Nimistötoimikunta, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Perustelut

NImistötoimikunnan jäsenet voivat ehdottaa asiaoita toimikunnan käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kokouksen aikana käydyn keskustelun perusteella laaditaan ehdotus, jolla painotetaan sitä, että kaava-alueiden suunnittelussa.tulee ottaa huomioon myös osoitejärjestelmän toimivuus.

Päätös

Nimistötoimikunta ehdottaa, että kuntatekniikan lautakunta ottaa kaavoituksessa huomioon sen, että  kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä.

Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia. Kaikkien alueiden kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten, että syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä numerointimahdollisuus.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.