Nimistötoimikunta, kokous 11.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Hanke 33000, Masalan osayleiskaava, nimistötoimikunnan lausunto

KIRDno-2017-127

Perustelut

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistosta, hanke 33000, on pyydetty nimistötoimikunnan lausuntoa 8.1.2018 mennessä.

Osayleiskaavan käsittelyssä ei vahvisteta alueen nimistöä. Osayleiskaava toimii tulevaa asemakaavoitusta ohjaavana asiakirjana.
Osa-aluejaottelussa on määritelty tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet. Alueille ei ole merkitty nimiä suunnitteluasiakirjoihin.
Alueille on mahdollista ehdottaa nimistönsuunnittelun periaatteita jo osayleiskaavoituksen yhteydessä.

Liitekarttaan on merkitty numeroilla uudet asemakaavoitettavat alueet lännestä itään.
Rajaus ja alueiden luonnehdinta on suuntaa antava.
Kaavaselostus / kaavoitusohjelma – nimistötoimikunnan ehdotus - perustelu
1. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien pohjoispuoli– alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä
2. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien eteläpuoli – alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä
3. Kaavoitusohjelmassa käytetty nimitystä Masala, Pentfallin asuinalue -  Pentfallin asuinalue, alueen nimistön aihepiiri ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä – alueen lähellä vanha maastonimi Pentfallbergen, nimeä Pentfall käytetty alueesta pitkään
4. Kaavoitusohjelmassa nimitys Masala, Metsätorppa – Metsätorpan asuinalue, alueen nimistön aihepiirin ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä   – alueella on käytössä tiennimi Metsätorpantie.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta toteaa lausuntonaan, että

- Asemakaavoitettavilla alueilla, joilla ei ennestään ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa nimistöä, laaditaan kaavoituksen käynnistysvaiheessa selvitys alueen nimistöstä, ehdotukset tulevan nimistön aihepiiristä ja käyttävästä nimistöstä.
- Masalan osayleiskaavan osa-alueista käytetään suunnitteluvaiheessa seuraavia nimityksiä

1. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien pohjoispuoli– alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä

2. Masalan läntiset asuinalueet, Sepänkyläntien eteläpuoli – alueesta laaditaan nimistöselvitys kaavoituksen alkaessa, kaavanimi ja nimistön aihepiiri määritellään kaavoituksen edetessä – alueelta ei ole tiedossa kaavanimistöksi soveltuvaa vanhaa nimistöä

3. Pentfallin asuinalue, alueen nimistön aihepiiri ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä – alueen lähellä vanha maastonimi Pentfallbergen, nimeä Pentfall käytetty alueesta pitkään

4. Metsätorpan asuinalue, alueen nimistön aihepiirin ja kaavanimet suunnitellaan asemakaavoituksen käynnistyessä   – alueella on käytössä tiennimi Metsätorpantie

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.