Nimistötoimikunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä, ehdotus tien nimeämiseksi, Evitskogintie 507

KIRDno-2017-1199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä kunnan alueella.  Tielle tulee antaa oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän kuin 2 osoitekohdetta. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymälle antaa oma osoitenimi.   
Tiekunta tai ao. maanomistajat voivat tehdä aloitteen tien tai teiden nimeämiseksi. 

Evitskogintie 507 ja 507 b omistajat ovat ehdottaneet nimeä Pellontaus – Bakåkern Evitskogintien sivutielle, joka lähtee numeron 507 kohdalta. Hakijoiden perustelu ehdotukselle: ”Mielestämme nimi kuvaa tietä hyvin, koska se kulkee pellon vieressä ja jää viljakuivurin taakse. Samannimistä tietä ole lähikunnissa.”
Ehdotus ei sisällä karttaa eikä luetteloa kaikista tien varren kiinteistönomistajista.

Tien nimeämisen tarpeellisuus ja nimen sopivuuden arviointi 

Tien varrella on enemmän kuin kaksi osoitekohdetta, opaskarttaan merkittyjä osoitteita ovat tällä hetkellä Evitskogintie 507, 507 b, 507 c ja 507 d. Tielle on siis syytä antaa oma nimi haja-asutusalueen osoitejärjestelmässä.

Evitskogintien sivutienä on jo käytössä tiennimi Pellonsyjä – Åkerliden. Vaikka ehdotettu nimi ei ole aivan identtinen, on se hyvin saman tapainen ja merkitykseltään lähes samankaltainen. Sekaantumisvaara on siten ilmeinen. Bakåker-nimisiä paikkoja Kirkkonummella on vanhassa nimistössä 2 kpl, Tolsassa ja Kalljärvellä. Samaa nimeä on Espoossa, Siuntiossa ja Inkoossa, vaikka niitä ei ole osoiteniminä. 

Kunnan kielenkääntäjät ovat todenneet, että ruotsinkielinen nimimuoto on toimiva, vaikka sanojen järjestys on eri. 

Muita Kirkkonummella käytössä olevia Pelto- ja Åker alkuisia tiennimiä ovat:
Peltolanpolku - Åkerhemsstigen (Masala)
Peltopolku - Åkerstigen (Veikkkola)
Peltotie – Åkervägen (Veikkola)
Åkernäsintie – Åkernäsvägen (Evitskog)
Åkervikintie – Åkerviksvägen (Evitskog)

Kartta tiestä ja sen varrella olevista kiinteistöistä on mahdollista saada kiinteistörekisterijärjestelmästä, samoin kiinteistöjen rekisterinumerot  ja maanomistajien yhteystiedot.   
Kaikilta asianosaisilta on tarpeen saada kannanotot ehdotukseen ennen jatkovalmistelua ja päätöksentekoa. Sekaantumisvaaran ja ennestään käytössä olevien pelto- ja åker-alkuisten nimien takia on syytä etsiä myös muita nimivaihtoehtoja.

Kannanottojen ja jatkovalmistelun jälkeen nimistötoimikunta voi esittää kunnanarkkitehdin vahvistettavaksi soveltuvana pidettävää nimeä osaksi haja-asutusalueen osoitejärjestelmää.   
 

Oheismateriaalit: Kuva Kirkkonummen opaskartasta, Evitskogintie 507, Haja-asutusalueen teiden nimeäminen

Ehdotus

Esittelijä

Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta päättää

1

merkitä tiedoksi saapuneen nimiehdotuksen Pellontaus - Bakåkern sivutielle, joka alkaa kohdasta Evitskogintie 507 sekä ehdotuksen arviointiin liittyvän selostuksen

2

lähettää päätöksen oheisaineistoineen kirjallisena tiedoksi kaikille kiinteistörekisterin mukaisille maanomistajille kyseisen tien alueelle

3

pyytää maanomistajia kyseisen tien alueella antamaan 15.1.2019 mennessä kunnan kirjaamoon sähköpostilla tai kirjallisesti kannanottonsa tehdystä nimiehdotuksesta Pellontaus - Bakåkern ja mahdollisista vaihtoehdoista tehdylle ehdotukselle

4

pyytää maanomistajia lähettämään tarkemmat yhteystietonsa (sähköposti ja puhelinnumero) mahdollisten lisäselvitysten saamista varten

5

kannanottojen ja jatkovalmistelun jälkeen nimistötoimikunta voi esittää kunnanarkkitehdin vahvistettavaksi soveltuvana pidettävää nimeä osaksi haja-asutusalueen osoitejärjestelmää.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tien varrella olevien kiinteistöjen omistajille on lähetetty 12.12.2018 ote nimistötoimikunnan pöytäkirjasta liitteineen sekä saatekirje, jossa pyydettiin maanomistajia kyseisen tien alueella antamaan 15.1.2019 mennessä kannanottonsa tehdystä nimiehdotuksesta Pellontaus - Bakåkern ja mahdollisista vaihtoehdoista tehdylle ehdotukselle kunnan kirjaamoon sähköpostilla tai postitse.

Lisäksi pyydettiin maanomistajia lähettämään tarkemmat yhteystietonsa kulttuuritoimenjohtajalle mahdollisten lisäselvitysten saamista varten.

Määräaikaan mennessä ei ole saapunut yhtään kannanottoa eivätkä maaomistajat ole lähettäneet tarkempia yhteystietojaan.

Asian valmistelun yhteydessä Evitskogin alueella on todettu muitakin puutteita haja-asutusalueen osoitejärjestelmän nimistössä ja osoitenumeroinnissa.

Mikäli maanomistajilta ei saavu kannanottoja tai uusia ehdotuksia, kyseisen sivutien nimeäminen on syytä siirtää käsiteltäväksi Evitskogin alueen osoitteiston tarkistamisen yhteydessä vuoden 2019 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta päättää, että mikäli maanomistajilta ei saavu kannanottoja tai uusia ehdotuksia, kyseisen sivutien nimeäminen liitetään käsiteltäväksi Evitskogin alueen osoitteiston tarkistamisen yhteydessä vuoden 2019 aikana.

Päätös

Nimistötoimikunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistajat Evitskogintie 507 sivutien kohdalla; Tontti- ja paikkatietopalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.