Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Palvelutuotannon lautakunnan 1. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen 31.5

KIRDno-2017-672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2017 § 3, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Kunnan hallintosääntö ja toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 ja kunnanhallitus päätti, että toimielinrakenteen muutoksen vuoksi 1. osavuosikatsaus esitetään tilanteessa 31.5.2017, silloin voimassa olleen toimielinrakenteen mukaisesti.

1.6.2017 alkaen palvelutuotannon lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta ja kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimiva palvelutuotannon jaosto sekä Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta. Palvelutuotannon jaosto käsittelee entisen palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsauksen oman tehtäväalueensa osalta (tilahallinto, investointeihin ja rakennuskannan kunnossapito, puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden toiminta). Vesihuoltolaitoksen johtokunta käsittelee osavuosikatsauksen vesihuollon osalta. Kuntatekniikan lautakunta käsittelee entisen palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsauksen muilta osin.

 

Talouden toteutuminen

Taloudellinen tilanne 31.5.2017 on seuraava:

  TP2016 TA2017 Tot. 31.5. % %
Käyttötalous        
Toimintatuotot    32.822.417      32.718.533     11.063.827   34%    
Toimintakulut   -32.921.950   -32.392.683  -12.970.600  40%
Toimintakate   -99.533 325.850    -1.906.733  
Investointiosa        
Menot   -32 573 000 -6 527 480 20%

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden osalta tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että palvelutuotannon lautakunnan toimintakate ja toimintamenot kokonaisuutena toteutunevat talousarvon mukaisesti.
Lautakunnan asettamat toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 voidaan palvelutuotannon jaoston tehtäväalueen osalta pääosin saavuttaa.

Investointien toteutuminen

Palvelutuotannon jaoston vastuualueella ovat tilahallinnon eli talonrakennushankkeiden investoinnit. Rakentamisvaiheessa ovat osavuosikatsauksen aikavälillä tammi-toukokuussa olleet  Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus, Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus, pääkirjaston korjaus ja laajennus sekä Sjökullan oppimiskeskus.

Suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ovat olleet Hyvinvointikeskus, Jokirinteen oppimiskeskus sekä Veikkolan koulu ja päiväkoti sekä Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium) sekä Framnäsin (Masalan urheilupuiston) huolto- ja pukuhuonerakennus.

Investointien toteutumista on raportoitu osavuosikatsauksessa.

Vuosikorjausinvestointien määräraha riittänee välttämättömiin korjauksiin. Rakennuskannan vuosikorjausohjelman toteutuminen on osavuosikatsauksen liitteenä.

Palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsaus 31.5.2017 liitteineen on tämän kokousasian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
hyväksyä palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsauksen 31.5.2017 liitteineen oman vastuualueensa osalta, merkitä sen tiedokseen muilta osin ja lähettää sen kuntatekniikan lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.

2.
kehottaa lautakunnan tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

31.5. saakka toiminut palvelutuotannon lautakunta käsittää tekniset palvelut (toimialan hallintopalvelut, investointipalvelut, rakennuskannan korjaustoiminta ja ylläpito, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, varikkopalvelut, siivouspalvelut), ruokapalvelut, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Palvelutuotannon lautakunnan tehtävät 1.6.2017 alkaen on jaettu kuntatekniikan lautakunnalle ja lautakunnan alaisuudessa toimivalle palvelutuotannon jaostolle sekä Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnalle. Palvelutuotannon jaosto käsitteli  palvelutuotannon lautakunnan ensimmäisen osavuosikatsauksen (tilanne 31.5.2017) oman tehtäväalueensa osalta (tilahallinto, investointeihin ja rakennuskannan kunnossapito, puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden toiminta). Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta käsittelee osavuosikatsauksen vesihuollon osalta. Kuntatekniikan lautakunta käsittelee entisen palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsauksen kokonaisuutena. Palvelutuotannon jaoston käsittelyssä olleeseen osavuosikatsausraporttiin on tehty jaoston käsittelyn jälkeen joitakin teknisiä korjauksia.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden osalta tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että palvelutuotannon lautakunnan toimintakate ja toimintamenot kokonaisuutena toteutunevat talousarvon mukaisesti. Lautakunnan asettamat toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 voidaan pääosin saavuttaa.

Investoinnit

Investointien toteutumista on raportoitu osavuosikatsausraportissa. Kunnallistekniikan investointien toteutuminen painottuu kesäkaudelle. Tilanteessa 31.5.2017 arvioidaan, että joidenkin kunnallistekniikan kohteiden käynnistyminen siirtyy eteenpäin kaavoituksen aikataulun mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
hyväksyä palvelutuotannon lautakunnan osavuosikatsauksen 31.5.2017 liitteineen ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

2.
kehottaa lautakunnan tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti ja valtuutti kuntatekniikan toimialan tekemään liitteeseen teknisiä korjauksia.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat