Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Stenbacka-Dannbäck; Valitus tiejaoston päätökseen yksityistieavustuksista

KIRDno-2017-173

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Stenbacka-Dannbäck tiekunnan puheenjohtaja on 31.5.2017 jättänyt oikaisupyynnön koskien tiekunnan saamaa avustusta. Tiekunnan tarkoitus oli hakea 3000 euron avustusta, mutta hakemuksessa avustusta oli haettu 300 euroa.Tiejaosto oli myöntänyt haetun avustuksen.

Valituksen perusteluna tiekunta mainitsee, että on tapahtunut tietojärjestelmävirhe ja hakemuksen euromäärä ei ole välittynyt oikein päätöksentekoon. Hakemukseen on liitetty ylimääräinen liite, Budjet-17.pdf, jossa kunnan avustuksen suuruudeksi on arvioitu 3000 euroa.

Tiejaoston vastine

Asiakirja, kuten sähköinen lomake, toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen aina lähettäjän omalla vastuulla. Samoin asetetun määräajan noudattaminen on lähettäjän vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Lähettäjä siis kantaa vastuun asiakirjan saapumisesta viranomaiseen oikea-aikaisesti. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4. §, 8. §, Hallintolaki 434/2003 17. §)

Valituksessa mainittu hakemus on saapunut hakuajan puitteissa ja tiejaosto on myöntänyt avustuksessa haetun summan. Koska lähettäjällä on vastuu asiakirjan asiasisällöstä ja oikeellisuudesta, tiejaosto tekee päätökset luottaen siihen, että hakemuksessa tiekunnan ilmoittamat summat ja asiat ovat oikeat.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että tiejaoston 17.5.2017 § 20 päätöstä ei muuteta.

Käsittely
Varajäsen Erkki Ahlsten ehdotti, että pykälät 24, 25, 26, 27 ja 30 jäteään pöydälle siksi aikaa kun tutkitaan onko ohjelmassa käytettävyysongelma ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
Jäsen Pekka Rehn ja jäsen Bodil Lindholm kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti myös Ahlstenin ehdotusta ja lisäsi vielä, että tutkitaan tuleeko kuittaus, että hakemus tullut perille tai vahvistus sähköpostiin, että lähetys onnistunut.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle siksi aikaa, kun tutkitaan onko ohjelmassa käytettävyysongelma ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
Lisäksi tutkitaan tuleeko kuittaus, että hakemus tullut perille tai vahvistus sähköpostiin, että lähetys onnistunut.

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yksityistieavustusten hakulomakkeen käytettävyydestä ja kuittausviesteistä.

Yksityistieavustuslomakkeessa tietojen lähettäminen -informaatiokentässä on mainita, että "Täytä vaaditut tiedot ja lähetä". Kun lomake on täytetty ja hakemus on lähetetty, samaan kenttään tulee tieto "Tiedot on lähetetty onnistuneesti. Kiitos palvelun käyttämisestä." Samalla lähettäjä saa sähköpostiinsa viestin otsikolla "Kuittaus Kirkkonummen kunnan sähköisen asiointipalvelun käytöstä" sekä sisällöllä "Kiitos Kirkkonummen kunnan sähköisen asiointipalvelun käytöstä. Tieavustushakemus on siirtynyt virkailijan käsittelyyn. Älä vastaa tähän viestiin. Viesti lähetettiin automaattisesti osoitteesta, jonka sähköposteja ei lueta."

Mikäli lomakkeen täyttäjä on tallentanut tiedot, hän saa seuraavan viestin sähköpostiin otsikolla "Asiointipalvelun tiedot tallennettu" sekä viestin "Jatka asiointipalvelun käyttöä seuraavasta linkistä:___linkki___ Tietojen avaamiseksi tarvitset salasanan, jonka annoit niiden tallentamisen yhteydessä. Tietoja säilytetään palvelussa kahden (2) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Ystävällisin terveisin ePalvelu. Älä vastaa tähän viestiin, sillä se on lähetetty automaattisesti eikä siihen tulleita vastauksia lueta."

ePalvelussa olevat viestit sekä sieltä lähtevät viestit ovat loogiset ja kertovat lomakkeen käyttäjälle sen käsittelytilanteesta.

Yksityistieavustusta haki vuonna 2017 154 tiekuntaa, joista kuntatekniikan lautakunnalle valitti viisi (5) tiekuntaa, joista kolme oli ensin tallentanut hakemuksen ja sitten lähettänyt sen myöhässä. Kaksi muuta hakemusta oli saapunut ajoissa.

Stenbacka-Dannbäck avustushakemus

Tiekunnan avustushakemus on saapunut hakuajan puitteissa 6.4.2017. Hakeuksessa avustusta kunnossapitoon on haettu 300 euroa. Tiejaoston 17.5.2017 § 20 päättänyt, että avustusta myönnetään enintään haettu summa. Tiekunnalle on siten myönnetty kunnossapitoavustusta 300 euroa. Valituksessaan 31.5.2017 tiekunta vetoaa tietojärjestelmävirheeseen, jonka mukaan tiekunta olisi hakenut 300 euroa avustusta. Tiekunnan puheenjohtaja on kuitenkin sähköpostissaan 29.5.2017 todennut, että hakemuksesta oli pudonnut yksi nolla pois. Samaan sähköpostiin hän oli liittänyt uuden hakemuksen, johon haettavaksi kunnossapitoavustussummaksi oli muutettu 3000 euroa.

Asiakirja, kuten sähköinen lomake, toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen aina lähettäjän omalla vastuulla. Valituksessa mainittu hakemus on saapunut hakuajan puitteissa ja tiejaosto on myöntänyt avustuksessa haetun summan. Koska lähettäjällä on vastuu asiakirjan asiasisällöstä ja oikeellisuudesta, tiejaosto tekee päätökset luottaen siihen, että hakemuksessa tiekunnan ilmoittamat summat ja asiat ovat oikeat.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että tiejaoston 17.5.2017 § 20 päätöstä ei muuteta.

Käsittely:

Toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja esitteli §§ 33 – 37 lautakunnalle.

Puheenjohtaja Kati Kettunen esitti, että lautakunta hyväksyy seuraavan evästyksen:

Kuntatekniikan toimiala pyrkii jatkossa parantamaan avustushakemusten tiedottamista ja sähköisten avustuslomakkeiden käytettävyyttä ja selkeyttä. Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti ja evästi toimialaa parantamaan jatkossa avustushakemusten tiedottamista ja sähköisten avustuslomakkeiden käytettävyyttä ja selkeyttä.

Tiedoksi

Stenbacka-Dannbäck tiekunta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Valitusviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Kunnallisvalituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- -päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituskirjelmän sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 

–          päätös, johon haetaan muutosta

–          miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–          perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimet-talo

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

 

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069

Telekopio: 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 

Virastoaika: 8.00 - 16.15

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

 

Vahingonkorvausasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

 

Työsopimusasiat

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.