Kuntatekniikan lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)

KIRDno-2017-127

Valmistelija

  • Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2014 (§ 4) päättänyt asettaa Masalan osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon MRL § 38:n ja 128 §:n mukaisesti kaavan lainvoimaiseksituloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia ta­lous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennuskielto päättyy 18.3.2019.

Kaavoitustilanne

Masalan osayleiskaavan laatiminen on pantu käyntiin kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 21.11.2013 (§ 86). Osayleiskaavan valmisteluaineisto (ent. kaavaluonnos) oli kuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 31.8.2017 (§ 18) sekä 26.10.2017 (§ 53), jolloin lautakunta päätti asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.11.-15.12.2017. Nähtävilläoloaikana järjestettiin asukastilaisuus 21.11.2017.

Masalan osayleiskaavan kaavaehdotusta varten laaditaan tällä hetkellä puuttuvia taustaselvityksiä. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2019.

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloajan pidentäminen ja alueen laajentaminen

MRL:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella. Kunnan hakemuksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi erityisestä syystä jatkaa tämän jälkeen rakennuskieltoa vielä enintään viidellä vuodella.

Osayleiskaavoitettavan alueen rakennuskiellon voimassaoloaikaa esitetään pidennettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesti viidellä vuodella. Alueelle esitetään MRL:n 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ja 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskieltoaluetta esitetään laajennettavaksi siltä osin kuin Masalan osayleiskaavan aluetta on laajennettu. Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistovaiheessa kaava-alueeseen liitettiin aiemmin Luoman osayleiskaavan alueeseen kuulunut Sjövikin alue.

Poikkeukset ja lievennykset

Kielto ei koske asemakaavoitettuja alueita. Kielto ei koske myöskään olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Toimenpidekiellolla tarkoitetaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (toimenpiderajoitus). Kyseiset toimenpiteet edellyttävät erillisen luvan. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Perustelut

Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu rakentamispainetta. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen perusteluna on antaa suunnittelurauha kaavoittamiselle ja varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana suunnittelun ajan siten, ettei alueen rakentumisesta aiheudu haittaa myöhemmälle kaavan toteuttamiselle.

MRL:n pykälät ilmenevät asian liitteestä.

 

Asiakirjat:
- Masalan osayleiskaavan kunnanvaltuuston 3.2.2014 (§ 4) päätöksen mukainen rakennuskieltoalue
- Masalan osayleiskaavan laajennettu rakennuskieltoalue

Oheismateriaali:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki § 38 ja § 128

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se

1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti enintään viidellä vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.

2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Kati Kettunen teki muutosesityksen, jonka mukaan rakennuskieltoa jatketaan 2 vuotta.

Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila ja Anneli Granström.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Kati Kettusen muutosesitys = EI

Pohjaesityksen puolesta äänesti kolme (3); Pekka Jäppinen, Viveca Lahti ja Oskar Holopainen. Kati Kettusen muutosesityksen puolesta äänesti seitsemän (7); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Nina Serow, Anneli Granström, Miisa Jeremejew ja Jarmo Uimonen. Tyhjää äänesti yksi (1); Erkki Ahlsten.

Kati Kettusen muutosesitys voitti äänin seitsemän (7) - kolme (3) ja lisäksi annettiin yksi (1) tyhjä ääni.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se

1.
päättää pidentää Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti kahdella vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.

2.
päättää laajentaa Masalan osayleiskaavan rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusaluetta Masalan osayleiskaavan valmisteluaineiston aluerajauksen mukaisesti

3.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn: kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Valitukseen oikeutettu

Valitusoikeus on:

 

- sillä, johon päätös on kohdistettu;

- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

– päätös, johon haetaan muutosta

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

   Helsingin hallinto-oikeus

   Tuomioistuimet-talo

   Radanrakentajantie 5

   00520 HELSINKI

 

   Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

   Telekopio: 029 56 42000

   Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

   Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta Hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.