Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hanke 33000, Masalan osayleiskaava, osa-alueiden nimet, suunnittelutilanne 2019

KIRDno-2017-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta, hanke 33000, on pyydetty nimistötoimikunnan lausuntoa 8.1.2018 mennessä.

Osayleiskaavan käsittelyssä ei vahvisteta alueen nimistöä. Osayleiskaava toimii tulevaa asemakaavoitusta ohjaavana asiakirjana.
Osa-aluejaottelussa on määritelty tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet. Alueille ei ole merkitty nimiä suunnitteluasiakirjoihin.
Alueille on mahdollista ehdottaa nimistönsuunnittelun periaatteita jo osayleiskaavoituksen yhteydessä.

Liitekarttaan on merkitty numeroilla uudet asemakaavoitettavat alueet lännestä itään.
Rajaus ja alueiden luonnehdinta on suuntaa antava.
Kaavaselostus / kaavoitusohjelma – nimistötoimikunnan ehdotus - perustelu
1. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien pohjoispuoli– alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä
2. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien eteläpuoli – alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä
3. Kaavoitusohjelmassa käytetty nimitystä Masala, Pentfallin asuinalue -  Pentfallin asuinalue, alueen nimistön aihepiiri ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä – alueen lähellä vanha maastonimi Pentfallbergen, nimeä Pentfall käytetty alueesta pitkään
4. Kaavoitusohjelmassa nimitys Masala, Metsätorppa – Metsätorpan asuinalue, alueen nimistön aihepiirin ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä   – alueella on käytössä tiennimi Metsätorpantie.

Ehdotus

Esittelijä

Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta toteaa lausuntonaan, että

- Asemakaavoitettavilla alueilla, joilla ei ennestään ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa nimistöä, laaditaan kaavoituksen käynnistysvaiheessa selvitys alueen nimistöstä, ehdotukset tulevan nimistön aihepiiristä ja käyttävästä nimistöstä.
- Masalan osayleiskaavan osa-alueista käytetään suunnitteluvaiheessa seuraavia nimityksiä

1. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien pohjoispuoli– alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä

2. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien eteläpuoli – alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä

3. Pentfallin asuinalue, alueen nimistön aihepiiri ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä – alueen lähellä vanha maastonimi Pentfallbergen, nimeä Pentfall käytetty alueesta pitkään

4. Metsätorpan asuinalue, alueen nimistön aihepiirin ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä   – alueella on käytössä tiennimi Metsätorpantie

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi
  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Masalan osayleiskaava-alueella kaavoitus etenee vaiheitta ja suunnittelualueiden rajaukset muuttuvat ja tarkentuvat suunnittelun edetessä. Nimistötoimikunta on aiemmin ehdottanut suunnittelualueille nimiä, joita käytetään suunnittelun apuna.

Aikaisemman käsittelyn jälkeen tapahtuneet muutokset, hankekortti Masalan läntiset asuntoalueet:

  1. Kaavanimi Mustikkarinne  – Blåbärsbrinken on otettu käyttöön, alueen suunnittelu käynnistynyt, hankenumero 32400, aluerajaus tehty, nimistön aihepiirinä syötävät metsämarjat (aikaisaemmin Masalan läntiset asuntoalueet)
  2. Kaava-alue Mustikkarinteen eteläpuolella, aluerajaus on tehty, yhdyskuntatekniikan käyttösuunnitelmassa otettu käyttöön nimistötoimikunnan valmistelijoiden ehdotuksesta kaavanimi Kettukorpi – Rävkärret, hanke 32500, nimistönsuunnittelun aihepiiri tarvitaan (aikaisemmin Masalan läntiset asuntoalueet)

Kettukorven kaava-alueen aihepiiriä ei ole määritelty. Alueen luontoselvityksestä käy ilmi, että lähialueilla on arvokkaita luontotyyppejä, mm.kangaskorpea, sarakorpea sekä pieniä lehtoja ja puro.  Alueen metsien lähiluonto ja kasvillisuus, erityisesti sanikkaiset soveltuisi siten kaava-alueen nimistön aihepiiriksi. Lähialueella todettuja sannikkaisia ovat esim. hiirenporras ja metsäalvejuuri.

Liite: Masalan osayleiskaava, osa-alueiden nimet, suunnitteluvaihe 2019

Oheismateriaalit: jorvas_luontoselvitys2012_2013; 29_Hankekortti_Masalan_läntiset_asuntoalueet

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta ehdottaa, että Masalan osayleiskaavan suunnitteluaineistoihin liitetään seuraavat valmisteluun liittyvät tiedot kaavanimistä ja niiden aihepiireistä

  1. Kaavanimi: Mustikkarinne  – Blåbärsbrinken,hanke 32400, nimistön aihepiirinä syötävät metsämarjat (aikaisaemmin Masalan läntiset asuntoalueet)
  2. Kaavanimi: Kettukorpi – Rävkärret , hanke 32500, nimistön aihepiiri lähimetsien luonto, erityisesti sanikkaiset (aikaisaemmin Masalan läntiset asuntoalueet)

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.