Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kuntatekniikan toimialan periaate koskien kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimista

KIRDno-2017-794

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen 1.6.2017 voimaan astuneen hallintosäännön mukaisesti kuntatekniikan lautakunta ei enää hyväksy kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Jatkossa nämä tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Uusi hallintosäännön mukainen toimintatapa mahdollistaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisen ketterästi tilanteessa, jossa suunnittelun keskeiset lähtökohdat ovat muuttuneet merkittävästi. Päivitetty suunnitelma tuodaan tiedoksi lautakunnalle. Tarpeesta päivittää hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vastaa hankkeen kaavavastaava. Suunnitelman päivittämistä ei tehdä, jos esimerkiksi osallisten määrää tarkistetaan, kaava-alueen rajausta muutetaan vähäisesti tai jos kunnan vastaava kaavoittaja vaihtuu. 

Maankäyttö- ja rakennuslakin muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 1.5.2017. Muutos koski myös kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimista (MRL 63 §). Uusi laki antaa mahdollisuuden olla laatimatta kaavahankkeelle osallistus- ja arviointisuunnitelman, mikäli kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos.

Kirkkonummen kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut ovat perinteisesti tiedottaneet uusista kaavahankkeista laajemmin kuin mitä laki on edellyttänyt. Se on saanut siitä kiitosta sekä päättäjiltä että hankkeen osallisilta. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointiuunnitelmasta ilmenee mm. kaavoituksen yleiset tavoitteet, hankkeen aikataulu sekä yhteystiedot. Näin ollen hyvää vuorovaikutteista toimintatapaa on syytä jatkaa. Lisäksi suunnitelman laatimisen yhteydessä käydään läpi mm. lähtötiedot ja selvitystarpeet, mikä palvelee hankkeen toteuttamista. Tämän johdosta kuntatekniikan toimiala esittää, että myös jatkossa kaikista kunnassa käynnistyvistä kaavahankkeista laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ennen muuta sen takia, että alueen asukkaat ja muut intressiryhmät, joita hanke koskee, saavat riittävän tiedon hankkeesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että kaikkiin kunnassa käynnistettäviin kaavahankkeisiin laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat