Nuorisovaltuusto, kokous 27.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta Lapsiystävällinen kunta -ohjausryhmään

KIRDno-2017-1287

Valmistelija

  • Martta-Liisa Kosonen, martta-liisa.kosonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

Vuoden 2018 aikana arvioidaan uudelleen yhdessä UNICEFin kanssa kuinka lasten oikeudet toteutuvat kunnassa ja laaditaan seuraavien vuosien kehittämissuunnitelman. Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta toimialalta ja konsernihallinnosta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja Lapsiystävällinen kunta -ohjausryhmään.

Päätös

Lapsiystävällinen kunta -ohjausryhmään valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi Onni Virtanen ja varaedustajaksi Alexandra Obrey.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.