Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Masalan osayleiskaava (hankenro: 33000), osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti

KIRDno-2017-127

Valmistelija

  • Annika Pousi, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

 

Masalan taajaman kehittäminen on priorisoitu kunnassa korkealle ja alueen kehittämispotentiaali on suuri. Masalan ja sen lähialueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen: rantarata ja Kehä III kulkevat suunnittelualueen läpi, minkä lisäksi Masalan asema ja bussiliikenteen runkolinja tarjoavat suurelle osalle alueen asukkaista hyvän joukkoliikenteen palvelutason jo tällä hetkellä. Nykyinen taajama muodostuu Masalan asemanseudusta sekä Kartanonrannan alueesta. Kehä III:n molemmin puolin sijoittuvat alueet ovat luonteeltaan itsenäisiä, joskin Kartanonrannan alue nojaa vielä kaupallisten palveluiden osalta Masalan keskustaan. Suunnittelualue koostuu myös taajamaa ympäröivistä maaseutumaisesta asumisesta, maatalous- ja metsäalueista sekä luonnonsuojelu- ja vesialueista. Espoonlahden lintuvesialue kuuluu Natura 2000 -verkkoon. Maasto on suunnittelualueella korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Vuonna 2017 alueella on noin 6200 asukasta ja noin 1100 työpaikkaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä.

 

Osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kaavoi­tus­ohjel­man mukai­sesti, kun hankkeen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2013 lopulla (ytl 21.11.2013, 86 §). Ennen sitä teetettiin alueen asukkaille ja muille osallisille suunnattu paikkatietokysely vuonna 2013. Saatua palautetta hyödynnetään kaavan laadinnassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2016 Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 teemalla kaupunki lähellä luontoa (kv 5.9.2016, 70 §). Kehityskuvasta ilmenee tavoitteet alueen kehitykselle, kuten laajemmalle viherverkostolle ja uusille liikenneyhteyksille. Osa kehityskuvan teemoista ohjaa osayleiskaavoitusta ja osa tarkkuustasonsa puolesta asemakaavoitusta. Masalan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tulee toteuttaa Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040.

 

Osayleiskaavan valmisteluaineiston maankäyttöperiaatteet

 

Osayleiskaavan avulla mahdollistetaan Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaan Masalan asukasmäärä tulee kasvamaan yli 10 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Valmisteluaineisto mahdollistaa kuitenkin jopa 15 000 asukkaan sijoittuminen alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle. Asumisen keskittäminen keskustaan edistää kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

 

Kasvava asukasmäärä tarkoittaa myös lisääntyvää liikennettä ja tarvetta alueen liikennejärjestelyjen tarkasteluun. Vuonna 2017 valmistuneessa Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2040 (Sito Oy) on osoitettu ajoneuvoliikenteen kehäyhteys Masalan taajamaan. Osayleiskaavan valmisteluaineostossa em. yhteyden varrelle on osoitettu sekä täydennysrakentamista että uusia asuntoalueita.

 

Osayleiskaavan avulla ohjataan asuminen suotuisille alueille siten, että esimerkiksi olemassa olevat ekologiset verkostot säilyvät toimintakelpoisina ja että viherverkosto muodostaa mahdollisimman yhtenäisen kokonaisuuden. Kaava-alueen itäosassa sijaitseva nk. keskusmetsä on alueen merkittävin ekologinen yhteys, joka pyritään säilyttämään mahdollisimman laajana, yhtenäisenä metsäalueena. Sundetin jokilaakson peltoalueet osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, sillä niiden merkitys osana historiallisen Kuninkaantien näkymiä ja murroslaakson maisemarakennetta on merkittävä.

 

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää maankäyttö asumisen osalta vastaamaan nykyistä kysyntää mm. lisäämällä mahdollisuuksia kerrostaloalueiden rakentamiselle keskusta-alueella, Masalan aseman vaikutusalueella ja mahdollistaa vähintään maankäytön kehityskuvan mukaisen asukasmäärän sijoittuminen suunnittelualueelle sekä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä, että osoittamalla aluevaraukset uusille asuinalueille. Kaavan valmisteluaineiston kaavakartalla on käytetty vyöhykkeistä mitoitusta ohjaamaan asumisen sijoittumista suunnittelualueelle. Neljä mitoitusvyöhykettä perustuu saavutettavuuteen sekä joukkoliikenteen että kevyen liikenteen näkökulmasta siten, että tiivein, keskustamainen vyöhyke sijoittuu 0,5 – 1,0 km säteelle Masalan asemasta, kerrostalovaltainen vyöhyke noin 2 km säteelle ja tiivistyvä pientalovaltainen alue noin 3 km säteelle asemasta ja muista joukkoliikenteen reiteistä. Kolmen kilometrin vyöhykkeen ulkopuolella olevalle haja-asutusalueelle ei ole osoitettu asemakaavoitettavia alueita, mutta alueella sijaitsevat yleiskaavan laskennalliset rakennuspaikat on osoitettu valmisteluaineiston kaavakartalla.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Osayleiskaava valmisteluaineiston nähtävillä olon aikana järjestetään asukastilaisuus. Aineistosta saadun palautteen jälkeen suunnittelutyötä jatketaan kohti kaavaehdotusvaihetta mm. laatimalla vesihuollon yleissuunnitelma, hulevesien hallintasuunnitelma ja kaavataloudellinen arviointi.

 

Asiakirjat:

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavakartta määräyksineen (piirustusnumero 3264)

- Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto, kaavaselostus liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 

1.

asettaa Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston (piir.nro: 3264) asiakirjoineen MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

2.

pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- alueidenhoitopalvelut

- Kirkkonummen Vesi

- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

- kehitysjohtaja

- perusturva

- vanhusneuvosto

- vammaisneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan liitto

- Uudenmaan ELY-keskus

- Espoon seudun ympäristöterveys

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Museovirasto

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

- Espoon kaupunki

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kirkkonummen yrittäjät ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kyrkslätts Hembygdsförening rf

- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry

- Masalan asukasyhdistys

- Luoman kyläyhdistys

- Kartanonrannan asukasyhdistys

- Jorvaksen kyläyhdistys

- Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys ry

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry

- Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa r.y.

- Mellersta Kyrkslätts Ungdoms- och Bygdeförening rf

- Masalan Koti- ja kouluyhdistys

- Masalan Nuorisoteatterin kannatusyhdistys ry

- Masaby Ungdoms- och Bygdeforening rf

- Masalan Kisa ry

- Kirkkonummen urheilijat

- Kirkkonummen Melojat ry

- Kirkkonummen ratsastajat ry

- Suunnistusseura Lynx ry

- yksityisteiden tiekunnat

- Kirkkonummen seurakuntayhtymä

- MTK-Uusimaa

- Kyrkslätt NSP (Kyrkslätt lokalavdelning av Nylands svenska lantbruksproducent förbund r.f.)

- Metsänhoitoyhdistys, Eteläinen Metsäreviiri ry

- Metsäkeskus Rannikko

- Kirkkonummi-Porkkala kalastusalue

 

Yritykset:

- Fortum Power and Heat Oy

- Fingrid Oy

- Caruna Oy

- Gasum Oy Ab

- Elisa Oyj

- Telia Finland Oyj

- DNA Oy

- Oy VR-Rata Ab

 

Käsittely

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi esitteli Masalan osayleiskaavan lautakunnalle.

Keskustelun aikana jäsen Pekka Jäppinen ehdotti aineistoon muutamia teknisiä korjauksia, jotka otetaan huomioon.

Jäsen Matti Kaurila ehdotti seuraavaa: Palautus uudelleen valmisteluun siten, että mm. kaavoituksella turvataan nykyiset yli 100 työpaikkaa Suvimäessä. Jäsen Pekka Rehn ja varajäsen Erkki Ahlsten kannattivat ehdotusta.

Jäsen Pekka Rehn ja jäsen Pekka Jäppinen evästivät lisäksi: Pyritään kunnioittamaan olemassa olevaa asutusta.

Jäsen Viveca Lahti evästi, että alueella sijaitseva punaisten hauta ja vanha Suomelan työväen talo huomioidaan jatkosuunnittelussa. Jäsen Pekka Jäppinen kannatti tätä.

Jäsen Sanni Jäppinen ehdotti, että hyväksytään valmisteluaineisto tällaisenaan, laitetaan se nähtäville ja kerätään lausunnot ja mielipiteet kaavan valmisteluaineistosta.  

Päätös

Vilkkaan keskustelun jälkeen kuntatekniikan lautakunta pääti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavaan mahdolliseen lautakunnan kokoukseen seuraavin evästyksin:
- aineistoon tehdään teknisiä korjauksia

- että mm. kaavoituksella turvataan nykyiset yli 100 työpaikkaa Suvimäessä.

- pyritään kunnioittamaan olemassa olevaa asutusta.

- alueella sijaitseva punaisten hauta ja vanha Suomelan työväen talo huomioidaan jatkosuunnittelussa

 

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.56.


 

Tiedoksi

kaavoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat