Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 2017 (kh, kv)

KIRDno-2017-143

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaan kunnan on seurattava asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. MRL 60 § 2 momentti sisältää erityistä arviointimenettelyä koskevan säännöksen.

 

MRL 60 § 2 momentin nojalla kunnan on tehtävä päätökset sellaisen asemakaavan ajanmukaisuudesta joka on ollut voimassa 13 vuotta eli siitä, että se on toteuttamiskelpoinen eikä sisällöllisesti vanhentunut. Mikäli asemakaava todetaan vanhentuneeksi, ei rakennuslupaa voida myöntää ja alueella tulee voimaan rakennuskielto (MRL 61 §). Kunta voi kuitenkin käynnistää alueen kaavamuutoksen MRL 60 §:n 1 momentin perusteella.

 

 

Asemakaavojen ajanmukaisuus

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on käynyt läpi ne Kirkkonummen asemakaavat, joita koskee kaavojen ajanmukaisuuden arviointi vuonna 2017 eli ne jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004. Tällaisia asemakaavoja ja muutoksia on viisi kappaletta. (katso liitteenä oleva luettelo).

 

Mikäli asemakaava-alue todetaan merkittävältä osalta toteutumattomaksi, kohdistuu tarkastelu toteutumattoman kerrosalan lisäksi myös toteutumattoman alueen pinta-alaan, sijaintiin, maanomistusoloihin, käyttötarkoitukseen ja sen merkitykseen kaavaratkaisun kokonaisuuden osalta. Lisäksi arvioinnin lähtökohtana olevan ympäristökuvan osalta on tarkasteltu alueen aiemmasta toteutuksesta olennaisesti poikkeavaa, vaikkakin kaavan mukainen rakentaminen. Alueen muun rakentamisen kanssa samankaltainen rakentaminen ei anna perustetta ajanmukaisuuden arviointiin.

Ajanmukaisuuden arvioinnissa on huomioitu edellisten lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, ylemmän asteen kaavoituksen ohjeet ja selvitykset sekä alueella haettujen poikkeamisten määrä.

 

Tarkastelussa on todettu, että kunnassa ei ole vuonna 2004 voimaan tulleita asemakaavoja jotka ovat merkittävältä osalta edelleen toteuttamatta.

 

asiakirjat:

  • kuntaliiton yleiskirje 15/80/2011 sekä MRL 60 § ja 61 §

  • luettelo asemakaavoista jotka ovat tulleet voimaan vuonna 2004

  • vuonna 2004 voimaan tulleiden asemakaavojen sijainti

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kirkkonummella ole sellaisia, vuonna 2004 voimaan tulleita, MRL 60 §:n 2 momentin tarkoittamia asemakaavoja, jotka edellyttäisivät rakennuskiellon asettamista.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____

 

Käsitellyt asiat