Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kirkkonummen virtavesien nimistö, rinnakkaismuodot ja vesistöjen osat

KIRDno-2017-1199

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö on 2018-2019 tekemässä/teettämässä selvitystä Kirkkonummen virtavesistä. Ympäristönsuojeluyksiköstä on esitetty pyyntö, että virtavesien nimistö käsiteltäisiin nimistötoimikunnassa niin, että selvitykseen olisi käytettävissä ajantasaiset nimet.

Eri karttajärjestelmissä ja suunnitteluasiakirjoissa on epäselvyyksiä ja ristiriitoja Kirkkonummen virtavesien nimimuotojen käytössä. Se voi johtaa sekaannuksiin ja haittaa hakutoimintoja.
Virheitä on mm. peruskartassa ja ristiriitoja kaava-asiakirjojen ja peruskartan välillä.

Suunnittelussa ja asiakirjoissa käytettävä nimistö, kaavanimistö ja mahdolliset korjaus- ja muutosehdotukset peruskarttaan ja muihin karttajärjestelmiin tulee tehdä yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa. Käytössä olevan nimistön keruuseen on mahdollista käyttää vuorovaikutteista nimistönsuunnittelua.

Nimistötoimikunta on aiemmin, (Nimistötoimikunnan käyttösuunnitelmaehdotus 2018) ehdottanut kunnanhallitukselle, että nimistötoimikunnalle osoitetaan vuosittain resurssit määräaikaisiin harjoittelijoihin ( ½ henkilötyövuotta) sekä aineistojen ja asiantuntijapalveluiden hankintaan 5000 € / vuosi.

Ilman harjoittelijaresurssia sekä aineistojen ja asiantuntijapalvelusten hankintamäärärahoja kyseessä olevaa nimistöselvitystä ei voida toteuttaa. Kyseisen selvityksen osuus harjoittelijan työkokonaisuudesta olisi noin yksi kolmasosa (2kk).

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta päättää,

1. käynnistää Kirkkonummen virtavesien nimien kartoitukseen, jonka perusteella laaditaan ehdotukset suunnittelussa ja asiakirjoissa käytettävästä nimistöstä sekä ja mahdolliset korjaus- ja muutosehdotukset peruskarttaan ja muihin karttajärjestelmiin

2. todeta, että kartoituksen toteutuksessa voidaan käyttää apuna vuorovaikutteista nimistönsuunnittelua.

3. esittää kunnanhallitukselle, että käyttösuunnitelmassa 2018 nimistötoimikunnan käyttöön osoitetaan resurssit määräaikaiseen harjoittelijaan ( ½ henkilötyövuotta) sekä aineistojen ja asiantuntijapalveluiden hankintaan 5000 €.
 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.