Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kuntatekniikan lautakunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018 sekä niihin liittyvät määräykset

KIRDno-2017-322

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 18 luvun pykälissä 158 - 184 säädetään kokousmenettelystä. Hallintosäännön 162 §:n mukaan kunnan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Poikkeustapauksessa puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta hallintosäännön 30 ja 40 §:ssä mainittuja asioita tai sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
kokoontua vuonna 2017 torstaisin klo 17.00 seuraavasti:

28.9.
26.10.
23.11.
14.12.

Vuoden 2018 kokouspäivät päätetään joulukuun kokouksessa.

 

Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo (A-huone).

2.
kokouskutsu ja linkki esityslistaan, johon on merkitty kokouksen aika ja paikka, selostus käsiteltävistä asioista ja perustelut niille sekä kuntatekniikan toimialajohtajan päätösehdotus on lähetettävä sähköisesti jäsenille vähintään 5 päivää ennen kokousta.

3.
että lautakunnan pöytäkirjat tarkastaa sähköisesti kaksi lautakunnan valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa kokousta seuraavana tiistaina. Jos tiistai ei ole työpäivä, pöytäkirja tarkistetaan seuraavana työpäivänä.

4.
että lautakunnan pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla tarkistuspäivää seuraavana työpäivänä.

5.
että viranhaltijoista ovat kokouksissa läsnä kuntatekniikan toimialajohtaja esittelijänä, toimialajohtajan määräämä pöytäkirjanpitäjä sekä toimialajohtajan määräämät muut viranhaltijat asiantuntijoina.  Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii kuntatekniikan toimialajohtajan sijainen.

6.
että esityslistat laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja liitteet suomen kielellä.

7.
lautakunnan esityslistat liitteineen julkaistaan kunnan internetsivuilla.

8.
lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennakkotietona mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

9.
että lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan internetsivuilla. Päätökset viedään kuntatekniikan lautakunnalle valvottavaksi päätöspäivän jälkeisessä kokouksessa.

10.
em. menettelyjä noudatetaan toistaiseksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kielenkääntäjät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat