Nuorisovaltuusto, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Edustajan valitseminen uuden kirjaston nimityöryhmään

KIRDno-2017-1287

Perustelut

Vapaa-aikajaosto päätti 5.2.2019 §5 perustaa uuden pääkirjaston kirjastotalon nimeämistä varten työryhmän, joka järjestää nimestä ideakilpailun sekä päättää talon nimen. Työryhmään tulee kaksi jäsentä vapaa-aikajaostosta, kaksi jäsentä kirjastosta sekä yksi jäsen asukaspuistosta, nuorisopalveluista, nuorisovaltuustosta ja Toimarista. Lisäksi työryhmään kutsutaan kirjailijat Timo Parvela ja Katarina von Numers.

Uusi pääkirjasto valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.

 

Kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 3 mukaan toimielimeen valittu nuorisovaltuuston edustaja osallistuu toimielimen kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja valtuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuuston jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuuston puheenjohtajalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mikäli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa uusi edustaja tehtävään.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 6 mukaan henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Myös ehdolla olevilla henkilöillä on äänioikeus. Henkilövaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee arpa.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja uuden kirjaston nimityöryhmään.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustajaksi uuden kirjaston nimiryhmään valittiin Vivi Lehtonen.

Keskusteltiin pistorasioiden riittävyydestä uudessa kirjastossa. 

Uuden kirjaston pohjapiirrustukset ja havainnekuvat vaikuttavat nuorisovaltuuston mielestä hienoilta. Hyvä, että kirjastossa on tarpeeksi tilaa nuorille.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.