Nimistötoimikunta, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Hanke 32400, Mustikkarinteen asemakaava, nimistönsuunnittelun periaatteet

KIRDno-2018-1334

Valmistelija

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 15-11-2018 § 146 käsitellyt Mustikkarinteen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päättänyt valita kaavan laatijaksi arkkitehti Patrick Erikssonin (Eriksson Arkkitehdit Oy/Tengbom Oy)

Alueen kuvaus

Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2019-2023 kuuluva Masalan läntisten asuntoalueiden asemakaava on jaettu alustavan suunnittelun yhteydessä kahdeksi eri asemakaavahankkeeksi niin, että kaava-alueet erottaa Sepänkyläntie. Sepänkyläntien pohjoispuolella sijaitsevat alueet ovat pääosin yksityisessä maanomistuksessa ja sen eteläpuolella on kunnan omistamaa maata. Alueen kaavoitus käynnistyy Sepänkyläntien pohjoispuolelta. Kaavahanke on tullut vireille alueen suurimman maaomistajan aloitteesta ja se laaditaan konsulttityönä Kirkkonummen kunnan ohjaamana.

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta. Osayleiskaavassa alue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Mustikkarinteen asemakaavan hyväksyminen edellyttää, että Masalan osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä. Alueen länsi– ja keskiosassa tavoitteena on mahdollistaa ekologinen, yhteisöllinen ja edistyksellinen asuinalue hyödyntäen viimeisimpiä innovaatioita ja asumisen kokeiluluonteisuutta, kuten ryhmärakentamista sekä asukkaille tarjottavia vaihtoehtoisia, hiilijalanjäljeltään tehokkaita energiaratkaisuja ja liikkumistapoja.

Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus, jota tarkennetaan tarpeen mukaan suunnitteluprosessin edetessä. Kaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville vuonna 2019. Kaavaehdotus laaditaan vuonna 2020 ja kaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2021 aikana.

 

Nimistönsuunnittelun periaatteet Mustikkarinteen asemakaava-alueella

Kaavan nimi ja kaavanimistön aihepiiri

Hanke on nimetty nimistötoimikunnan valmistelijoiden ja kunnan kaavoittajien ehdotuksesta Mustikkarinteen asemakaavaksi (Blåbärsbrinken).  Kaavoitettavalla alueella ei ole vanhaa nimistöä, jota voitaisiin riittävässä määrin käyttää uuden kaavanimistön pohjana.

Kaavanimen perusteena on alueen luonnonympäristö, jonka pohjalta on mahdollista luoda kaavalle oma nimistön aihepiiri syötäviin metsämarjoihin liittyen. Muiden aihepiirien käyttö ei ole suotavaa. Mikäli vanhoista kartoista tai muusta aineistosta löydetään lisää tietoa alueen vanhasta nimistöstä, sitä on mahdollista käyttää soveltuvin osin.

Mahdollisia kaavanimien aiheita Mustikkarinteen kaava-alueella:

mustikka - blåbär

juolukka - odon

kaarnikka - kråkbär

vadelma - hallon

hilla – hjortron

Nimi Puolukkamäki – Lingonbacka on jo käytössä Masalassa vanhana paikannimenä. Puolukka-alkuisten nimien käyttöä Mustikkarinteen suunnittelualueella ei suositella.

Nimistön suunnittelu ja osoitejärjestelmä

Kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä.  Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmässä tielle tulee antaa oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän kuin 2 osoitekohdetta. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymälle antaa oma osoitenimi.  

Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia.  Mustikkarinteen alueen kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten, että syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä numerointimahdollisuus.

Päällekkäisyyksien välttäminen ja yhteensopivuus muun nimistön kanssa

Kaavanimet tulee merkitä selkeästi karttoihin ja suunnitelmaan liittyen tulee laatia luettelo kaavassa käytettävistä nimistä ruotsinkielisine rinnakkaismuotoineen. Luettelosta tulee käydä ilmi nimettävän kohteen tyyppi, esim. katu, kevyen liikenteen yhteys, puisto, tori jne.

Kaavasuunnittelun ja nimistön valmistelun edetessä tarkistetaan, onko jokin suunniteltu nimi ennestään käytössä Kirkkonummella tai lähialueilla sekä tarkistetaan, että nimi on teiden nimeämisessä noudatettavien periaatteiden mukainen ja sopii yhteen muun osoitenimistön kanssa.  

Tarvittaessa pyydetään lausuntoja, tarkennuksia, täydennyksiä ja uusia ehdotuksia 

Oheismateriaali: Mustikkarinteen asemakaava, OAS

Ehdotus

Esittelijä

  • Maaret Eloranta, kulttuuritoimen johtaja, maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Nimistötoimikunta ehdotta, että Mustikkarinteen asemakaavan nimistön suunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1

Kaavan nimi ja kaavanimistön aihepiiri

Kaavanimen Mustikkarinne - Blåbärsbrinken perusteena on alueen luonnonympäristö, jonka pohjalta on mahdollista luoda kaavalle oma nimistön aihepiiri syötäviin metsämarjoihin liittyen.  Muiden aihepiirien käyttö ei ole suotavaa. Mikäli vanhoista kartoista tai muusta aineistosta löydetään lisää tietoa alueen vanhasta nimistöstä, sitä on mahdollista käyttää soveltuvin osin.

Mahdollisia kaavanimien aiheita Mustikkarinteen kaava-alueella: mustikka - blåbär, juolukka - odon, kaarnikka - kråkbär, vadelma - hallon, hilla – hjortron. Nimi Puolukkamäki – Lingonbacka on jo käytössä Masalassa vanhana paikannimenä. Puolukka-alkuisten nimien käyttöä Mustikkarinteen suunnittelualueella ei suositella.

2

Osoitteisto 

Kaavanimistö muodostaa kaavoitetuilla alueilla myös osoitenimistön, joka on kohteiden löydettävyyden kannalta välttämätön. Pelastusjärjestelmän toimivuus edellyttää riittävän tarkkaa osoitenimistöä ja osoitenumerointia.  Mustikkarinteen alueen kaavoituksessa kadut ja muut reitit sekä niiden nimet tulee suunnitella siten, että syntyy myös osoitejärjestelmää palveleva nimistö ja selkeä numerointimahdollisuus.

Kaavanimet tulee merkitä selkeästi karttoihin ja suunnitelmaan liittyen tulee laatia luettelo kaavassa käytettävistä nimistä ruotsinkielisine rinnakkaismuotoineen. Luettelosta tulee käydä ilmi nimettävän kohteen tyyppi, esim. katu, kevyen liikenteen yhteys, puisto, tori jne.

3

Päällekkäisyyksien välttäminen ja yhteensopivuus muun nimistön kanssa

Kaavasuunnittelun ja nimistön valmistelun edetessä tarkistetaan, onko jokin suunniteltu nimi ennestään käytössä Kirkkonummella tai lähialueilla sekä tarkistetaan, että nimi on teiden nimeämisessä noudatettavien periaatteiden mukainen ja sopii yhteen muun osoitenimistön kanssa.  

Tarvittaessa pyydetään lausuntoja, tarkennuksia, täydennyksiä ja uusia ehdotuksia.

Oheismateriaali: Mustikkarinteen asemakaava, OAS

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.