun ja päiväkodin liikennejärjestelmän suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Päiväkodin piha-alueita suunniteltaessa kiinnitetään huomiota liikennejärjestelyihin. Rakennushankkeen yhteydessä ei kuitenkaan voida toteuttaa katualueen muutoksia tontin ulkopuolisin osin. 

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 15.3.2017 § 11 hyväk­syä 9.3.2017 päivätyn Veikkolan koulun ja päiväkodin han­ke­suun­ni­tel­man. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää, et­tä suunnittelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota ruokapalvelun toimivuuteen si­ten, että ruokien toimitus pystyttäisiin hoitamaan sisäkautta tai katetun kul­ku­väy­län kautta koulun ja päiväkodin välillä.

Ruokien toimitusta sisäkautta ei kuitenkaan voida toteuttaa mm.  kaavassa koulun ja päiväkodin välissä olevan pp-merkinnän takia. Ruokakuljetusten sujuvuuden varmistamiseksi kuljetusmatkat ja kulkuväylät suunnitellaan mahdollisimman toimiviksi.


Liitteet:
- Veikkolan päiväkodin L2-suunnitelmat 7.12.2017
- Kustannusselvitys 15.12.2017

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
hyväksyä Veikkolan päiväkodin L2-suunnitelmat

2.
hyväksyä Veikkolan päiväkodin kustannusarvion Veikkolan koulun L2-suunnitelmien ja kustannusarvion yhteydessä.
 

Käsittely:

Rakennuttamisinsinööri Hanne Nylund esitteli Veikkolan päiväkodin L2-luonnokset palvelutuotannon jaostolle.

Keskustelun aikana jäsen Piia Aallonharja ehdotti, että päiväkodin piirustukset palautetaan takaisin kokonaissuunnittelija Projekt Kuubis OU:lle uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti, että Veikkolan päiväkodin L2-piirustukset palautetaan takaisin kokonaissuunnittelija Projekt Kuubis OU:lle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin:

- Tutkitaan rakennuksen leikkaukset ja rakenteet, sekä sisäisiä huonekorkeuksia.
- Tutkitaan liikkumista rakennuksen sisällä, ryhmätiloista toiseen ja yhteisiin tiloihin.
- Tutkitaan oikean puoleisen ryhmän sisääntulojärjestelyä sekä liittymistä yhteisiin tiloihin.
- Tutkitaan pienryhmätilojen valoisuutta ja mahdollisuutta ikkunoihin.
- Värillisten ikkunoiden tilalle harkitaan yksivärisiä ikkunoita ja rakennukseen lisätään väriä muulla tavalla, esim. seinään maalataan muraali.

Valmistelija

  • Hanne Nylund, rakennuttajainsinööri, hanne.nylund@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi Veikkolan oppimiskeskusta koskevan tarveselvityksen 22.8.2016 § 251 sekä päätti käynnistää hankesuunnittelun siten, että päiväkoti ja koulu suunnitellaan omille erillisille tonteille.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman 24.4.2017 § 28 siten, että hankkeen ulkopuolelle rajataan neuvola/hammashoitorakenus.

Palvelutuotannon jaosto päätti 16.8.2017 § 12 hyväksyä koknaissuunnittelijaksi Projekt Kuubis OÜ:n.

Palvelutuotannon jaosto käsitteli Veikkolan päiväkodin L2-suunnitelmia 10.1.2018 § 5. Palvelutuotannon jaosto päätti, että Veikkolan päiväkodin L2-piirustukset palautetaan takaisin kokonaissuunnittelija Projekt Kuubis OÜ:lle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin:
- Tutkitaan rakennuksen leikkaukset ja rakenteet, sekä sisäisiä huonekorkeuksia.
 - Tutkitaan liikkumista rakennuksen sisällä, ryhmätiloista toiseen ja yhteisiin tiloihin.
 - Tutkitaan oikean puoleisen ryhmän sisääntulojärjestelyä sekä liittymistä yhteisiin tiloihin.
 - Tutkitaan pienryhmätilojen valoisuutta ja mahdollisuutta ikkunoihin.
 - Värillisten ikkunoiden tilalle harkitaan yksivärisiä ikkunoita ja rakennukseen lisätään väriä muulla tavalla, esim. seinään maalataan muraali.

Käyttäjien edustajien ja kunna muiden palveluntuottajien kanssa pidettiin työpaja 16.1.2018. Lisäksi päiväkodin henkilökunnan kanssa pidettin erillinen työpaja  2.2.2018.

Suunnitelmia on nyt päivitetty palvelutuotannon jaostolta saatujen evästysten ja käyttäjiltä saadun palautteen mukaisesti.

Lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten kerroskorkeuden madaltaminen. Suunnitelmien tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä ei kuitenkaan ole lähdetty heikentämään. Päivitetty kustannusarvio tuodaan hyväksyttäväksi Veikkolan koulun L2-suunnitelmien yhteydessä.

Sisä- ja ulkopuolisten väritysten suunnittelua jatketaan vielä, ja tutkitaan voidaanko esim. lasten valitsemaa avaruusteemaa hyödyntää pintarakenteissa.

Liite:
- Veikkolan päiväkodin L2-suunnitelmat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
hyväksyä Veikkolan päiväkodin L2-suunnitelmat

2.
hyväksyä Veikkolan päiväkodin kustannusarvion Veikkolan koulun L2-suunnitelmien ja kustannusarvion yhteydessä.

Käsittely:

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Arvioidaan säästöpotentiaali  (ja muut vaikutukset) ulkoseinän tiilipintojen rappauksen pois jättämisestä.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi jaosto esitti seuraavan evästyksen: Arvioidaan säästöpotentiaali (ja muut vaikutukset) ulkoseinän tiilipintojen rappauksen pois jättämisestä.

_____

Hanne Nylund, Katrin Männik ja Margus Paut poistuivat tämän kokousasian käsittelyn aikana, päiväkodin L2-suunnitelmien esittelyn jälkeen, klo 17.52.