Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen 31.5.

KIRDno-2017-672

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 19.1.17 § 9, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa kuukausittain, te­ke­vät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä tarvittaessa korjaavia toi­men­pi­tei­tä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Kunnan hallintosääntö ja toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 ja kunnanhallitus päätti, että toimielinrakenteen muutoksen vuoksi 1. osavuosikatsaus esitetään tilanteessa 31.5.2017, silloin voimassa olleen toimielinrakenteen mukaisesti.

1.6.2017 alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta, joka hyväksyy osavuosikatsauksen omalta osaltaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen to­teu­tu­mi­sen tilanteessa 31.5.2017. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on toimielimen toimintakate. Erik­seen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta on joukkoliikenteen (HSL) toimintakate.

Talouden toteutuminen

Taloudellinen tilanne 31.5.2017 on seuraava:

  TP2016 TA2017 Tot. 31.5. % %
Käyttötalous        
Toimintatuotot    764.627     574.000 362.709 63,2%    
Toimintakulut   -9.646.416   -9.355.574  -3.760.136  40,2%
Toimintakate   -8.881.789 -8.781.574  -3.397.427 38,7%
         
         

Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate kokonaisuutena, joukkoliikenteen toimintakate, sekä lautakunnan investoinnit toteutunevat talousarvon mukaisesti. Lautakunnan asettamat toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 voidaan pääosin saavuttaa.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaus 31.5.2017 liitteineen on tämän kokousasian liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä omalta osaltaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsauksen 31.5.2017 liitteineen ja lähettää sen  kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

2.
kehottaa lautakunnan tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat