Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pohjois-Jorvaksen asemakaava (Hankenro: 35301), osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2017-1064

Valmistelija

  • Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pohjois-Jorvaksen asemakaava (Hanke 35301), osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

Pohjois asemakaava käsittää keväällä 2015 kaavaluonnoksena nähtävillä olleen Länsi-Jorvaksen asemakaavahankkeen itäosan. Pohjois-Jorvaksen asemakaavasta ei laadita uutta kaavaluonnosta, vaan kaavaehdotus laaditaan Länsi-Jorvaksen asemakaavaluonnosten pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on tiedottaa alueen asukkaita kaavan aikataulusta sekä muuttuneista hankenimistä ja –rajauksista.

Länsi-Jorvaksen asemakaavaluonnos (ytl 22.1.2015, § 5) oli pinta-alaltaan suuri, joten mittakaavan tarkentuessa alkuperäisen kaava-alueen jakaminen kahdeksi on perusteltua. Nimistötoimikunta on esittänyt käytettäväksi seuraavia nimiä: Kvisin asemakaava ja Pohjois-Jorvaksen asemakaava. Alkuperäisen hankkeen itäisestä osasta käytetään jatkossa nimeä Pohjois-Jorvas.

Kaavan tavoitteet

Maankäyttötavoitteena on tehostaa Jorvaksen asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäen, että uusia pientaloval­tai­sia korttelialueita suunnitellen. Uusia asukkaita on suunnitteilla noin 500. Tavoitteena on myös selkeyttää Jorvaksen kylärakennetta, toteuttaa uusia virkistysalueita- ja reittejä sekä säilyttää suojelemalla tärkeimmät kulttuuriperintökohteet ja alueen viljely­maisemaperinne mm. varaamalla paikkoja palstaviljely­alueiksi ja säilyttämällä maisemallisesti tärkeät peltoalueet viljelykäytössä. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisten maaseutuelin­keinojen jatkuminen.

Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja, mutta pienmaanomistajien hallussa on noin puolet suunnittelualueesta. Tämä edellyttää kaavaehdotusvaiheessa hyvää vuorovaikutusta kunnan puolelta. Kaava­luonnoksessa kunnan omistamalle alueelle oli osoitettu sekä erillispientalojen- että asuinpientalojen korttelialueita. Osa tästä asuinrakentamisesta sijaitsee Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maa- ja metsätalousalueella, mutta poikkeaminen yleiskaavasta on perusteltavissa, jotta Jorvaksen junaseisakkeen käyttäjämäärä saadaan kasvamaan.

Sijainti Jorvaksen junaseisakkeen vaikutusalueella sekä kunnan sisäisen bussirunkoverkon varrella on peruste alueen täydennysrakentamiselle: Jorvaksen junaseisake ja Vanhan Rantatien bussi­pysäkit ovat alueelta kävely­etäisyydellä.  Paikoin varsin tiiviisti rakennetulle alueelle uuden rakentamisen sijoittaminen on haasteellista. Vaihtelevat maasto-olosuhteet ovat sekä haaste että voimavara, ja edellyttävät laadukasta suunnittelua ja merkittäviä investointeja katurakenta­misen ja hulevesien käsittelyn osalta.

Laaditut selvitykset

Alueelle on laadittu luontoselvitys (Keiron 2014), liito-oravaselvitys (Keiron 2015), arkeologinen selvitys (Museovirasto 2012) ja sen tarkkuusinventointi (Mikroliitti 2016), rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Stadionark Oy 2014) sekä alustavia liikenne- ja rakennettavuusselvityksiä (Ramboll 2015).

Alustava aikataulu ja osallistuminen

Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus, jota tarkennetaan tarkoituksenmukaiseksi aluetta koskevien katujen-, kunnallistekniikan- ja vesihuollon yleissuunnitelmien edetessä. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2018.

Oheismateriaali:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Pohjois-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

Käsittely:

Kuntatekniikan lautakunta käsitteli esityslistan §§ 44 ja 45 samanaikaisesti.

Pekka Rehn ilmoitti olevansa jäävi ja poistui §§ 44 ja 45 käsittelyn ajaksi klo 19.40 – 20.15

Matti Kaurila esitti, että lautakunta evästää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan vielä molemmat lautakunnassa 22.1.2015 esitetyt vaihtoehdot ja kaavoituksessa huomioidaan erityisesti olemassa oleva asutus.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti  seuraavalla evästyksellä:

Jatkosuunnittelussa huomioidaan vielä molemmat lautakunnassa 22.1.2015 esitetyt vaihtoehdot ja kaavoituksessa huomioidaan erityisesti olemassa oleva asutus.

_____

Todettiin, että Viveca Lahti poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 19.52.

Esteellisyys

  • Pekka Rehn

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____