Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valitus tiejaoston päätökseen yksityistieavustuksista 2017 Svartvikin Huvilatie

KIRDno-2017-173

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svartvikin Huvilatien yksityistien puheenjohtaja on 2.6.2017 jättänyt valituksen, jonka mukaan tiekunta haki avustusta 16 500 euron kustannuksiin, ei 16,5 euron kuluihin. Tiekunnan mukaan on tapahtunut tallennusvirhe ja tiejaoston päättämä 16,5 euron avustus ei ole asianmukainen.

Tiejaoston vastine

Asiakirja, kuten sähköinen lomake, toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen aina lähettäjän omalla vastuulla. Samoin asetetun määräajan noudattaminen on lähettäjän vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Lähettäjä siis kantaa vastuun asiakirjan saapumisesta viranomaiseen oikea-aikaisesti. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4. §, 8. §, Hallintolaki 434/2003 17. §)

Valituksessa mainittu hakemus on saapunut hakuajan puitteissa ja tiejaosto on myöntänyt avustuksessa haetun summan. Koska lähettäjällä on vastuu asiakirjan asiasisällöstä ja oikeellisuudesta, tiejaosto tekee päätökset luottaen siihen, että hakemuksessa tiekunnan ilmoittamat summat ja asiat ovat oikeat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että tiejaoston 17.5.2017 § 20 päätöstä ei muuteta.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle siksi aikaa, kun tutkitaan onko ohjelmassa käytettävyysongelma ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
Lisäksi tutkitaan tuleeko kuittaus, että hakemus tullut perille tai vahvistus sähköpostiin, että lähetys onnistunut.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat