Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kuntatekniikan lautakunnan otto-oikeus ja otto-oikeuden käyttäminen

KIRDno-2017-322

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Otto-oikeudella tarkoitetaan ylemmän viranomaisen mahdollisuutta ottaa omasta aloitteestaan alemman viranomaisen päättämä asia ratkaistavakseen. Otto-oikeus edellyttää, että asia on siirretty kuntalain nojalla kunnanhalliuksen, lautakunnan, johtokunnan tai viranhaltijan päätettäväksi ja että ao. viranomainen on tehnyt asiassa päätöksen. Otto-oikeutta voidaan käyttää myös sellaisiin päätöksiin, joissa on kysymys asian valmistelusta tai täytäntöönpanosta, vaikka nämä eivät olekaan kuntalain mukaan muutoksenhakukelpoisia.

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ilmoitus otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen, lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle. Kuntalain 92 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Kuntalaissa ei ole määritelty mitä nämä kuntalain 92 § koskevat asiat ovat. Kuntaliiton päätös- ja toimivallan siirtäminen -kirjassa todetaan, että otto-oikeuden ulkopuolelle on syytä rajata oppilaita ja opiskelijoita koskevat yksilöpäätökset kuten esimerkiksi oppilaaksi ottaminen, erityisopetukseen ottaminen/siirtäminen, koulumatkaedun myöntäminen, koulutapaturman korvaaminen, kirjallisen varoituksen antaminen jne.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnalla ei ole otto-oikeutta hallintosäännössä mainittuihin 30 § ja 40 §:n päätöksiin.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on neljän arkipäivän kuluessa ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi tarkoittaa sitä, että asia on kokonaisuudessaan lautakunnan käsiteltävänä eikä lautakunta ole sidoksissa alemman viranomaisen ratkaisuun. Lautakunta voi päätyä toteamaan, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin, aiempi päätös voidaan pysyttää, kumota, poistaa tai asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen toimielimen tai viranhaltijan uudelleen käsiteltäväksi. Otto-oikeuden käyttämiseksi päätökset lähetetään tiedoksi lautakunnan puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle. Otto-oikeuden käyttämisestä tulee ilmoittaa neljän päivän sisällä tiedoksisaannista lautakunnan sihteerille.

Kunnallistekniikka on lokakuussa 2016 ottanut käyttönsä sähköisen lupapiste.fi toiminnon, jolla myönnetään sähköisesti kuntatekniikasta haetut erilaiset luvat. Lupakäytännön sujuvoittamiseksi esitetään, että kuntatekniikan lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan em. lupiin.

Kyseiset luvat ovat:

- johtojen ja laitteiden sijoittaminen kunnan maalle
- kaivuluvat
- normaalit hyväksyttyjen taksaperusteiden mukaiset katu- ja torialueiden
vuokralle antamiset ja niihin liittyvät käyttöluvat

Lupamenettely on jatkuvaa rakentamisen- ja kunnossapitoprosessin ylläpoitoa. Kuntatekniikan lautakunnalle tuodaan ksksi kertaa vuodessa, kesäkuussa j ajoulukuussa tiedoksi luettelo kaikista edellä mainitulla menettelyllä myönnetyistä luvista ja päätöksistä. Mikäli jostakin em. luvasta tehdään oikaisuvaatimus, se tuodaan kuntatekniikan lautakunnan ratkaistavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1
oikeuttaa kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan päättämään ja ilmoittamaan otto-oikeuden käyttämisestä lautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallassa oleviin asioihin

2
että kuntatekniikan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

3
ilmoittaa, ettei kuntatekniikan lautakunta käytä otto-oikeutta hallintosäännön 23 §:ssä
- henkilöstön palkkaukseen
- esimiehen toimivallassa tehdyihin henkilöstöasioita koskeviin päätöksiin

tai kuntalain 92 momentissa mainituissa asioissa
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

4
ettei se käytä otto-oikeutta kunnallistekniikan lupapäätöksissä koskien seuraavissa asioissa:

- johtojen ja laitteiden sijoittaminen kunnan maalle
- kaivuluvat
- normaalit hyväksyttyjen taksaperusteiden mukaiset katu- ja torialueiden vuokralle antamiset ja niihin liittyvät käyttöluvat

5
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely

Varajäsen Erkki Ahlsten ehdotti, että myös jäsen voi ehdottaa puheenjohtajalle otto-oikeuden käyttämistä jossain asiassa. Puheenjohtaja Kati Kettunen ja jäsen Matti Kaurila kannattivat ehdotusta.  

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti

1
oikeuttaa kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan päättämään ja ilmoittamaan otto-oikeuden käyttämisestä lautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallassa oleviin asioihin

2
että kuntatekniikan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

3
ilmoittaa, ettei kuntatekniikan lautakunta käytä otto-oikeutta hallintosäännön 23 §:ssä
- henkilöstön palkkaukseen
- esimiehen toimivallassa tehdyihin henkilöstöasioita koskeviin päätöksiin

tai kuntalain 92 momentissa mainituissa asioissa
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
- 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

4
ettei se käytä otto-oikeutta kunnallistekniikan lupapäätöksissä koskien seuraavissa asioissa:

- johtojen ja laitteiden sijoittaminen kunnan maalle
- kaivuluvat
- normaalit hyväksyttyjen taksaperusteiden mukaiset katu- ja torialueiden vuokralle antamiset ja niihin liittyvät käyttöluvat.

5
että myös jäsen voi ehdottaa puheenjohtajalle otto-oikeuden käyttämistä tietyssä asiassa.

6
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kuntatekniikan toimialan esimiehet

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____

 

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat