Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut asiat

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nimistötoimikunnan jäsenet voivat ehdottaa asioita toimikunnan käsiteltäväksi.

Nimistötoimikunnan kokouksessa esitetty asia:

Nimistötoimikunta lähetti vuoden 2019 talousarvioon liittyen kunnanhallitukselle ehdotuksen kokouksestaan 10.9.2018 § 24. Ehdotuksessa esitettiin, että konsernihallinnon talousarvion valmistelussa osoitetaan nimistötoimikunnalle vuosittain resurssit projektiluontoisiin henkilöresursseihin sekä aineistojen ja palveluiden hankintaan vähintään 5000 € / vuosi.

Talousyksikkö on ilmoittanut, että nimistötoimikunnalle ei ole vuodelle 2019 osoitettu mitään määrärahoja.

Kunnanhallituksen hyväksymässä nimistötoimikunnan toimintasäännössä tehtäväksi on annettu valmistella kaavoitukseen sekä eri alueisiin ja kohteisiin liittyviä nimistöasioita Kirkkonummella.

Toimikunta tekee ehdotuksia

- kunnan nimistönsuunnittelussa noudatettavista periaatteista

- kunnan nimistönsuunnitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä

- nimistönsuunnitteluun tarvittavista resursseista - kaava-alueiden nimeämisestä, nimistön aihepiireistä ja kohdenimistä

- muiden kohteiden nimeämisestä

Toimikunta antaa lausunnot

- kaava-alueiden nimistöstä

- muiden kohteiden nimistä

Toimikunta ylläpitää

- nimistörekisteriä hyväksytyistä nimistä

- rekisteriä suunnitteilla olevista nimistä

- rekisteriä vanhasta paikallisesta nimistöstä Toimikunta seuraa ja valvoo nimistönsuunnittelun periaatteiden noudattamista.

Ilman resurssointia ei ole mahdollista tehdä nimistöön liittyviä selvityksiä eikä laatia ja ylläpitää tarvittavia tietovarastoja. Selvityksiin ja tiedonhallintaan liittyvät tehtävät ovat projektiluontoisia ja voivat soveltua eri alojen opiskelijoiden harjoitteluprojekteiksi määräaikaisina tehtävinä. Projektiluontoisten henkilöresurssien sekä aineistojen ja palveluiden hankintamäärärahan tarve on vähintään 5 000 € / vuosi.

Vuoden 2019 toiminnan kannalta kiireellisimpiä kohteita ovat hyväksyttyjen ja käytössä olevien nimien luetteloiden päivitykset uusien karttajärjestelmien mukaisiksi sekä haja-asutusalueen osoitejärjestelmään liittyvien puutteiden ja virheellisten osoitteiden kartoitus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Kokouksessa annettu ehdotus:

Nimistötoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että nimistötoimikunnalle osoitetaan vuodelle 2019 määräraha 5000 € projektiluontoisiin henkilöresursseihin sekä aineistojen ja palveluiden hankintaan.

 

Kokouksessa yksimielisesti tehty lisäys:

Osoitejärjestelmän toimivuus ja täsmällisyys on pelastusjärjestelmien toimivuuden kannalta välttämätöntä. 

 

 

Päätös

Nimistötoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että nimistötoimikunnalle osoitetaan vuodelle 2019 määräraha 5000 € projektiluontoisiin henkilöresursseihin sekä aineistojen ja palveluiden hankintaan.

Osoitejärjestelmän toimivuus ja täsmällisyys on pelastusjärjestelmien toimivuuden kannalta välttämätöntä. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.